Hopp til hovedinnholdet

Gjødingelva

20230419_131601

Gjødingelva 19 april 2023 (Foto: D.Krzeminiska)

Beskrivelse av området: 

Nedre del av Gjødingelva, på vestsiden (Figur 1) har tiltatt de siste årene de siste årene vært utsatt for erosjon. Det er antatt at omkring 3-4 meter av elvebredden har falt ut. Det er derfor behov for erosjonssikring slik at det ikke eroderer inn på jordet og graver for mye rundt brofundamentet. Området ligger så langt ned i elva, at det i stor grad påvirkes av reguleringen på 3,6 m i Hurdalssjøen. Hele elva er for øvrig påvirket av tidligere tømmerfløtning og det har vært gjort et gravearbeidet i forbindelse med en vannledning som ble lagt ned i elva overfor brua. Ved høy vannstand er det innsjøen som «graver», ved lav vannstand er det Gjødingelva. 

 

Beskrivelse av tiltaket:

For å hindre erosjon fra bekkekanten er det nødvending å forsterke denne. Dette skal gjøres med det som kalles naturbaserte metoder. Hensikten med dette er å sikre kanten mot videre erosjon, ta vare på økologien i vannet og i bekkekanten og etablere en god kantsone med vegetasjon. Det skal bygges en konstruksjon i tre som legges i basis av oppbygningen av bekkekanten, se Figur 2. det er ønskelig å benytte rot veltede trær om disse er tilgjengelige. 

 

Materialet:

 
 •  70-80 stokker tømmer med minste dimensjon 25 cm, helst med rota på, om ikke mulig så benytter vi vanlig tømmer (se de to ulike beskrivelsene), de skal ligge med 1,5 meters avstand om diameter er 25cm og noe mer ved større trær (maks 2 meter).
 •  Store steiner, om tilgjengelig, benyttes til stabilisering av stokker (Figur 2), evt kan det lages pakker av stein (det må diskutere hav disse kan pakkes i)
 • Grusør i elva benyttes til i fyll, se Figur 1
 • Om tilgjengelig, kvister og rester etter tømmerdrift som blandes i grusen
 • Jord fra egen eiendom, fylles i i bakkant av grusen for etablering av rotfeste for trær og andre vekster
 • Gråor og evt annen or plantes strategisk på toppen, Skaffes og etableres av Vannområdet eller NIBIO.

 

Generelt uavhengig av tømmermaterialet:

 1. Det må etableres en demning med grusøren i deler av anleggsperioden, slik at denne flytter vannmassene vekk fra området som skal stabiliserer.  
 2. Det må graves noe ned i bekkebunnen for å legge til rette for fundamentering av tømmerstokkene
 3. Første lag med tømmer legges så pass godt ned i bekkebunnen at disse stabiliseres (se figur 2).
 4. Det er viktig at stokken legges så langt ut i elva at vinkelen på skråningen ikke overstiger 34°, det må bergenes, dette er pr nå beregnet å være om lag 3,5 meter. Dan ny etablerte skråningen bør ikke være snorrett.
 5. Stokkenes første lag kan spisses på enden og dunkes inn i bekkekanten.
 6. Det er pr nå ikke beregnet mengde med masser som trengs for å fylles. ,em det er antatt det med god margin er tilstrekkelig med masser i elva til å fylle opp det som trengs og at det er tilstrekkelig med masser fra gården til å legge i bakkant.

Rotvelt:

 1. Rota på treet graves ned i bakken og stabiliserts med store stein, eller steinsekker (se figur 2 og Figur 3)
 2. Treet dekkes med grus, fra øren (iblandet noe matreale fra avkapp, gener etc) nærmest rota og ca 1 meter inn. Deretter legges det jord
 3. Tre nr to kan legges mer skrått som i figur 2, nederste tegning. Dekkes på lik måte som oveer
 4. Deretter fylles det opp med grus fra øren i laget nærmest vannet og ca 1 meter inn, deretter fylles det opp med jord, Det må alltid ligge et lag med grus nærmest vannet.
Figur 1.png
Figur 1 viser områder son skal fylles ut (i rødt) og plassering i kartet

 

Figur 2a.png
Figur 2 viser hvordan de rotveltede trær skal legges som et fundament i oppbygningen av bekkekanten. I dette prosjektet er det kun nødvending med to vertikale lag med trær (tegning fra CBEC. https://www.cbecoeng.co.uk/technical-service/graphic-design/).

 

Figur 4.jpg
Figur 3 viser området med rotvelt, sort er steiner eller steinruller, grå er grus og eller grus med kvistavfalll, brunt er jord.

 

Formidling og kommunikasjon:

2023_11_NIBIO Konferanse - poster

3.533 MB pdf

2023_04_Nyheter fra Hurdal

2.35 MB pdf

Figur_gjennomforing1.png