Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for miljø og naturressurser

Tiltak mot fosfor- og nitrogenavrenning i et endret klima: konflikter og synergier

Aktiv SIST OPPDATERT: 12.04.2024
Slutt: juni 2025
Start: jan 2024

Næringsstoffkonsentrasjoner, tilførselsmengder og støkiometri (dvs. N:P-forhold) i jordbruksavrenningen påvirker vannkvaliteten i vassdragene. I Norge utfordres tiltakene for reduksjon i næringsstoffavrenning av hellende terreng, varierende vær og skiftende klima med et økende antall ekstreme hydrologiske hendelser. Tiltak for å redusere tap av næringsstoffer er nødvendig, men de virker ikke alltid samtidig eller likt for både N og P, på grunn av forskjellene i deres agronomiske og biogeokjemiske egenskaper og dominerende transportveier.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2024 - 30.06.2025
Prosjektleder Jian Liu
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Jord og arealbruk
Totalt budsjett 1255000

Dette prosjektet har som mål å øke kunnskapsgrunnlaget for valg av effektive tiltak mot N og P tap ved å undersøke hvordan ulik drift, jord, landskap og tiltak påvirker N- og P-tap i avrenning, samt N:P-støkiometri under varierende værforhold og skiftende klima. Prosjektet skal gjennomføres ved en innsamling, analyse og syntese av tilgjengelige data i Norge. Dette vil demonstrere hvordan/hvor/når ulike tiltak for å redusere N- og P-konsentrasjoner og tilførsler fungerer, hvordan tiltakene påvirker N:P-forholdet i avrenningen, samt potensielle konflikter og synergier for tiltakene. Prosjektet vil ut ifra dette foreslå de beste tiltakene som bønder kan ta i bruk for å redusere både N- og P-tap.