Hopp til hovedinnholdet

Planteødeleggende rundormer i jord fra importerte trær

mg201607_DSC_8635

En ny rapport fra NIBIO viser at en stor andel jordprøver fra importerte trær hadde med seg planteødeleggende nematoder som blindpassasjerer. Illustrasjonsfoto fra en planteskole i Tyskland: Morten Günther.

NIBIO har avdekket planteparasittære nematoder i 100 av 130 prøver fra jord som fulgte med importerte trær. Slike rundormer kan ha stor betydning for plantehelse og økonomi.

Planteparasittære nematoder er bittesmå rundormer som lever på eller inni planter og ernærer seg av disse. På verdensbasis gjør planteparasittære nematoder skader for ca. 78 milliarder USD årlig. Dette betyr et 12 % tap i avlinger av mat og fiber. Skadeomfanget her i landet kan estimeres til ca. 100 millioner NOK pr. år.

En ny rapport fra NIBIO viser at en stor andel jordprøver fra importerte trær hadde med seg planteødeleggende nematoder som blindpassasjerer. Det ble imidlertid ikke gjort funn av nematoder som står på Norsk karanteneliste (vedlegg 1 og 2 i forskrift om plantehelse). Det ble heller ikke gjort funn av nematoder nevnt på EPPOs lister (A1, A2, Alert-lista).

Atj 2018-2-2.jpg
Prøveuttaket i rapporten representerte 40 ulike planteslag, både bartrær og løvtrær, og plantene var dyrket i åtte ulike europeiske land. Illustrasjonsfoto: Anette Tjomsland.

Risiko ved innførsel

I perioden april- desember 2018 utførte NIBIO analyser av 130 jordprøver fra importerte trær sendt inn av Mattilsynet. Bakgrunnen var et ønske om å få mer kunnskap om risiko ved innførsel av import av store trær. Prøveuttaket representerte 40 ulike planteslag, både bartrær og løvtrær, og plantene var dyrket i åtte ulike europeiske land.

Analysene avdekket planteparasittære nematoder i 100 av disse jordprøvene - det vil si rundt 77 % av prøvene.

NIBIO-forskerne fant til sammen 11 ulike slekter av planteparasittære nematoder i prøvene. Nematodeslektene som ble funnet i undersøkelsen er tidligere funnet i Norge, med unntak av slekten Cactodera. Det var hyppigst funn av stubbrotnematoder (Trichodorus sp og Paratrichodorus sp.) og spiralnematoder (Rotylenchus sp. og Helicotylenchus sp.).

I programmet ble det mottatt prøver fra planter med opprinnelse i Belgia, Danmark, Italia, Nederland, Polen, Sverige og Tyskland. Flest prøver hadde opprinnelse i Nederland (51,5 %) og Danmark (16,9 %). Programmet hadde hovedfokus på import av store trær med stor jordklump som var dyrka på friland og planter i organisk dyrkingsmedium som kan tenkes å ha opprinnelse utenfor Europa.

plh-2008-0481.jpg
Planteparasittære nematoder er bittesmå rundormer som lever på eller inni planter og ernærer seg av disse. På verdensbasis gjør planteparasittære nematoder skader for ca. 78 milliarder USD årlig. Foto: Erling Fløistad.

Sprer seg gjennom menneskelig aktivitet

- For å hindre spredning av disse skadegjørerne er det viktig å oppdage nematodesmitte på et tidlig tidspunkt, forteller Ricardo Holgado, seniorforsker, nematodeekspert og en av forfatterne bak rapporten fra NIBIO.

- Spredning over større avstander skyldes i stor grad menneskelig aktivitet som felles bruk av maskiner eller forflytting av planter eller jord. Ved import av planter er det en risiko for å få med nematoder, også arter som vi så langt ikke har hatt i Norge.

Etablering av nye nematodearter er imidlertid avhengig av klimatiske forhold. Import fra områder med lignende klima som i Norge øker sannsynligheten for at nye nematoder kan etablere seg.

- Dersom nematoder som er introdusert med importerte trær etablerer seg i Norge, vil muligheten for spredning til nye arealer antagelige være svært liten, da disse vil bli plantet på et bestemt sted og bli der permanent. Men muligheten for spredning øker ved flytting av jord eller planterester fra områder hvor disse trærne er plantet, sier Holgado.

