Hopp til hovedinnholdet

Ny podkast om resirkulering og ombruk av tre

Treavfall_KTG

I 2020 gikk 82 prosent av treavfallet vårt til energigjenvinning, og i 2021 lå andelen på 73 prosent. I CircWOOD undersøker forskerne hvordan vi kan øke graden av ombruk og materialgjenvinning av returtre i Norge på best mulig vis. Foto: Kathrine Torday Gulden

Hva må til for å øke graden av ombruk av treavfall i Norge? Og er det sikkert at økt bruk av returtre vil gagne klimaet og miljøet totalt sett? Dette og mer diskuteres i en ny podkastserie om resirkulering og ombruk av tre.

Brorparten av treavfallet vårt går til energigjenvinning. Det til tross for at mengden returtre i Norge er omtrent like stor som mengden tre som brukes i nye bygg.

I CircWOOD jobber forskere fra en rekke institusjoner med å undersøke hvordan vi kan øke graden av ombruk og materialgjenvinning av returtre på best mulig vis.

– Vi ønsker å beholde karbonet som er i trevirket lengst mulig i verdikjeden, sier prosjektleder Lone Ross i en ny podkast.

– Samtidig er vi opptatt av å finne ut hva som lønner seg for miljøet og klimaet totalt sett. Det er jo ikke sikkert at det å bruke mye innsats på å omdanne alt treavfallet til ferdige produkter er det beste med tanke på eventuelle negative påvirkninger det kan ha for klima og miljø.

Lone Ross er forskningssjef i NIBIO og prosjektleder for CircWOOD. Foto: Kathrine Torday Gulden
Lone Ross er forskningssjef i NIBIO og prosjektleder for CircWOOD. Foto: Kathrine Torday Gulden

Undersøker en rekke forhold

For å finne ut hva som lønner seg, det være seg for klimaet, byggindustrien eller samfunnet, har forskerne ulike tilnærminger. De studerer forhold som ressurstilgangen av returtre, materialstrømmer, digitalisering, miljø- og klimapåvirkning, økonomisk innvirkning og politiske rammeverk. De er også opptatt av livsløpet til norsk returtre, og å finne nye, innovative metoder for effektiv bruk av ressursen.

Forskningsresultater, spesielt knyttet til ressurstilgang og materialstrømmer, kobles mot tilrettelegging av sirkulær vareflyt, håndtering, design og produksjon av tre i, og mot, relevante markeder i inn- og utland.

I CircWOOD er forskerne blant annet opptatt av å følge livsløpet til norsk returtre, og å finne nye, innovative måter for effektiv bruk av ressursen. Foto: Kathrine Torday Gulden
I CircWOOD er forskerne blant annet opptatt av å følge livsløpet til norsk returtre, og å finne nye, innovative måter for effektiv bruk av ressursen. Foto: Kathrine Torday Gulden

Alt henger sammen med alt

Erik Trømborg fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er én av arbeidspakkelederne i prosjektet. I hans arbeidspakke undersøker forskerne de sektormessige virkningene av å øke graden av ombruk og gjenbruk av trematerialer.

I episode to av podkasten, forteller han programleder Aasmund Bunkholt fra Trefokus, at det er viktig å være oppmerksom på de samlede effektene ved å øke andelen gjenbruk av tre.

– Økt grad av ombruk og gjenbruk av tre, kan potensielt innebære mindre tilgang på flis og brensel til fjernvarme. Da må vi ikke komme i en situasjon hvor vi øker hogsten og nye materialer for produksjon av varme, for deretter å kunne øke gjenbruket igjen på den andre siden, sier han.

– Det er komplekse forhold vi snakker om her, der alt henger sammen med alt.

– Det som er sikkert, er at skal vi oppnå et mer fornybart samfunn innen rimelig tid, må det store endringer og samfunnsmessige omstillinger til. Så her er det i grunnen bare å kjøre på.

CircWOODs podkast

Hør de to første episodene av podkasten til CircWOOD på NIBIOpodden, som også er å finne på Spoitfy og Apple podcasts.

Episode 1: Sirkulær bruk av tre for økt bærekraft og innovasjon.
Aasmund Bunkholt fra Trefokus i samtale med Lone Ross, forskningssjef ved NIBIO og prosjektleder for CircWOOD, om ombruk og resirkulering av tre. 

Lone og Aasmund_KTG.jpeg

Episode 2: Endring og omstilling må til for å oppnå et mer fornybart samfunn.
Aasmund Bunkholt fra Trefokus i samtale med Erik Trømborg, professor i skogøkonomi ved NMBU og arbeidspakkeleder i CircWOOD.

Aasmund og Erik_KTG.jpeg

CircWOOD

Forsknings- og kompetanseprosjektet CircWOOD inngår som en integrert del av SirkTRE som blir ledet av OMTRE. I SirkTRE vil skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenør, avfall- og gjenvinningsaktørerer, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan etablere en sirkulær verdikjede for returtre ved å tilrettelegge og demonstrere gjenbruk og resirkulering av returtre i praksis.

CircWOOD ledes av NIBIO ved prosjektleder Lone Ross. Øvrige partnere er NTNU, NMBU, Høgskolen i Innlandet og Treteknisk, Trefokus, Ragn-Sells, Oslotre, Norwegian Wood Cluster, Omtre, Norges Skogeierforbund, Veidekke Entreprenør, Statsbygg og Byggevareindustrien.

CircWOOD og SirkTRE, som er finansiert gjennom ordningen Grønn plattform, hadde oppstart i januar 2022 og pågår frem til 2026.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.