Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Landbruksbygg

Divisjon for kart og statistikk

Utredning av byggekostnader og kapital for investering i driftsbygninger i landbruket


I jordbruksoppgjøret 2022 jf. Prop. 120S Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2022) er det avsatt midler til en utredning som skal se på om det er geografiske variasjoner i byggekostnader ved bygging av landbruksbygg, samt samspillet mellom privat og offentlig investeringskapital i forbindelse med investeringene som foretas i jordbruket.

INAKTIV Sist oppdatert: 30.01.2023
Slutt: des 2023
Start: jan 2023
Project image
Innovative løsninger for økt lønnsomhet i grøntnæringa - TEKNOBÆR


De to største utfordringene norsk grøntnæring står ovenfor, er høye arbeidskostnader og stabilt høye avlinger av god kvalitet. Det skjer en rask teknologisk utvikling i og rundt landbruket. Bruk av avansert teknologi, inkludert robotisering til for eksempel behovsprøvd gjødsling, vanning og plantevern og ved innhøsting er ikke lengre framtiden, det er på full fart inn i internasjonalt landbruk.

INAKTIV Sist oppdatert: 09.12.2022
Slutt: des 2020
Start: jan 2017
Sau på utmarksbeite

Divisjon for skog og utmark

Vurdering av FKT-ordningen


Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjort en vurdering av virkemiddelordningen for forebyggende- og konfliktdempende tiltak (FKT-ordningen). Dette oppdraget har bl.a. bakgrunn i Riksrevisjonens undersøkelse av norsk rovviltforvaltning i 2019, der et av ankepunktene var at miljøforvaltningen har et svakt grunnlag for å vurdere i hvilken grad de ulike FKT-tiltakene bidrar til god måloppnåelse og om tilskuddsmidlene benyttes effektivt.

INAKTIV Sist oppdatert: 15.12.2020
Slutt: nov 2020
Start: feb 2020