Hopp til hovedinnholdet

Smartere gjødsling gir lavere kostnader

4-18-erfl-20210701-164028

Foto: Erling Fløistad

De siste årene har gjødselprisene steget dramatisk. Nå må den enkelte kornbonde ta i bruk god agronomi for å holde kostnadene nede og produksjonen oppe.

For å utnytte avlingspotensialet i kornåkeren er det avgjørende med god utnyttelse av mineralgjødsel og organisk gjødsel – i tillegg til vekstskifte, integrert plantevern, god jordstruktur, riktig pH og oppbygging av mold.

NIBIO har undersøkt effekten av nitrogen til havre og bygg ved å tilføre hele nitrogenmengden om våren, vs. kun deler om våren og resten som delgjødsling. Forskerne anbefaler 8-9 kg nitrogen per dekar om våren, og resten som delgjødsling. Da kan man i mye større grad tilpasse gjødslingen til plantenes behov utover sesongen.

Resultatene viste avlingsøkning opp til 12 kg nitrogen per dekar, men ikke merkbar avlingsøkning når gjødselmengden økte til 16 kg nitrogen per dekar. Det betyr at 12 kg er nok, selv ved et avlingsnivå på over 600 kilo korn per dekar. Dette stemmer godt overens med gjødslingsnormene i NIBIOs gjødslingshåndbok.

Det er mye å spare på å utnytte jordas opplagrede fosforressurser. Om jorda er næringsrik og leirholdig kan man undergjødsle med fosfor ett år. Det er positivt både for økonomi og miljø. Samtidig bør man etterstrebe høyt humusinnhold i jorda, som gir gode forhold for rotvekst og næringsopptak.

NIBIO har også undersøkt organisk avfall for å se hvordan nitrogenet blir tilgjengelig for plantene. Forsøkene viser at i fast avfall ligger nitrogenet i organiske forbindelser, mens det i hovedsak finnes som ammonium i flytende avfall. Mengden nitrogen som frigjøres fra ulike avfallstypene varierer mye, men felles for alle er at den raskt tilgjengelige nitrogenfraksjonen frigjøres etter 10-20 dager.

Både grisemøkk, gjødslingsmiddelet struvitt og flytende fiskeslam har svært god gjødseleffekt. Imidlertid kreves flere forsøk for å få et klarere bilde.

Formål

Utarbeide gjødslingsstrategier for å utnytte avlingspotensialet og oppnå god kvalitet på produktene samtidig som klima- og miljøbelastningene holdes så lave som mulig.

Samarbeid: Flere av undersøkelsene er gjennomført i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning

Finansiering: Prosjektene er finansiert av Norges forskningsråd (Optikorn-prosjektet), SIS-midler (Kretsløp-SIS), KU-midler (Tilpasset gjødsling) og Yara