Folkeforskning ved NIBIO - Biomangfold

Det er grundig slått fast at det er mange arter som er i en negativ utvikling om dagen. Da det internasjonale naturpanelet (IPBES) lanserte sin tilstandsrapport i 2019 kunne man lese at så mye som 1 million av verdens kanskje åtte millioner arter nå er truet.

Atj 2019-4114-klippet
Foto: Anette Tjomsland Spilling

Globalt er det endring i arealbruk som påvirker naturen mest, både på land og i ferskvann. I tillegg gjør klimaendringer, forurensning og invaderende fremmede arter også stor skade på naturmangfoldet på verdensbasis. Samtidig har Norge, sammen med mange andre land, forpliktet seg til å arbeide for å ta vare på naturmangfoldet, og dette er også innarbeidet i bærekraftsmålene. 

Tenke globalt - handle lokalt

Man kan fort føle seg maktesløs når man leser slike nyheter. Men da kan det være verdt å minne om slagordet som ble mye brukt da Brundtlandkommisjonen lanserte sin rapport om bærekraftig utvikling «Vår felles fremtid» i 1987. Da het det «Tenke globalt – Handle lokalt». Og det er nettopp dette vi setter fokus på i vårt nye prosjekt. 

Humler og flaggermus

To grupper av arter som vi både gjerne vil få mer kunnskap om, og som møter store utfordringer i dagens landskap er humler og flaggermus. NIBIO har derfor valgt ut disse to gruppene til å settes i fokus i det nylig etablerte folkeforskningsprosjektet.

Alle kan bidra

Målene med prosjektet er flere. Ved at NIBIOs ansatte – og andre som ønsker å delta – plasserer ut en humlekasse eller flaggermuskasse – bidrar vi med noe som kanskje er en begrensende ressurs for disse artene. Vi håper videre at alle som deltar i prosjektet vil bidra med informasjon om hvorvidt kassene tas i bruk, hvor og hvordan de er plassert.

Bli med!

Har du en flaggermuskasse på hus- eller hytteveggen? Eller har du kanskje en humlekasse i hagen?

Da kan du være med å samle kunnskap til dette NIBIO-prosjektet.

Du kan registrere deg ved å sende en e-post til humle@nibio.no eller flaggermus@nibio.no

Derved håper vi å bidra til ny kunnskap som kan komme samfunnet til nytte, og gjøre oss bedre i stand til å ta vare på dem på lang sikt.