Hopp til hovedinnholdet

Forskningsmiljøer og skognæringa satser stort sammen

SmartForest_representanter_508_Foto Erling Fløistad NIBIO_cropped

Foran, forskningssjef i NIBIOs skogdivisjon og senterleder for SmartForest, Rasmus Astrup. Midt i bildet med drone, forsker Stefano Puliti, NIBIO. Bak, fra venstre: divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen, NIBIO, professor Terje Gobakken, NMBU, rådgiver Thomas Husum, Norges Skogeierforbund, administrerende direktør Nils Vagstad, NIBIO. Foto: Erling Fløistad.

NIBIO, NMBU, UiO, tre utenlandske partnere og den norske skognæringa etablerer senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med støtte fra Forskningsrådet.

Et konsortium av forskningsinstitusjoner og aktører i norsk skognæring fikk nylig tildelt midler fra Forskningsrådet til etablering av kunnskapssenteret SmartForest. Målet med samarbeidet er å styrke bærekraftig drift og konkurransekraft i skognæringa gjennom en ‘digital transformasjon.’

Økt effektivitet forventes også som resultat av samarbeidet.

- Vi ønsker å bedre effektiviteten i den norske skogsektoren ved å legge til rette for en digital revolusjon. Den skal transformere informasjon og dataflyt om skogressurser, skogskjøtsel, driftsteknikk og tømmerleveranser, sier divisjonsdirektør i NIBIO, Bjørn Håvard Evjen.

NIBIO, ved forskningssjef i Divisjon for skog og utmark, Rasmus Astrup, skal administrere og lede det omfattende prosjektet som har en kostnadsramme på 234 millioner kroner. Finansieringen er et spleiselag mellom forskningsmiljøene og bransjen på den ene siden, og Forskningsrådet på den andre.

SmartForest er ett av 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som fikk innvilget søknaden i Forskningsrådets styre 11. juni. 70 søkerkonsortier sendte inn søknad.

Drone i arbeid_Foto Stefano Puliti NIBIO.jpg
Droner er mye brukt i skogbruket og er et viktig redskap for å innhente høyoppløselig informasjon om ressursene og skogens tilstand. I SmartForest inngår droner som et naturlig verktøy og er sentral i videre utvikling av digitalisert skogsdrift. Foto: Stefano Puliti.

Smartere drift

Astrup forklarer at digitaliseringen vil gjøre seg gjeldene i alle ledd i verdikjeden til skogsektoren, fra utplanting og skjøtsel, hogst og overordnet arealbruk, til tømmertransport og bearbeiding, fram til kunder og marked. Det handler om oversikt, sporbarhet og kvalitetssikring – i tillegg til omsorg for ressurser og miljø.  

- Den digitale transformasjonen skal skje gjennom en serie innovasjoner som legger grunnlaget for utviklingen av en sterk "skogtech" sektor i Norge, sier prosjektleder Astrup.

Økt bruk av teknologi og data som genereres i de ulike operasjonene, vil kunne redusere kostnadene og øke lønnsomheten i verdikjeden, utdyper han. I tillegg vil bedre planlegging redusere miljøbelastningen og transportbehovet på vei og jernbane.

Senteret vil ellers være viktig for skogsektorens omdømme, og bidra til rekruttering til forskning, forvalting og næring, mener Astrup.

3D_gjengivelse av treslag_Foto Stefano Puliti NIBIO.jpg
3D-bilde av skog basert på laserdata innhentet fra drone. Høy detaljeringsgrad gjør det mulig å vurdere skogressursen sammensetning, treslag, antall og størrelse, i tillegg til økologi og bonitet - og dermed bidra til bedre skogforvaltning. Foto: Stefano Puliti.

Riktig og viktig

Også direktør Nils Vagstad i NIBIO er glad for at et prosjekt som SmartForest nå kan gjennomføres.

