Hopp til hovedinnholdet

Status for genressurser i skogtrær i Norge

20171021-DJI_0098-2_Ragnar Våga Pedersen

Norsk skog sett fra drone. Foto: Ragnar Våga Pedersen

Genetisk mangfold er grunnlaget for all evolusjon og tilpasning i naturen – så også i skogen. Ved å sikre et mangfold sikrer vi en god tilpasning til trusler og endringer over tid. Det er derfor viktig å ha oversikt over status for genetiske ressurser. Norsk genressurssenter i NIBIO har nylig gitt ut en omfattende statusrapport over de genetiske ressursene i skogen i Norge.

Skogtrær og skogtregenetiske ressurser i Norge er viktige for biologisk mangfold, som vertskap og støttearter for mange andre arter og for ulike økosystemtjenester som vi mennesker er avhengige av. Ressursene brukes dessuten i produksjonsskogbruk, til juletreproduksjon og i parker og hager. Det er viktig å ha robuste skoger, med genetisk mangfold i alle artene. Vi vet ikke hvilke arter eller gener vi vil ha bruk for i framtiden. Derfor må vi sikre dette mangfoldet.

 

Samarbeid om bevaring

Den nye statusrapporten for Norge peker på at det bør arbeides mer aktivt med bevaring av de genetiske ressursene for flere treslag, og styrke helhetlig samarbeid om bevaring av disse ressursene. Dette er et ansvar både for miljø- og landbruksmyndighetene. Det er allerede opprettet flere bevaringsområder for skogtregenetiske ressurser i etablerte verneområder i Norge. Dette er en fin måte å utnytte den eksisterende infrastrukturen på. Men fordi genressursbevaringen ikke formelt er definert som et genuint juridisk verneformål i skogvernet, er det viktig å påse at behovet for tilrettelegging, skjøtsel og overvåking ivaretas.

Høst ved Buvatnet_JohnYLarsson.jpg
Høst ved Buvatnet. Foto: John Y Larsson

Behov for mer kunnskap

Kunnskap om status for skogtrærnes genetiske variasjon, utvikling og tilpasning er viktig for god forvaltning av skogtregenetiske ressurser. For 18 av de naturlig hjemmehørende treslagene i Norge har vi kunnskap om genetisk variasjon. Kunnskapen er basert på DNA-analyser eller studier av morfologi og produksjonsegenskaper. Det er likevel kun grana vi har gjennomgående god kunnskap om, og det er flere treslag vi ikke har noen informasjon om.

For å sikre kunnskapsbasert forvaltning av skogtregenetiske ressurser, er det derfor viktig å satse mer på dokumentasjon og karakterisering av treslagene, inkludert deres betydning i økosystemet. Rapporten konkluderer videre med at det for produksjonsskogen er behov for å styrke et nasjonalt system som gir informasjon om hvilke genetiske ressurser som er plantet hvor, for å følge med på hvordan skogene våre utvikler seg over tid.

Statusrapporten for skogtregenetiske ressurser i Norge er det norske bidraget til den neste globale FAO-rapporten «State of the World´s Forest Genetic Resources». Den globale rapporten skal være klar i 2023. Den norske rapporten ble levert til FAO i 2020 og presenterer status for bevaring, bærekraftig bruk og utvikling av skogtregenetiske ressurser i Norge.

Video fra FAO i anledning Verdens skogdag 2021.

21marsidf.jpg
VERDENS SKOGDAG 21. MARS

FNs generalforsamling har besluttet at 21. mars skal være den internasjonale skogdagen. Dagen markeres hvert år for øke bevisstheten om den avgjørende betydningen trær og skog har for alt liv på jord.

FNs internasjonale dag for skog skal sette søkelys på skogbevaring og bærekraftig utvikling, samt behandlingen av mennesker som lever i og av skogen. Bevaring av skog er et viktig virkemiddel for å nå FNs bærekraftsmål nummer 13 og 15. Målene handler om å stoppe klimaendringene, og å bevare livet på land.

Skogtregenetiske ressurser
Underleir_Atj2014-3233_Anette Tjomsland.jpg
Foto: Anette Tjomsland Spilling

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

To document

Abstract

Skog er viktig i Norge. Det er uttalt politisk vilje til å styrke skogens bidrag for økonomisk verdiskaping i landbruket og for å nå viktige mål knyttet til energi, klima, miljøverdier og økosystemtjenester. Skogressursene er viktige for å opprettholde et bærekraftig landbruk og matproduksjon over hele landet, ettersom inntekt fra skogen bidrar til den totale inntekten for mange aktive bønder. Skogene er også viktige for rekreasjon og for folkehelsa. Skogtregenetiske ressurser i Norge brukes i produksjonsskogbruk, til skogplanting etter hogst og på annet areal, eller til treslagsskifte. De brukes også til juletreproduksjon, til landskapsformål eller i parker og hager....