Hopp til hovedinnholdet

Nye digitale skogkart gir unike muligheter

15-22 - Digitale skogkart - Foto - Erling Fløistad

Foto: Erling Fløistad

Skogressurskartet SR16 gir detaljert informasjon om skogen i Norge. SR16 står for skogressurskart, der pikselstørrelsen (rutenettet) er 16 x 16 meter, og er basert på en kombinasjon av Landsskogtakseringens skogregistreringer på bakken og fjernmålingsdata fra satellitt eller fly.

De digitale skogkartene er nå oppdatert med de viktige skogfylkene Innlandet og Viken samt Nordland. Store deler av Norges skogareal er dermed dekket av SR16. De nye kartene gir en ny og mye mer detaljert heldekkende oversikt over norske skogressurser enn det som tidligere var mulig.

Mange i kommunal- og fylkesforvaltningen benytter i dag kartløsningen AR5. Nå blir også skogdelen i AR5 ytterligere styrket med nye oppdaterte data om skogen i Norge.

De digitale skogkarttjenestene blir etterspurt i arbeidet med å styrke samfunnskritiske funksjoner, slik som strømforsyning og brannberedskap. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) ønsker kunnskap om hvor mye og hva slags skog som vokser langs kraftgatene. NIBIO samarbeider også med Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB) for at de skal kunne nyttiggjøre seg SR16-kartenes informasjon i forbindelse med forebygging og bekjempelse av skogbranner, for eksempel med nye, forbedrede kart over brannutsatt skog.

Den nye åpne kartløsningen gir også store muligheter for norsk skognæring. Data fra flybasert laserskanning gir svært nøyaktig tredimensjonal informasjon om skogens struktur som så kombineres med fargeinformasjon i de optiske bildene fra Sentinel-2 satellitten for å lage heldekkende kart over skogen. SR16 vil bli ajourført årlig, og vil også utvikles videre ved at det legges til flere egenskaper.

Skogressurskartet SR16 er etablert som del av Norge Digitalt, og finnes i rasterversjon (SR16R) og vektorbasert (SR16V), tilgjengelig i Kilden og som nedlasting på Geonorge. 

 

Formål

Nye digitale skogkart gir detaljert og heldekkende oversikt over norske skogressurser.

Samarbeid: Viken Skog, NORSKOG, Norges Geotekniske Institutt (NGI), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)