Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

OptFORESTS - Harnessing forest genetic diversity for increasing options in the face of environmental and societal challenges

Foto: Per Harald Salvesen
Aktiv SIST OPPDATERT: 23.05.2024
Slutt: okt 2027
Start: nov 2022

OptFORESTS har som overordnet mål å bidra til bevaring og bruk av skogtregenetiske ressurser i Europa og er en oppfølging av ambisjonen i EUs grønne giv (Green Deal) om å plante 3 milliarder trær i EU innen 2030. Skogplantingen vil øke karbonbindingen og tilføre samfunnet mer trevirke som en sentral del av grønn omstilling. OptFORESTS rolle er å utvikle både skogfaglig og sosiokulturell kunnskap for å kunne ta flere treslag i bruk i skogbruket, bidra til restaurering av skog og øke produksjonskapasiteten i skogplanteskolene i Europa. NIBIO er sammen med 18 andre institusjoner fra 15 land partner i dette prosjektet som går helt til 2027.

Start- og sluttdato 01.11.2022 - 31.10.2027
Prosjektansvarlig, NIBIO Tor Myking
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Skoggenetikk og foryngelse

Mens mange store prosjekter historisk har arbeidet med ett eller et fåtall treslag har OptFORESTS mer enn 20 treslag på listen. Blant disse er en rekke nordiske treslag, som for eksempel furu, vintereik, gran, bøk, søtkirsebær, ask og lind. Skogbruket i Norden er sårbart siden det er basert på et fåtall treslag. Med dette prosjektet vil vi få verdifull kunnskap om frøkilder, foredling og skogplantedyrkning som kan bidra til at skogbruket tar i bruk flere treslag, som i sin tur gjør det mer robust og viktige for biodiversitet.

Viktige aktiviteter i prosjektet er å:

  • Samle data fra eksisterende og historiske feltforsøk med de aktuelle treslagene, i noen tilfeller supplert med nye datainnsamlinger.
  • Etablere omtrent 25 nye eksperimentelle feltforsøk i hele Europa med hele listen av treslag, hvorav mange er lite studert. Et av disse forsøkene skal etableres i Norge. Hensikten er å etablere et faglig grunnlag for økt bruk av disse treslagene, også under et endret klima.
  • Modellere hvordan forskjellig skogbehandling påvirker genetisk diversitet og teste ut restaureringsmetoder av skog som også tar hensyn til genetisk diversitet.
  • Utvikle metoder for skogplanteforedling som særlig tar hensyn til klimatilpasning og genetisk diversitet, samtidig som kostnadene skal holdes lave. Slike metoder er spesielt viktig for treslag som har lavere kommersiell betydning.
  • Studere flaskehalser og muligheter i produksjonen av skogfrø og skogplanter i Europa og komme med forslag til hvordan kapasiteten kan oppskaleres i samsvar med ambisjonene for planting de nærmeste årene
  • Studere den økonomiske verdien av økosystemtjenester som plantemateriale legger grunnlaget for, og folks holdninger til bruk av plantemateriale - for eksempel til klimatilpasning (assistert forflytning), og til kunnskapsmangler - endringer i skogbehandling som kan være nødvendig.

Aktivitetene reflekterer en kjede i den kunnskapsoppbyggingen som er nødvendig for at Europa skal nå sitt ambisiøse mål for skogplanting det neste tiåret.