Hopp til hovedinnholdet

Villeplene på Jomfruland

Villeple_foto_Per_Arvid_Åsen

En av landets største forekomster av villeple finnes på øya Jomfruland i Kragerø kommune. Foto: Per Arvid Åsen

En av landets største forekomster av villeple finnes på øya Jomfruland i Kragerø kommune. Villeple hybridiserer lett med hageeple, men på Jomfruland er det lite hybridisering og mange rene villepletrær. Dette er viktig med tanke på videre bevaring av arten.

– De siste 15 årene har NIBIO hatt prosjekter for å kartlegge og bevare villeplets genetiske ressurser i Norge, forteller seniorrådgiver Linn Borgen Nilsen ved Norsk genressurssenter.

Villeple er en slektning av hageeple som forekommer langs kysten fra Østfold til nord i Trøndelag. Arten har høy genetisk variasjon, noe som kan være nyttig i foredlingsarbeidet til fremtidige eplesorter. Nordlige populasjoner kan f.eks. være særlig interessante for foredling av kuldetolerante dyrkede sorter. På «Norsk rødliste for arter 2021» er villeple imidlertid kategorisert som «sårbar».

Villeple er knyttet til det åpne kulturlandskapet. Arten er lyskrevende og lite konkurransedyktig i skog. Gjengroing er derfor en alvorlig trussel mot villeple. En annen trussel er at villeple krysser seg med hageeple og danner hybrider i norsk natur. Slike hybrider er utbredt i Norge, så vel som i Europa.

Villeple (Malus sylvestris) er et lite tre som tilhører rosefamilien. I Norge forekommer villeple langs kysten fra Østfold til nord i Trøndelag. Foto: Per Arvid Åsen
Villeple (Malus sylvestris) er et lite tre som tilhører rosefamilien. I Norge forekommer villeple langs kysten fra Østfold til nord i Trøndelag. Foto: Per Arvid Åsen

Kartlegging av villeplene i Norge og på Jomfruland

– Det startet med en omfattende kartlegging av villepleforekomstene i Norge. Senere har vi gjennomført en morfologisk og genetisk kartlegging av villeple på den nordlige delen av Jomfruland, forteller Borgen Nilsen. Dette området inngår i Jomfruland nasjonalpark.

På Jomfruland undersøkte forskerne et utvalg av voksne individer og foryngelse, til sammen nesten 300 trær, for å få oversikt over graden av hybridisering i ulike generasjoner.

Til forskjell fra kartleggingen av villeple andre steder i Norge, fant forskerne få hybridtrær blant individene de undersøkte på Jomfruland. DNA-analysen viste at kun åtte prosent av trærne, var hage- eller hybridepler. Det viste seg altså at det som ser ut som villepler på Jomfruland, stort sett er rene villepler.

Kart_NIBIO_POP_8_26_2022_villeple.jpg
Kart som viser forekomster av villepletrær som har blitt undersøkt ved hjelp av morfologi og DNA markører. Kartet viser de genetisk mest «rene» villepletrærne. Det er viktig å merke seg at det er flytende overganger mellom hageeple, hybridepler og villepler – selv når man karakteriserer trærne med genetiske markører.

Nasjonalt bevaringsområde

For å ta vare på den genetiske variasjonen i arten villeple, er det viktig å bevare rene villepletrær. Undersøkelsene som ble gjort bekrefter dermed at villeplepopulasjonen på Jomfruland er av nasjonal betydning. I samarbeid med Nasjonalparkforvalteren har vi derfor definert Jomfrulands nordre del som bevaringsområde for villeple, sier Linn Borgen Nilsen.

Hun forteller at tilsvarende bevaringsområder for villeple er etablert også i Danmark og Tyskland.

I ettertid har Nasjonalparkforvalteren og Statens naturoppsyn gjennomført tiltak på Jomfruland for å opprettholde kontinuiteten i villeplepopulasjonen, sikre habitatene og sørge for at områdene ikke gror igjen. De har også fjernet de få hage- og hybridepletrærne som ble identifisert i kartleggingen.

– Det vil være aktuelt å jobbe videre med bevaring av flere villeplelokaliteter i Norge. Målet er å sikre så mye som mulig av artens genetiske variasjon, avslutter Borgen Nilsen.

Villepletre_merket_av_NIBIO_Jomfruland.JPG
Villepletre på Jomfruland merket av NIBIO. Foto: Linn Borgen Nilsen

 

Fakta om villeple

Villeple (Malus sylvestris) er et lite tre som tilhører rosefamilien. Arten finnes i hele Europa, men er relativt sjelden og vokser spredt i små bestand eller som enkelttrær. I Norge forekommer villeple langs kysten fra Østfold til nord i Trøndelag. Som enslige trær i kulturlandskapet kan trærne bli opptil 10–15 meter høye, men ofte vokser villeple som mindre trær, nesten som kratt. Villeple har små grønne frukter med svært bitter smak og undersiden av bladene er så å si uten behåring. Ofte finner man også grentorner på trærne.

Villeplene egner seg ikke til direkte konsum, men kan ha andre interessante bruksområder. I et annet NIBIO-prosjekt har det blitt gjort kjemiske analyser av fenoler og bitterstoffer for å undersøke om saft av bl.a. villeple kan brukes som smaksforsterker eller «krydder» i norsk sider.
Seniorrådgiver Linn Borgen Nilsen med sider laget av villeple fra Jomfruland. Villeplene egner seg ikke til direkte konsum, men kan ha andre interessante bruksområder. I et annet NIBIO-prosjekt har det blitt gjort kjemiske analyser av fenoler og bitterstoffer for å undersøke om saft av bl.a. villeple kan brukes som smaksforsterker eller «krydder» i norsk sider. Foto: Oda Otilie Holltrø Spongsveen
Villeple_hånd_cropped.jpg
En håndfull villepler samlet inn til kjemisk analyse. Foto: Foto: Linn Borgen Nilsen
Et hageeple av sorten Ribston og et villeple plassert ved siden av hverandre. Villeplet på bildet er ca. 3 cm i diameter. Foto: Linn Borgen Nilsen
Et hageeple av sorten Ribston og et villeple plassert ved siden av hverandre. Villeplet på bildet er ca. 3 cm i diameter. Foto: Linn Borgen Nilsen

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

To document

Abstract

Visste du at det finnes en viltvoksende art av eple i Norge? En av landets største populasjoner av villeple finnes på Jomfruland i Kragerø kommune. Villeple hybridiserer lett med hageeple, men på øya Jomfruland er det lite slik hybridisering og vi finner mange rene villepletrær. Jomfruland er derfor valgt ut som nasjonalt bevaringsområde for genetiske ressurser i villeple.