Hopp til hovedinnholdet

Heldekkende kartlegging av norsk natur

Landskap_HS_cropped.jpg

Parti fra Geiranger. Foto: Hanne Sickel.

Norsk natur har i mange år vært gjenstand for kartlegginger og verdivurderinger. Der man tidligere bare kartla deler av naturen, testet man i fjor et nytt system som gjør oss i stand til å få kunnskap om helheten – fra bebyggelse og veier i storbyen til den urørte naturen i villmarka.

Universitetet i Oslo i samarbeid Artsdatabanken lanserte i april 2015 et nytt system (Natur i Norge 2.0) som gir mulighet for en helhetlig beskrivelse av norsk natur. Systemet omfatter natur fra hele Norge, fra Sørlandet til Svalbard, fra høyfjellet til dyphavet. Informasjonen lagres hos Artsdatabanken som gjør utbredelsen til naturtypene tilgjengelig for de som jobber med kartlegginger, forskning eller forvaltning av naturen.

 

Naturtyper er en unik sammensetning av arter

I NiN 2.0 er naturen delt inn i mange ulike naturtyper. Hver av disse defineres ut fra en karakteristisk sammensetning av planter, moser, sopp og lav, bestemt ut fra miljøforholdene i området. Kort sagt kan man si at en naturtype defineres ut fra karaktertrekk som gjør den forskjellig fra andre naturtyper. Artssammensetningen avgjøres hovedsakelig av ulike miljøfaktorer som artene responderer forskjellig på. Det kan være fuktighetsforhold, kalkinnhold i berggrunnen og jordsmonnet, samt intensiteten av menneskelig påvirkning. Har man informasjon om disse faktorene kan man ofte forutsi hvilke arter som finnes i et område.

- Med NiN 2.0 har vi nå et detaljert system for å beskrive naturen i Norge. Dette systemet kan også benyttes til heldekkende kartlegging av naturtyper, sier Thomas Holm Carlsen, forsker i NIBIO.

- Systemet medfører store krav til kartleggerens kunnskap om mange ulike naturtyper. NiN-systemet er ment å være et verdinøytralt beskrivelsessystem, hvor naturen kan beskrives slik den faktisk er.

Hensikten med systemet er å gi god informasjon om et områdes naturtyper, og dermed gi grunnlag for bedre og mer presis forvaltning.

Thomas HC feltkurs_HS_cropped.jpg
NiN 2.0 medfører store krav til kartleggerens kunnskap om ulike naturtyper. Foto: Hanne Sickel, NIBIO.

Fremtiden innen naturkartlegging

NiN 2.0 ble lansert i april 2015. I løpet av sommeren utførte NIBIO et kartleggingsoppdrag for Miljødirektoratet der 14 fagpersoner tok NiN-systemet og de nye tekniske løsningene i bruk. Oppdraget var å gjennomføre en heldekkende kartlegging med hovedfokus på naturtypen semi-naturlig eng i Valdres.

- Fjorårets feltarbeid var utfordrende siden det fortsatt mangler en del verktøy som vil gjøre det lettere å gjøre gode avgrensninger mellom semi-naturlige naturtyper, sier Hanne Sickel, forsker i NIBIO og prosjektleder for kartleggingsoppdraget.

- For oss var det svært nyttig at så mange fagpersoner kunne jobbe på samme prosjekt og få erfaring med å bruke NiN-systemet i praksis. Dette vil vi dra nytte av også i framtidige prosjekter innen forskning og forvaltning. Vi ønsker å bidra faglig til en videre utvikling av NIN-systemet slik at kartleggingsverktøyene blir stadig bedre. 

De tekniske løsningene er utviklet av Miljødirektoratet. De er helt nye i feltarbeidssammenheng og ser ut til å bli standard for framtidige oppdrag fra direktoratet. Det nye systemet er en teknologisk løsning hvor forskerne har med seg nettbrett ut i felt og overfører data direkte til MDs databaser.

- Det ble gjort mange erfaringer gjennom fjorårets uttesting som vil resultere i at kartleggingsverktøyet forbedres. NiN-systemet vil etter hvert ta helt over for DN håndbok 13, og tilsvarende håndbøker fra andre direktorater. Den omfattende datainnsamlingen vi får med NiN 2.0, gir en langt mer komplett oversikt over det norske landskapet enn vi har hatt tidligere. Nytteverdien for både forskning og forvaltning vil med andre ord være stor.

- Vi tror at data fra det nye systemet blir et viktig grunnlag for videre prioritering av forvaltningstiltak.

kristin daugstad (fra nibio løken) i aksjon_hs_cropped.jpg
De moderne teknologiske løsningene med nettbrett i felt har både fordeler og ulemper sammenlignet med andre kartleggingsverktøy. Foto: Hanne Sickel.
Om prosjektet

  • Tittel: Kartlegging etter NiN 2.0 – Oppland
  • Hovedmål: Kartlegging av naturtyper etter NiN 2.0 i 2015, arbeidspakke 3 Semi-naturlig eng i Oppland og Hedmark, etter de vilkår som er gitt av Miljødirektoratet i konkurransegrunnlaget.
  • Varighet: juli 2015-desember 2015
  • Samarbeidspartnere: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter, Tanaquil Enzensberger, Kristine Ekelund
  • Finansiering: Miljødirektoratet

Lenke:
www.artsdatabanken.no/Nin

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.