Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Tilia cordata

Divisjon for skog og utmark

OptFORESTS - Harnessing forest genetic diversity for increasing options in the face of environmental and societal challenges


OptFORESTS har som overordnet mål å bidra til bevaring og bruk av skogtregenetiske ressurser i Europa og er en oppfølging av ambisjonen i EUs grønne giv (Green Deal) om å plante 3 milliarder trær i EU innen 2030. Skogplantingen vil øke karbonbindingen og tilføre samfunnet mer trevirke som en sentral del av grønn omstilling. OptFORESTS rolle er å utvikle både skogfaglig og sosiokulturell kunnskap for å kunne ta flere treslag i bruk i skogbruket, bidra til restaurering av skog og øke produksjonskapasiteten i skogplanteskolene i Europa. NIBIO er sammen med 18 andre institusjoner fra 15 land partner i dette prosjektet som går helt til 2027.

Aktiv Sist oppdatert: 23.05.2024
Slutt: okt 2027
Start: nov 2022
IMAG1806

Divisjon for skog og utmark

Reinbeiting på dyrka mark


Intensiv beiting av husdyr påvirker avling og plantenes opplagsnæring, og har negativ effekt på overvintringsevne og spiringsegenskapene om våren. Avlingsreduksjonen er avhengig av beitetidspunkt, nedbeitingsgrad, artssammensetning i enga, samt lokalt klima og værforhold det aktuelle året mm. Det er få presise og omfattende studier på avlingstap grunnet graveskader og beiting av rein på innmark.

Aktiv Sist oppdatert: 19.06.2024
Slutt: des 2026
Start: jan 2023