Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

dan aamlid foto eik

Divisjon for matproduksjon og samfunn

TransForest


TransForest - Transformation of recent forest on abandoned agricultural land for the benefit of biodiversity, ecosystem services and green solutions. Prosjektet handler om varmekjær edelløvskog i gjengroingsfase og tester ut en metode for skogskjøtsel med tanke på å fremme edelløvskog. Prosjektet undersøker potensiale i kombinert skogsdrift og naturvern på gjengrodde landbruksarealer. Biologiske, økonomiske og sosiale aspekter undersøkes.

INAKTIV Sist oppdatert: 13.01.2020
Slutt: mars 2020
Start: mars 2016
235028_Mizuna_None[1]

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Kuldetolerante grønnsaker kan bidra til landbruksproduksjon over hele landet og gi økt verdiskapning


Kuldetolerante grønnsaker er betegnelsen på grønnsaksvekster som overlever ei frostnatt eller fem. Vekstene har en naturlig utviklet beskyttelse mot kulde, og fortsetter sin vekst når temperaturen om dagen tillater det. Unike muligheter åpner seg til å utvide vekstsesongen til langt utpå høsten til tidlig vinter, eller overvintring og tidlig vår.  Det gir muligheter for «skuldersesonger» med mange fordeler som redusert næringstap fra jorda, større mangfold innen grønnsaker for forbruker, økt verdigrunnlag for dyrkere i en tid med ledig kapasitet og regionale muligheter for økt sysselsetting.

INAKTIV Sist oppdatert: 20.04.2020
Slutt: feb 2018
Start: jan 2016