Høringsuttalelser

NIBIO er høringsinstans i forbindelse med utarbeidelse av regelverk, retningslinjer o.l. NIBIOs høringsuttalelser legges fortløpende ut på denne siden.

Innspill til policy brief ”Supporting the development of green proteins in the Nordic-Baltic region” og rapporten ”Consumer behaviour towards plant-based proteins in the Nordic-Baltic region”

Sendt til Nordisk ministerråd 30.06.2024

0.213 MB pdf

Innspill til policy brief “Addressing shortages in the supply of plant nutrition in the Nordic and Baltic countries”

Sendt til Nordisk ministerråd 30.06.2024

0.135 MB pdf

Innspill til NOU 2024:2 - I samspill med naturen - Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge

Sendt til Klima- og miljødepartementet 30.06.2024

0.174 MB pdf

Innspill til Bevaringsstrategi for landbrukets kulturmiljø

Send til Riksantikvaren 24.06.2024

0.173 MB pdf

Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om lagring og bruk av gjødsel mv. (gjødselbrukforskriften)

Sendt til Landbruks- og matdepartmentet 20.06.2024

0.239 MB pdf

Høringsuttalelse gjødselvareforskrift

Sendt til Mattilsynet 20.06.2024

0.27 MB pdf

Høringsuttalelse – forslag til nye statlige planretningslinjer for klima og energi

Sendt til Miljødirektoratet 12.06.2024

0.136 MB pdf

Høringsuttalelse – forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

Sendt til Kommunal- og distriksdepartementet 12.06.2024

0.137 MB pdf

Innspill til endringer i forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann

Avgitt til Mattilsynet 22..05.2024

0.181 MB pdf

Høringsuttalelse til Helsedirektoratet om nasjonale kostråd: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Sendt til Helsedirektoratet 16.05.2024

0.22 MB pdf

Innspill til systemmeldingen - om forskningssystemet

Sendt til Kunnskapsdepartementet 12.05.2024

0.194 MB pdf

Innspill til ny kart- og planforskrift

Sendt til kommunal- og distriktsdepartementet 19.04.2024

0.181 MB pdf

Innspill til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger

Send til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 16.04.2024

0.192 MB pdf

Innspill til planprogram Nordland fylkeskommune - regional plan for arealforvaltning

Sendt til Nordland fylkeskommune 02.04.2024

0.163 MB pdf

NOU 2023:25 Omstilling til lavutslipp - Veivalg for klimapolitikken mot 2050 – rapport fra Klimautvalget 2050. Høringsuttalelse fra NIBIO

Sendt til Klima- og miljødepartementet 28.02.2024

0.221 MB pdf

NOU 2023:18. Genteknologi i en bærekraftig fremtid - Høringsinnspill fra NIBIO

Sendt til Klima- og miljødepartementet 22.02.2024

0.21 MB pdf

Innspill til rapporten «Kunnskapsgrunnlag om økologisk tilstand i norsk skog og utredning av tiltak»

Sendt til Klima- og miljødepartementet 14.02.2024

0.145 MB pdf

Innspill til stortingsmeldinger for klima og natur

Sendt til Klima- og miljødepartementet 07.02.2024

0.236 MB pdf

Innspill til Forskningsrådets strategi

Sendt til Norges forskningsråd 26.01.2024

0.281 MB pdf