Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

Bilde1

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon


Legitimiteten og lønnsemda i norske drøvtyggarproduksjonar er utfordra av høge og stadig stigande grovfôrkostnader. Prisen per fôreining grovfôr er på mange bruk høgare enn for innkjøpt kraftfôr, og investeringar i maskiner, teknisk utstyr og infrastruktur utgjer ein stor del av kostnadene. For å snu denne trenden, trengst kunnskap om korleis ein kan auke utbyttet og redusere kostnader, og ikkje minst korleis tiltak med dette som mål skal vegast opp mot kvarandre når det er aktuelt.

INAKTIV Sist oppdatert: 25.01.2021
Slutt: jan 2020
Start: feb 2016
Project image
GrateGrass: Integrert ugrasbekjemping for økt avling og lønnsomhet i grovfôrproduksjonen


Det er et mål i Norge å øke grovfôrproduksjon. Ugras i grasmark kan avhengig av mengde og hvilke arter som dominerer, redusere grovfôravlingen og redusere eller øke kvaliteten på fôret. Hovedmålet i dette prosjektet er å utvikle integrerte ugrastiltak som opprettholder høye grovfôravlinger med minst mulig bruk av plantevernmidler. Hovedhypotesen er at ugrasbekjempelse i fornyingsfasen reduserer på behovet for plantevernmidler i de påfølgende engårene og vil føre til økt avling og bedre lønnsomhet.

INAKTIV Sist oppdatert: 10.05.2020
Slutt: apr 2018
Start: mai 2014