Ås - Alle bygg

NIBIOs hovedkontor ligger i Ås i Akershus, en halvtimes togtur fra Oslo. På denne siden finner du et kart med oversikt over de ulike byggene og hvor de ligger, samt lenker til mer informasjon.
 
I tillegg til kontorer, laboratorier og andre spesiallokaler er det flere forsøksfelt, lager og veksthus i Ås. NIBIO og NMBU samarbeider om felles bruk og utleie av diverse arealer og fasiliteter på Campus Ås.
   

Kart over NIBIOs tilstedeværelse i Ås

1.649 MB jpg

H7.jpg
Foto: NIBIO
Høgskolevegen 7

Høgskoleveien 7 (H7)

Høgskoleveien 7 (tidligere også kjent som Fellesbyget) sto ferdig i 1958, og er senere totalrenovert i to trinn, 2004 og 2009. Odd Tandbergs store utsmykking i trappeløpet i Østfløyen er fra byggeåret. I forbindelse med renoveringen kom det også ytterligere kunstnerisk utsmykking.  Bygget er et kombinert laboratorie- og kontorbygg, med lyse og tidsmessige lokaler. Laboratoriene fyller krav til sikkerhet og har bl.a. trekkfri lufttilførsel. I flere av etasjene er det kjøle-, fryse-, kultur- og vekstrom.
 
Det er godt utbygde felleslaboratorier for mottak av urene prøver, samt kjemikalielager, mediekjøkken og vaskelabb for utstyr. I tillegg er det spesialiserte laboratorier innen:

 • Bakteriologi
 • Entomologi
 • Molekylærbiologi
 • Nematologi
 • Pesticidkjemi, og annen organisk kjemisk analyse
 • Planteklinikk
 • Plantevirologi
 • Plantepatogene sopp
 • Vevskultur
   

I bygget er det også undervisningslaboratorier og auditorium, der undervisning i plantevernfagene ved NMBU finner sted.
 
Bygningen huser i dag NIBIOs ledelse, store deler av virksomheten i Divisjon for bioteknologi og plantehelse og en avdeling tilhørende Divisjon for miljø og naturressurser.

Atj-2017 IMG_1283.JPG
Foto: Anette Tjomsland.
Høgskolevegen 8

Høgskoleveien 8 (H8)

Høgskoleveien 8 består av tre bygninger. Hovedbygget sto ferdig i 1954. Bygningen er en kombinert laboratorie- og kontorbygning. Senere er det utvidet med Nordbygget, et frittstående kombinert laboratorie-, verksted- og kontorbygg, og Østblokka.

I tillegg til laboratorier, verksteder, kontorer og møterom huser H8 bibliotek og kantine.

Bygningene i H8 huser i dag hoveddelen av Divisjon for skog og utmark samt deler av Divisjon for bioteknologi og plantehelse og Divisjon for miljø og naturressurser.

Saghellinga2.jpg
Foto: Ragnar Våga Pedersen
Oluf Thesens vei 43

Oluf Thesens vei 43 (O43)

Oluf Thesens vei 43 (tidligere kalt Jordforskbygningen), eies av Stiftelsen jord- og myrundersøkelser, og disponeres for største delen av Divisjon miljø og naturressurser. Her er det også laboratorium for jord, vann, avfall og filtermedium i ulike skalaer.
 
Det er etablert et jordfysisk laboratorium som kan tilby analysetjenester på en rekke jordhydrologiske og andre fysiske egenskaper ved jord. Forskningsstasjonen disponerer laboratorier og utstyr for karakterisering av organisk materiale, analyser av C og klimagasser i jord. Vi har i tillegg laboratoriefasiliteter for studier av økotoksikologiske effekter på flere trofiske nivåer i jord, av potensielt miljø- og helseskadelige kjemikalier, inkludert nanopartikler.
 
Mye av forskningen foregår ellers ute i felt, i overvåkingsfelt, og i andre forurensningsbelastede, påvirkede eller upåvirkede lokaliteter i terrestrisk miljø. Måleteknisk gruppe er spesialisert på miljøovervåkning og grunnvannsovervåkning, tilrettelegger måleprosesser når det gjelder valg av sensorer og loggere, og sørger for automatisk eller manuell innhenting av data. Gruppen tilbyr tjenester innen vannmengdemåling med moderne sensorteknologi, vannkvalitetssensorer for bruk i felt, datalogging og datapresentasjon i web-løsninger. Måleteknisk gruppe har lang erfaring med å etablere og drifte målestasjoner og kan skreddersy løsninger tilpasset den aktuelle problemstillingen.

