Hopp til hovedinnholdet

Klimakur 2030 – tiltak i skog

5-27-Klimakur 2030 - Foto Gunnhild Søgaard

Foto: Gunnhild Søgaard

Skog dekker 37 prosent av landarealet. Stående volum tilsvarer en milliard tonn CO2, og årlig netto opptak er på nær 30 millioner tonn CO2-ekvivalenter, tilsvarende halvparten av våre samlede utslipp av klimagasser. Det er et betydelig potensial for å øke skogens klimabidrag gjennom riktig skogforvaltning.

NIBIO leverer faktagrunnlag som direktoratene og departementene etterspør, blant annet til Klimakur 2030 og regjeringens klimamelding. Noen av de utvalgte tiltakene som på sikt vil gi økt CO2-opptak i norske skoger er foryngelse med riktig treslag og en høyere plantetetthet enn dagens praksis.

I tillegg vil riktig utført ungskogpleie og andre tradisjonelle skogskjøtseltiltak kunne bidra til både økt CO2-opptak, og samtidig gi bedre kvalitet på trærne. Bedre kvalitet er viktig siden det gir en høyere sagtømmerandel, noe som igjen gjør at mer trevirke kan brukes i varige treprodukter. På den måten øker klimanytten av trærne ved at karbonet lagres lenger. Nitrogengjødsling og riktig hogsttidspunkt er to tiltak som også vil ha effekt på kort sikt, frem mot 2030.

De fleste skogtiltakene vil først ha effekt på lang sikt, dels fordi det vil være et begrenset areal tilgjengelig hvert år – bare en liten del av skogarealet hogges og forynges hvert år – og dels fordi det tar litt tid før den nye skogen begynner å vokse riktig godt. For å oppnå det potensialet som ligger der langt frem i tid, er det imidlertid viktig å implementere disse tiltakene så raskt som mulig.

Klimaendringer gir økt temperatur og mer nedbør, noe som vil kunne gi bedre vekstforhold for mange trær. Klimaendringene gir imidlertid også økt risiko for skogskader som følge av hyppigere naturlige forstyrrelser, slik som vindfall, insektskader og skogbrann, noe som vil bidra til økte utslipp av klimagasser. Høy beredskap og forebyggende skogskjøtsel kan begrense utslipp fra slike hendelser.

 

Formål

Å øke skogens klimabidrag gjennom riktig skogforvaltning.

Finansiering: Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet