Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Project image

Divisjon for miljø og naturressurser

Næringsstoff balanserer og brukseffektivitet for Timebekken nedbørfelt


Grasbasert husdyrproduksjon er viktig for økonomien i Rogaland, men bekymringene øker over jordas næringsoverskudd som bidrar til forringet vannkvalitet i nedstrøms vannforekomster. I dette prosjektet skal vi forbedre forståelsen av næringsbalanser og brukseffektivitet i Rogaland ved å måle gressavling, næringsinnhold i gress og totalt næringsstoff-fjerning gjennom avlingsregistrering og næringsstoffanalyser i 15 representative felt over to år i Timebekken nedbørfelt. Avlingsdataene vil bli analysert sammen med jorddata og gjødseldata som er samlet inn fra JOVA-overvåkingsprogrammet for foretaket.

Aktiv Sist oppdatert: 12.04.2024
Slutt: des 2025
Start: jan 2024
Project image

Divisjon for miljø og naturressurser

Tiltak mot fosfor- og nitrogenavrenning i et endret klima: konflikter og synergier


Næringsstoffkonsentrasjoner, tilførselsmengder og støkiometri (dvs. N:P-forhold) i jordbruksavrenningen påvirker vannkvaliteten i vassdragene. I Norge utfordres tiltakene for reduksjon i næringsstoffavrenning av hellende terreng, varierende vær og skiftende klima med et økende antall ekstreme hydrologiske hendelser. Tiltak for å redusere tap av næringsstoffer er nødvendig, men de virker ikke alltid samtidig eller likt for både N og P, på grunn av forskjellene i deres agronomiske og biogeokjemiske egenskaper og dominerende transportveier.

Aktiv Sist oppdatert: 12.04.2024
Slutt: juni 2025
Start: jan 2024