- Det er veldig riktig, og virkelig på sin plass, med en slik satsing innenfor skogsektoren i Norge. Etableringen av SmartForest som et senter for forskningsdrevet innovasjon, setter en viktig næring enda tydeligere på kartet, sier NIBIOdirektøren. Dette vil også plassere oss i fronten internasjonalt.

Vagstad legger vekt på at tildelingen fra Forskningsrådet er en anerkjennelse av det solide skogfaglige miljøet i NIBIO og på NMBU. Samtidig er den en belønning for langsiktig strategisk arbeid.

- Vi er stolte og vi ser fram til mange år med spennende, innovativ kunnskapsutvikling til beste for skogbruket i Norge – sammen med fagkollegaer på campus Ås og i næringa.

Med et smil legger NIBIO-direktør Vagstad til at realisering av SmartForest er en fin måte å markere at NIBIO i disse dager fyller fem år.

Laserskanning av hjulspor_Foto Stefano Puliti NIBIO.jpg
Laserskannet bilde av hjulspor (i rødt) fra skogsmaskin. Bildet er tatt fra en mobil skanner festet på ryggsekk, og brukes sammen med ulike sensorer til å vurdere tilstand og marktrykk/slitasje etter hogst. Foto: Bruce Talbot.

Forskning, forvaltning og næring - sammen

Det er første gang de norske forskningsmiljøene og aktørene i hele skogbruket har samlet seg om en søknad til den prestisjefylte SFI-utlysningen fra Forskningsrådet.

- Dessuten er det spennende å få med sterke fagmiljøer som tradisjonelt ikke har jobbet mye med skogspørsmål. Både Universitetet i Oslo, Det Norske Veritas og noen utenlandske partnere vil tilføre nye ideer og kunne bidra til nye og mer rasjonelle løsninger, sier prosjektleder Astrup.

NIBIO og NMBU har sammen bygd opp en ledende kompetanse på teknologi i skogbruket som er kjernen for SFI-søknaden.

- Med hele skognæringen og de som håndterer informasjonsflyten i verdikjeden som deltagere i prosjektet, ligger det godt til rette for å videreutvikle verdikjeden for utnytte framtidens muligheter, sier Astrup.

Med forbehold om at prosjektplaner skal legges for å konkretisere mulighetene, peker Astrup også på muligheten for effektivisering og digitalisering av forvaltningsoppgaver innenfor skogbruket.

Beltegående skogsmaskin for mindre marktrykk_Foto Bruce Talbot.jpg
Mer skånsomt jordbruk: Utprøving av beltegående skogsmaskin for en annen vektfordeling enn hjulgående maskiner, og dermed mindre slitasje og markavtrykk. Foto: Bruce Talbot.

Skognæringa applauderer

Norskog er en sentral aktør i norsk skogindustri og i prosjektet. Administrerende direktør Arne Rørå er en av dem som har ivret for et samarbeid mellom skognæring og skogforskning.

Han er svært fornøyd med støtten fra Forskningsrådet som gjør det mulig å realisere SmartForest.

- Det er fantastisk at det nå kan etableres et toppsenter for innovasjon i vår bransje med fokus på økt verdiskaping i næringa. Skogbruket har tatt ut store rasjonaliseringsgevinster over flere tiår. Likevel mener vi det ligger et potensial for ytterligere verdiskaping både gjennom drift og datahåndtering, kommenterer Rørå.

Han sier det handler om å se muligheter for å utføre de samme oppgavene på nye måter. For eksempel kan eksisterende data settes sammen med nye data og brukes i ny sammenheng, og dermed skape verdi på nye områder.

- Det at vi nå får etablert et kunnskapssenter over en tidshorisont på åtte år, gir en plattform for varig kompetansestøtte som vil være svært verdifull for skogbruket i Norge, sier Rørå.

Er det noen som er godt plassert for å ta ut gevinster i det grønne skiftet, så er det skognæringa, mener han.