 

Samspill med andre organismer

Ifølge seniorforskeren ble det totalt funnet stubbrotnematoder i 67 prøver. Stubbrotnematoder er kjent som virusvektorer, med det finnes lite kunnskap om hvorvidt disse nematodene kan overføre virus til trær. Spiralnematoder (Rotylenchus sp. og Helicotylenchus sp.) ble funnet i 64 prøver. Disse nematodene kan angripe treaktige vekster.

Rotsårnematoder ble funnet i 41 prøver. Rotsårnematoder er kjent for å være døråpner for andre organismer.  For eksempel har den sopplignende organismeslekten Phytophthora, vært årsak til en rekke syke og døde trær blant annet langs Glomma, Drammenselva, Numedalslågen, Akerselva og Nidelva de siste årene.

- De fleste nematodeslektene som ble funnet i undersøkelsen er tidligere funnet i Norge, med unntak av Cactodera sp. Slekten Cactodera er kjent som viktige parasitter for kaktus, men det er også rapportert om at Cactodera betulae kan skade bjørk. Cactodera estonica er funnet i gress i Estland og Polen, sier Holgado. Det ble også funnet cystenematoder og rotgallnematoder, men disse har ikke trær som vertsplanter.

Fakta om nematoder

Nematoder er mikroskopiske rundormer som lever i jord, planter og dyr. De fleste er saprofytter (lever av dødt materiale), men noen framkaller alvorlige skader på kulturplantene ved at de suger på røtter, utløpere, knoller og andre plantedeler. Dreneringen av næring samtidig med at enzymer sprøytes inn i plantene fører til avlingstap, kvalitetsfeil og misvekst. Noen nematoder er spesialisert til visse vertsplanter, mens andre arter har mange vertsplanter.

Planteparasittære nematoder

De planteparasittære nematodene er små, gråhvite og «marklignende» organismer (0,5 til 2 mm lange). Planteparasittære nematoder er avhengig av en vertsplante for å kunne fullføre sin livssyklus og formere seg. I Norge kan nematoder angripe en lang rekke nyttevekster, f.eks. gress, korn, poteter, grønsaker og jordbær. 

Omfanget av skader forårsaket av planteparasittære nematoder er avhengig av slekt/art, antall individer per gram jord og plantevert. Angrep har betydning for avlingens størrelse og kan forkorte vekstens levetid på grunn av dårlig utvikling av rotsystemet. Produktenes kvalitet påvirkes også. Nematodene kan samvirke med andre organismer som sopp, bakterier og virus, noe som kan forverre skaden.

Hvordan nematoder sprer seg

Nematoder er ute av stand til å spre seg over store avstander ved egen hjelp. Det er antatt at de kan ha en egenspredning på om lag en meter per år. Spredning foregår i hovedsak med infisert plantemateriale og transport av jord. Spredning kan også forekomme med vind eller ved overflateavrenning.

Bekjempelse

Det er ingen effektive midler for å redusere skadene når angrepet først er til stede. Forebyggende tiltak som hygiene, rent utstyr, og friskt plantemateriale, for å holde nematodepopulasjonen på et lavt nivå er avgjørende for en effektiv bekjempelse.

Kjemiske midler, såkalte "nematicider" er veldig giftige, og bruk av disse har forårsaket forurensinger av grunnvannet i flere europeiske land. I dag er bruk av nematicider begrenset. Det finnes ingen godkjente nematicider for bruk i Norge.

Om rapporten

Kartleggingsprogrammet for nematoder og Phytophthora spp. i jord på importerte planter, ble finansiert av Mattilsynet.

Rapporten Overvåkning av nematoder i jord på importerte planter - Delrapport 2018 beskriver metodikk og resultater fra et overvåkings- og kartleggingsprogram i 2018 på forekomst av nematoder i jorda som følger med importerte planter.

Formålet med programmet var økt kunnskap om plantehelserisikoen ved denne importen. Resultatene viser at det forekommer planteparasittære nematoder i en stor andel av sendingene. Programmet videreføres i 2019.

ef-20160831-095622.jpg
Rotsårnematoder er kjent for å være døråpner for andre organismer. For eksempel har den sopplignende organismeslekten Phytophthora, vært årsaken til en rekke syke og døde trær blant annet langs Glomma, Drammenselva, Numedalslågen, Akerselva og Nidelva de siste årene. Foto: Erling Fløistad.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.