Landbrukskart

Avdelingen har ansvar for FKB-AR5, dyrkbar jord og FKB-Grønnstruktur og tjenestene Gårdskart, Kilden og Arealbarometer. Ansvaret for å ivareta landbrukspartens interesser i de nasjonale kartsamarbeidene ligger også til avdelingen.

Avdelingen skal bidra til å sikre sluttbrukers behov for informasjon, produkter og tjenester, spesielt knyttet til informasjon om arealressursene. Målet er å gi samfunnet oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk gjennom kart som viser arealressursene. Dette gjøres hovedsakelig gjennom tre områder:

Kart over arealressurser

  • Fagansvar for arealressurskartet FKB-AR5, samt ansvar for å gi kommunene opplæring slik at de kan holde kartet kontinuerlig oppdatert.
  • Fagansvar for dyrkbar jord.
  • Ansvar for FKB-Grønnstruktur.

Tjenester på internett

Avdelingen eier og har ansvar for å videreutvikle instituttets karttjenester, samt følge opp og veilede brukerne:

Gårdskart

  • Viser kart over arealressurser og arealberegninger for en valgt landbrukseiendom.
  • Gir kontrollgrunnlag for arealbaserte tilskudd i jordbruket og dokumentasjon i andre arealsaker.

Kilden

  • Gir innsyn i instituttets kartdata og utvalgte kart fra andre nasjonale leverandører, eksempelvis miljø- og artsdata.
  • Datasettene er sortert i sju fagområder, inkludert skogportalen og reindriftas arealbrukskart.

I tillegg har avdelingen ansvar for statistikktjenesten Arealbarometer som viser produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk, samt hvordan jordbruksarealene brukes.

 

Geodatasamarbeid

NIBIO skal på vegne av Landbruks- og matdepartementet sikre at landbrukets interesser og behov for geodata blir ivaretatt i det nasjonale kartsamarbeidet.

  • Deltar i kartsamarbeidene Geovekst og Norge digitalt.
  • En av tre eiere av forvaltningsløsningen Norge i bilder.

 

 
landbrukskart jørn_2927.jpg
Arbeid med ulike digitale kartløsninger. Foto: Thomas Ekström.
land-inventory_mg_2629.jpg.jpeg
Opplæring av norske kommuneansatte i bruk av AR5 er en viktig oppgave for avdelingen. Foto: Thomas Ekström.