Atj 2017-8308.jpg
Atj 2017-8284.jpg
Biogassreaktorer og fotobioreaktor med mikroalger, på Vollebekk. Foto: Anette Tjomsland.
Vollebekk

Vollebekk (V 5 og V7)

I samarbeid med NMBU driver NIBIO et nasjonalt ledende biogasslaboratorium på Vollebekk, med muligheter for å teste ut gassproduksjonspotensialet til ulike avfallsfraksjoner og -blandinger, og forske på optimalisering av forbehandlingsmetoder og prosessparametere.

Biogasslaboratoriet er tett integrert i mange av forskningsaktivitetene på Campus Ås, for eksempel knyttet til gjødsling og jordkvalitet, miljø og klima, bioenergi, molekylærbiologi, mikrobiologi, organisk avfall og mattrygghet, tekniske landbruksfag, plantehelse, og flere andre.

Det er også et etablert mikroalgelaboratorium der det forskes på produksjon og utnyttelse av mikroalger til ulike formål. Forskningen inkluderer dyrking av mikroalger til ulike matprodukter og fôr med optimal næringssammensetning, i tillegg til høyverdiprodukter til bruk i farmasi, og resirkulering av næring fra sidestrømmer. Dyrkingsteknologi i stor og liten skala blir brukt i dette arbeidet, og laboratoriet inkluderer flere ulike analyseinstrumenter og fotobioreaktorsystemer, både i laboratorieskala og pilotskala opp til 250L.

NIBIO Ås

Temperatur i vekstsesongen april – september (1993-2014): 12,0 °C

Nedbør i vekstsesongen april –september (1995-2013): 575 mm

Årsnedbør (NMBU, 2000-2014): 940 mm

Årsnedbør normal (1961-1990): 785 mm

Middel årstemperatur (1993-2014): 6,2 °C

Vekstdøgn (>=5 °C) (1993-2014): 195

Hoxmark

Hoxmark er et gårdsbruk vest i Ås kommune. Gården ble kjøpt av A/S Follum Fabrikker, og gitt i gave til Det Norske Skogforsøksvesen, som senere het Norsk institutt for skogforskning, forkortet NISK, senere Skogforsk. Kjøpesummen var i 1959 kr. 150.000.- inklusiv redskap. Det var Follums ønske at eiendommen burde være forsøksgård fortrinnsvis i planteforedlingens tjeneste, som det het i gavebrevet.

Gården har siden 1959 vært drevet som forsøksareal av tidligere NISK, Skogforsk, Skog og Landskap, og nå NIBIO, til forskning innen genetikk og planteforedling. Gården er fortsatt i NIBIOs eie. Hoxmark er på 198 da totalt, og på tunet står det fem bygninger og veksthus. Hovedbygning og bryggerhus blir i dag leid ut til personer som arbeider, eller har tilknytning til NIBIO. 

Det er opp gjennom årene blitt plantet utallige forsøksfelt på Hoxmark, av blant annet gran, bjørk og svartor. Det er et eget klonarkiv på Hoxmark, som har som formål å studere epigenetiske forskjeller, altså arvbare, reversible endringer i genaktivitet. Det ble i 2018 plantet et askeforsøk nord på eiendommen, som forhåpentlig skal vise at enkelte kloner er mer eller mindre resistente mot askeskuddsyken, som har tatt livet av store deler av ask i hele Europa. NIBIO har også et ganske stort veksthus på gården, hvor mye av forsøksmaterialet dyrkes opp. Dette ble for øvrig kjøpt brukt av en gartner i Rygge av professor Tollef Ruden på 60-tallet.

Høsten 2019 åpnet Skogfrøverket et nytt foredlingssenter for skogstrær på Hoxmark. Målet er frøproduksjon og foredling tilpasset klima i endring, samt sikker oppbevaring av frøkloner. Senteret er ment å være en arena hvor også NIBIO og NMBU deltar og skaper aktivitet. Her kan forskning og undervisning på skoggenetikk utvikles videre. Hoxmark frøplantasje er på rundt 50 da og har bruksområde 0-250 moh. 

Kirkejordet

NIBIO disponerer lokaler og utearealer som leies av Senter for Klimaregulert forskning ved NMBU. En stor del av de leide lokalene brukes til lager og garasje. I tillegg er det et potet- og grovlaboratorium til vask og bearbeiding av planteprøver, samt et kornlaboratorium for prøvebehandling. Videre ligger lageret for oppbevaring, veiing, håndtering og destruksjon av plantevernmidler på Kirkejordet.