Småskala grønnsaksdyrking i Norge: Økonomiske og agronomiske muligheter og utfordringer (SmåGrønt)

Ulvik andelslandbruk i Hardanger Foto: Anna Birgitte Milford
Aktiv SIST OPPDATERT: 08.03.2021
Slutt: des 2021
Start: feb 2020

Det blir stadig mer populært å dyrke grønnsaker i liten skala for direktesalg gjennom for eksempel REKO-ringer og andelslandbruk. Det er behov for mer kunnskap om både de agronomiske og økonomiske sidene ved dette.

 

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.02.2020 - 31.12.2021
Prosjektleder Anna Birgitte Milford

Økologiske grønnsaker selges ofte gjennom lokale salgskanaler, noe som gjør det mulig å dyrke på små arealer i områder der det ikke tradisjonelt dyrkes grønnsaker. Med småskala dyrking kan man fylle et lokalt behov og selge til forbrukere som ønsker ferske, lokalproduserte, økologiske grønnsaker, også i områder der det tradisjonelt ikke dyrkes grønnsaker. Dette gir også mulighet for utnyttelse av arealer i bynære strøk og etablering av arbeidsplasser basert på norske ressurser.

I den senere tid har det i Europa og Norge vært en vekst i antall «markedshager», det vil si småskala dyrking av grønnsaker for salg gjennom lokale salgskanaler utenom de store kjedene. I hovedsak bør dyrking etter markedshageprinsippet sees som et system, der næringsstoffer, avling, jordkvalitet, arbeidskraft, kunnskap, markedskanaler og forbrukere henger sammen.

Denne typen småskala dyrking og salg har sine utfordringer, både når det gjelder agronomi og økonomi. Dyrking i markedshager kan foregå etter økologiske metoder, men ikke nødvendigvis. Bruk av økologiske metoder vil kunne påvirke både avlingsresultater, og det å være sertifisert økologisk kan ha innvirkning på markedsføringsmuligheter. Agronomiske utfordringer gjelder kanskje spesielt for dyrking i regioner der forholdene ikke er optimale for dyrking av grønnsaker.

Målet med dette prosjektet er å få økt kunnskap om småskala grønnsaksdyrking for salg i Norge, hvilke muligheter som ligger i ulike forretningsmodeller og dyrkingsmetoder, hvilke utfordringer disse dyrkerne står overfor, og hva som kan være mulige løsninger.

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

Det meste av norsk økologisk frukt og grønt selges gjennom de store butikkjedene, men mange produsenter selger også gjennom såkalte alternative salgskanaler som andelslandbruk, Bondens Marked, spesialbutikker og restauranter. Denne rapporten er basert på en kvalitativ og kvantitativ undersøkelse av de to gruppene produsenter. Produsenter som bruker alternative salgskanaler, oppgir flere fordeler med dette. Kortere verdikjede og høyere betalingsvilje hos forbruker gir ofte høyere enhetspris for produsent, og lønnsomheten øker ved at det kan være lettere å få solgt varer som ikke tilfredsstiller standarder for størrelse, fasong og farge. Men alternative salgskanaler innebærer ofte mer arbeid og kostnader med markedsføring og transport for levering av varer, noe som kan redusere nettoinntekten...