Hopp til hovedinnholdet

Flere granbarkbiller i skogen, men foreløpig ingen herjinger

erfl-20181205-134035

Bjørn Økland inspiserer tørkeskadde trær angrepet av barkbiller. Foto: Erling Fløistad.

Årets varme og tørre sommer var gunstig for granbarkbillene. Likevel er det foreløpig ikke registrert store billeskader på skogen. Værforholdene fremover vil påvirke risikoen for økte barkbilleangrep.

Granbarkbillen er det eneste insektet i Norge som angriper og dreper levende grantrær i stort omfang. Arten regnes blant de verste skadegjørerne i europeiske barskoger.

- Tellinger viser økt antall granbarkbiller etter en svært varm og tørr sommer, forteller insektforsker Bjørn Økland ved NIBIO. På Sør- og Østlandet hadde de fleste fylkene en moderat økning i den gjennomsnittlige fangsten av barkbiller per felle. I Nord-Trøndelag og Nordland gikk nivået litt ned på grunn av kjølig og kaldt vær i juni, mens Sør-Trøndelag hadde landets største fangst av granbarkbiller i år, legger han til.

Observatører i flere fylker melder om tørkestressede trær, men foreløpig er det ikke funnet vesentlig økning i antall trær angrepet av barkbiller etter denne sommeren.  Unntaket er lokale områder i Telemark, Vestfold og Østfold, der tørke og billeangrep sammen har gitt noen flere grupper døde trær enn normalt.

erfl-20181205-132701
Tørkeskadde trær er særlig utsatt for barkbilleangrep. Foto: Erling Fløistad.

 

Vær og værfenomener påvirker risikoen for barkbilleangrep

Mange overvintrende barkbiller kombinert med trær som er svekket av tørkestress kan gi økt risiko for angrep på stående trær i årene som kommer. 

- Det videre forløpet av værfenomener som stormfelling og tørkeperioder, vil avgjøre om det utvikler seg en barkbilleepidemi eller ikke, sier Økland.

- Tidligere studier viser at moderat tørkestress kan øke trærnes motstandskraft mot billeangrep. Under utbruddet på 1970-tallet var trolig kombinasjonen av flere år med kraftig tørke og store vindfellinger en forutsetning for den omfattende epidemien.


Sørlig barkbille på vei nordover

En nær slektning av granbarkbillen har spredd seg raskt mot Skandinavia. Arten kalles Ips amitinus, og bidrar til barkbilleherjinger på gran i Sentral- og Sør Europa. Den finnes nå nær grensen til Norge og er en kandidat for overvåking.

Om barkbilleovervåking

NIBIO presenterer nå den førtiende rapporten fra barkbilleovervåkingen i Norge. Dette er den mest omfattende overvåkingen av granbarkbiller i verden.

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet organiserer NIBIO en registrering av barkbillebestandene i samtlige distrikter med granskog. Arbeidet utføres i samarbeid med lokale skogbruksmyndigheter for å kunne varsle når billebestandene når nivåer som kan gi store skogskader.

Barkbilleovervåking

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

To document

Abstract

Nivået av granbarkbiller er forhøyet etter en svært varm og tørr sommer. På Sør- og Østlandet hadde de fleste fylkene en moderat økning i den gjennomsnittlige fangsten av barkbiller per felle. I Nord- Trøndelag og Nordland gikk nivået litt ned på grunn av kjølig og kaldt vær i juni, mens Sør-Trøndelag hadde landets største fangst av granbarkbiller i år. Mange fylker melder om mange tørkestressede trær, men få har erfart noen økning av trær angrepet av barkbiller denne sommeren. Mange overvintrende barkbiller og tørkestressede trær kan bidra til økt risiko for angrep på stående trær i årene som kommer, men det videre forløpet av værfenomener vil trolig være avgjørende for om det blir en utvikling mot epidemi eller ikke. Tidligere studier viser at moderat tørkestress kan øke trærnes motstandskraft mot billeangrep, og under utbruddet på 1970-tallet var både flerårig kraftig tørke og store vindfellinger trolig en forutsetning for at epidemien ble så kraftig. En nær slektning av granbarkbillen som bidrar i utbrudd i Sentral- og Sør Europa har spredd seg raskt mot Skandinavia. Denne arten finnes nå nær grensen til Norge og er en kandidat for overvåking. Barkbilleovervåkingen i Norge har nå pågått i 40 år og er den mest omfattende felleovervåkingen av granbarkbillen i verden.