Forventet bruttoavling er en kritisk parameter for god gjødslingsplanlegging. Noen viktige momenter for å estimere avlinga er erfaring, sortens krav til varmesum, forventet tilgjengelig veksttid på vokseplassen, sortens avlingspotensial og forventet settetid. 

Å bruke husdyrgjødsel i potetåret har sine ulemper, særlig fordi nitrogeneffekten er vanskelig å forutsi. Husdyrgjødsel bør i tilfelle kun brukes i moderate mengder. Dersom husdyrgjødsel tilføres i omløpet, skal gjødslinga reduseres i forhold til normen. Dette skal gjødslingsplanprogrammene ta hensyn til.

Ved gode forgrøder (for eksempel oljevekster, eng, grønnsaker) skal N-gjødslinga reduseres i forhold til norm. Dette skal gjødslingsplanprogrammene ta hensyn til. 

I områder der Nitrogenprognoser blir gitt skal nitrogengjødslinga til potet korrigeres etter denne.

Utsatt setting gir redusert nitrogenbehov (14 dager utsettelse gir 1 kg N/daa i reduksjon).

Mye nedbør eller vanning, særlig på lettere jordtyper, kan føre til behov for tilleggsgjødsling eller økt gjødsling i forhold til norm.

Ved N-behov over 12 kg N/daa anbefales delt gjødsling, dette gjelder særlig på lett jord. En aktuell fordeling kan være ¾ av N-mengden ved setting og det resterende i tida mellom spiring og 10-15 cm høyt ris.

Med jordanalyseresultater som grunnlag vurderes behovet for andre næringsstoff. Dersom P-AL > 4, K-AL > 10, Mg-AL > 6 og Ca > 80, vil behovet for fosfor, kalium, magnesium og kalsium oftest være dekket ved bruk av de typiske "potetgjødseltypene" i mineralgjødsel-sortimentet. For sorter som er utsatt for støtblått, er det særlig viktig med tilstrekkelig med kalium.

Tilleggsgjødsling med ulike spesialgjødseltyper vurderes etter behov.