Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

178_7869_cropped

Divisjon for matproduksjon og samfunn

MilKey – Et beslutningsstøttesystem for bærekraftig melkeproduksjon med lave klimagassutslipp i europeiske nøkkelområder


Det estimeres at klimagassutslipp fra storfeproduksjonen står for om lag 14,5 prosent av de globale klimagassutslippene. Samtidig utgjør storfe i kombinasjon med melk en stor del av verdiskapingen og sysselsettingen i norsk landbruk. Økt matproduksjon på norsk jord er et mål. Gjennom beite bidrar storfe til å opprettholde et åpent kulturlandskap og biologisk mangfold. Dette prosjektet vil samle inn data fra sentrale europeiske områder for å utforme et beslutningsstøttesystem for bærekraftig melkeproduksjon med reduserte klimagassutslipp.

INAKTIV Sist oppdatert: 26.02.2021
Slutt: nov 2022
Start: des 2019
_MG_5863

Divisjon for matproduksjon og samfunn

MilKey - Decision support system for sustainable and GHG optimized milk production in key European areas


Greenhouse gas (GHG) emissions from cattle account for approx. 14.5 per cent of global GHG emissions. At the same time, cattle in combination with milk make up a large part of the value creation and employment in Norwegian agriculture. There is also a goal to increase Norwegian food production. Through grazing, cattle contribute to maintain an open cultural landscape and biological diversity. This project will collect data from key European areas to design a decision support system for sustainable milk production with reduced GHG emissions. 

INAKTIV Sist oppdatert: 01.03.2021
Slutt: nov 2022
Start: des 2019