Høringsuttalelser fra 2022

NIBIO er høringsinstans i forbindelse med utarbeidelse av regelverk, retningslinjer o.l. Her finner du høringsuttalelsene som NIBIO leverte i 2022.

Innspill til stortingsmelding om klimatilpasning

Send til Klima- og miljødepartementet 02.12.2022

0.198 MB pdf

Innspill fra NIBIO om forslag til endringer i virkeområdet til fiskeeksportloven og endringer i eksportavgiften i tilhørende forskrifter

Sendt til nærings- og fiskeridepartementet 08.11.2022

0.119 MB pdf

Innspill fra NIBIO om klimavennlige investeringer

Sendt til Nærings- og fiskeridepartementet 28.10.2022

0.164 MB pdf

Innspill til CBD COP15 – konvensjonen om biologisk mangfold

Sendt til Klima- og miljødepartementet 28.10.2022

0.178 MB pdf

Innspill til temaplan for landbruk i Vestland fylke 2023 - 2027

Sendt til Vestland fylkeskommune 14.10.2022

0.013 MB pdf

Innspill fra NIBIO om endringer av universitets- og høyskoleloven

Sendt til Kunnskapsdepartementet 14.10.2022

0.127 MB pdf

Innspill til nytt norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Sendt til Forskningsrådet 30.09.2022

0.309 MB pdf

Høyringsuttale frå NIBIO til "Fylkesstrategi for landbruk i Møre og Romsdal 2023 - 2026

Sendt til Møre og Romsdal fylkeskommune 28.09.2022

0.086 MB pdf

Høringsinnspill – krav til bærekraftig anskaffelser av og mat- og drikkeprodukter

Sendt til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring 15.09.2022

0.168 MB pdf

Innspill fra NIBIO til Dyrevelferdsmeldingen

Sendt til Landbruks- og matdepartementet 07.09.2022

0.179 MB pdf

Høringsuttalelse – grenseverdier for radioaktiv forurensning i næringsmidler og fôr ved atomhendelse

Sendt til Mattilsynet 31.08.2022

0.121 MB pdf

NOU 2022: 3 På trygg grunn

Sendt 19.08.2022

0.13 MB pdf

Invitasjon til komme med innspill til NMBUs strategi 2023-2030

Sendt 18.08.2022

0.16 MB pdf

Revision of Directive 2009/128/EC on the sustainable use of pesticides (SUD)

Sendt 11.08.2022, digitalt skjema uten signatur

0.21 MB pdf

Høringssvar fra NIBIO til høringsdokument: Godkjenning av plantevernmidler i Norge – alternativer for miljøvurderingen

13.07.2022

0.2 MB pdf

Høringsinnspill fra NIBIO til «Høring - forslag til endringer i eksportkontrollforskriften»

28.06.2022

0.06 MB pdf

Høringsinnspill fra NIBIO til NOU 2022:2 Akademisk ytringsfrihet

24.06.2022

0.196 MB pdf

Innspill til høringsforslaget til revidert Norsk PEFC Skogstandard

Sendt inn 09.06.2022

0.13 MB pdf

Høringsinnspill fra NIBIO til «Høring om gjennomføring i norsk rett av direktiv (EU) 2019/1024 om åpne data og viderebruk av informasjon fra offentlig sektor.

Levert 07.04.2022

0.021 MB pdf

Innspill til Landbruks- og matdepartementet - Utredning om Bionova

Sendt inn 30.03.2022

0.155 MB pdf

Høringssvar til Landbruksdirektoratet fra NIBIO - Forslag til endring av ‘Forskrift om tilskudd til frøavl m.m. i gras, engbelgvekster, rotvekster og grønnsaker’

Sendt inn 10.03.2022

0.444 MB pdf

Innspill til Forskningsrådets porteføljeplan Landbasert mat, miljø og bioressurser

Sendt inn 18.02.2022

0.505 MB pdf

Innspill til Forskningsrådets porteføljeplan Helse

Sendt inn 18.02.2022

0.421 MB pdf

Innspill til Forskningsrådets porteføljeplan Velferd, kultur og samfunn

Sendt inn 18.02.2022

0.171 MB pdf

Innspill til Forskningsrådets porteføljeplan Utdanning og kompetanse

Sendt inn 18.02.2022

0.194 MB pdf

Innspill til Forskningsrådets porteføljeplan Muliggjørende teknologier

Sendt inn 18.02.2022

0.27 MB pdf

Innspill til Forskningsrådets porteføljeplan Klima og polar

Sendt inn 18.02.2022

0.35 MB pdf

Innspill til Forskningsrådets porteføljeplan Hav

Sendt inn 18.02.2022

0.219 MB pdf

Innspill til Forskningsrådets porteføljeplan Global utvikling og internasjonale relasjoner

Sendt inn 18.02.2022

0.347 MB pdf

Innspill til Forskningsrådets porteføljeplan Demokrati, styring og fornyelse

Sendt inn 18.02.2022

0.274 MB pdf