- Vi forvalter en fornybar ressurs med stor evne til verdiskaping og karbonfangst hånd i hånd. Sirkulær økonomi i et nøtteskall. Dette er veldig bra for næringa, avslutter Norskogdirektøren, og hilser SmartForest velkommen.

9-11-12.jpg
Om Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) utvikler kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping. Langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer skal styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på et høyt internasjonalt nivå.

Sentrene er etablert for en periode på maksimalt åtte år (5 + 3).

Kilde: Forskningsrådet.

 

Sentrene er viktige spesielt for nye næringer der behovet for forskningskompetanse og teknologiutvikling er stort. Ved å satse langsiktig på samarbeid mellom næringsliv og forskning, legger vi et godt grunnlag for grønn omstilling og fremtidig sysselsetting.

Dette sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen.

Smartforest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sector

Vertsinstitusjon: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Forskningspartnerne: NMBU og Universitet i Oslo. I tillegg er det med tre internasjonale forskningspartnere: Mistra Digital Forest (Sverige), FPInnovations (Canada) og RIF Institute for Research and Transfer (Tyskland).

Næringspartnere: Norges Skogeierforbund, Viken Skog, Glommen-Mjøsen Skog, AT Skog, Norskog, Statskog, Moelven Virke, Skogdata, Norsk Virkesmåling, Skogbrand, MEF, Komatsu, TerraTec, DNV-GL, ARD Innovasjon, Landbruksdirektoratet

Hovedmålet er å forbedre effektiviteten i den norske skogsektoren ved å legge til rette for en digital revolusjon som vil transformere informasjon og data om skogressursene, skogskjøtselen, driftsteknikken og tømmerleveransene til industrien, samt en overordnet digital informasjonsflyt i hele skogsektoren. Den digitale transformasjonen vil skje gjennom en serie innovasjoner som vil legge grunnlaget for utviklingen av en sterk "skog-tech" sektor i Norge. Senteret vil også være viktig for skogsektorens omdømme, bidra til bedre rekruttering til både forskning, forvalting og næring, og bidra til en høyere kvinneandel i skogsektoren.

Digitalisering innenfor skogsektoren og forskning og utvikling innenfor sektoren har vært karakterisert av spredte aktiviteter hos enkeltaktører. Skogsektoren er kjennetegnet av mange, relativt små bedrifter med begrenset forsknings- og utviklingskapasitet. Senteret vil bidra med å koordinere forsknings- og utviklingsaktiviteten knyttet til digitalisering i hele sektoren.

 

Ønsket virkning - «impact» - av SmartForest:

  • Sikre at norske skogsektor utnytter mulighetene i nye digitale teknologier
  • Anvende de muliggjørende teknologier i skogbruket for å skape innovasjoner som kan tas i bruk og kommersialiseres av industrielle partnere i SmartForest
  • Øke informasjonskvalitet, øke produksjonseffektivitet, forbedre miljømessig effektivitet og den overordnede verdi produksjon fra de norske verdikjeder innen skogsektoren.
  • Øke rekrutteringen av studenter og unge forskere til skogsektoren   
  • Bidra til å sikre det nødvendige grønne skiftet i norske skogindustri ved å:
  • Sikre økt verdiskaping og bidra til økt internasjonal konkurransekraft i norsk skogsektor
  • Skape fundamentet for en skogtech sektor i Norge

Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy

Av de 22 sentrene som fikk tildelt midler fra Forskningsrådet, er NIBIO også med i prosjektet:

Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy

  • Vertsinstitusjon: NMBU
  • Forskningspartnerne: NGI, Handelshøyskolen BI, Østfoldforskning, IFE, NIBIO, NIVA og NILU.

Senterets ambisjon er å bli et nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent forsknings- og innovasjonssenter for bærekraftig bruk av jordmaterialer. Hovedmålet er å utvikle teknologier,
systeminnovasjon og et styringsrammeverk for mest mulig bærekraftig håndtering og behandling av avfall og jordmateriell.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.