Hopp til hovedinnholdet

SmartForest med kunstig intelligens i skyen

2-26-SmartForest-5 - Foto Stefano Puliti - NIBIO

Foto: Stefano Puliti

Skyteknologi gir nye muligheter for behandling av store mengder data. Gjennom skyløsningen ForestSens brukes kunstig intelligens til å analysere store datamengder gjennom hele verdikjeden til skogbruket – fra planting og skogskjøtsel til hogst og sagbruk.

I prosjektet SmartForest skal forskere bruke skyteknologi fra IT-selskapet Oracle til å tilgjengeliggjøre analyseverktøy for sensordata fra skogen. Innsikt fra innsamlede data kan bidra til å levere bedre tjenester og gjøre det mulig å løse oppgaver i skogen mer effektivt, og med høyere kvalitet enn i dag.

– Resultatet kan bli økt lønnsomhet i skogsektoren, reduserte kostnader og mindre miljøbelastning, sier Rasmus Astrup, forskningssjef i Divisjon for skog og utmark ved NIBIO og leder for SmartForest - senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

– I SmartForest-prosjektet ønsker vi å få til en digital transformasjon i skognæringen. 

Bakgrunnen for en slik transformasjon er ønsket om en mer bærekraftig drift, økt konkurransekraft og økt effektivitet i skognæringa. Store datasett og høyoppløste bilder, fra blant annet droner og hogstmaskiner, er viktige redskap for å følge utviklingen i skogen. Men analyser av store datamengder krever smarte algoritmer og kraftig datakapasitet.

Tanken er at man har et system som kan motta for eksempel bilder fra ulike sensorer montert på droner, hogstmaskiner, biler eller hva som helst som er ute i skogen. Denne informasjonen blir så sendt til skytjenesten, og så vil maskinlæringsalgoritmer prosessere dataene og komme ut med informasjon som kan brukes i ulike tjenester for skognæringen.

Det kan være data som gir opplysninger om for eksempel skogsskader, vedlikeholdsbehov på skogsveier, bruk av ulike behandlinger i skogen, sertifiseringsinformasjon, verdisetting og miljøinformasjon.

– Samlet handler det om hvordan vi kan forvalte skogen vår på en god måte, avslutter Astrup.

Formål

Gi skogbruket kunnskap om hvordan ny teknologi, slik som droner, fjernmåling, maskindata, robotikk, blockchain og digital tvilling, kan utnyttes til å øke verdiskapningen og miljøarbeidet i den norske skogsektoren.

Samarbeid: Norges miljø og biovitenskapelige universitet NMBU, Universitetet i Oslo, tre utenlandske forskningspartnere og flere næringspartnere fra den norske skognæringen

Finansiering: Norges forskningsråd