Sammendrag

The resilience of global food security is a critical concern. Facing limited access to land and potential disruption of the food markets, alternative, scalable, and efficient production systems are needed as a complementary buffer for maintenance of food production integrity. The purpose of this study was to introduce an alternative hydroponic potato growing system where potatoes are grown in bare wood fiber as a growing medium. A system utilizing drip irrigation and plastic bags as containers was tested for three different types of wood fiber, two cultivars and two fertigation strategies. Implementation of the system resulted in ~300% higher tuber production when compared to the local conventional farming. Mineral composition of the tubers obtained from hydroponic system was similar to the composition of tubers grown in the field and revealed potential for biofortification. In addition, a fertigation strategy where the two application points were separated across the root zone resulted in tubers with dry matter content comparable to the potatoes grown in soil. The recyclability, reusability, and simplicity of this solution may encourage its application for improving security of food production in selected areas of the world as well as its utilization in urban agriculture.

Sammendrag

Potato contributes highly to the global food security. It is predicted that the production of this crop will be negatively affected by future climatic changes. Application of hydroponics for table potato production can mitigate crop loss in highly vulnerable regions. A preliminary small-scale case-study was performed to test theoretical perspectives of hydroponic production of table potatoes in wood fiber by comparing different fiber types and fertigation strategies. Potatoes were also grown in the field to obtain a reference control. Hydroponic production of potato in a stand-alone wood fiber resulted in ca. 200% higher yield, when compared to standard soil cultivation. However, the quality of the tubers was slightly reduced (lower dry matter content). Productivity of table potatoes was affected by the growing medium and fertigation strategy. Production of potatoes in wood fiber is possible and, in the future, might complement the conventional production systems, or even become an important alternative in locations where in-field cultivation is not possible. Nevertheless, the effect of wood fiber properties and the applied fertigation strategy on yield potential and tuber quality should be further studied. Optimization of these factors will be a topic of a following full-scale research.

Sammendrag

Fiberduk og insektnett ble brukt som dekke på økologisk dyrkede Troll og Peik fra spiring og fram til ca 30 cm ris. Dekking holdt sikadene unna, mens det var mye sikader i de udekkede storrutene. Også de første dagene etter at duken ble tatt av var det noe mindre sikader i de dekkede rutene. Ved høsting var det like mye sikadeangrep i riset på begge ledd. Det ble ikke funnet tørråte på riset eller knollene i noen ledd. Dukdekking ga størst avlingsøkning i Troll, ca 260 kg/daa for begge duktyper, og minst (80 kg/daa) ved bruk av fiberduk i Peik. For å forsvare merkostnader til innkjøp av duk er det behov for salgbar avlingsøkning på minst 40 kg/daa (7.00.- pr kg) for agrylduk og 95 kg/daa for insektnett. I tillegg kommer ekstra arbeid med dukhåntering.

Sammendrag

Det har i flere sammenhenger vært etterlyst hva slags økonomiske utslag resultatene fra sortsforsøka gir. Hvor stor er forskjellen i kroner per daa ved å velge en sort framfor en annen. Det er umulig å gi et eksakt og helt korrekt svar på dette, men resultatene her angir et økonomisk styrkeforhold mellom sortene under gitte forutsetninger.

Sammendrag

To typer fiberduk ble brukt som dekke på Troll og Peik fra spiring og fram til ca 30 cm ris. Dekking ga betydelig færre sikader pr plante ved fjerning av duken 1. juli. Planter uten dekke hadde 4,5 sikade i middel, mens tilsvarende for dekkede planter var ca 1 sikade pr plante. Det ble ikke funnet tørråte på ris eller knoller for noen av leddene. Det var ikke lett å se forskjeller i sikadeangrep på riset ved høsting, da riset også ble påvirket av næringsmangel, ugrastrykk og tørke-/varmestress. Dukdekking ga avlingsøkning i Troll, mens det ikke var utslag i Peik. Merkostnadene til innkjøp av agrylduk vil tilsvare en avlingsøkning på 40 kg/daa(7.00.- pr kg). For insektnett vil det kreves avlingsøkning på ca 95 kg/daa. I tillegg kommer ekstra arbeid med dukhåntering.

Sammendrag

I økologisk dyrking er det ikke tillatt å benytte seg av kjemiske midler mot tørråte, ugras og innsekter. Det er heller ikke tillatt å bruke Reglone til nedsviing av riset før opptak. Videre skal det ikke brukes annet en organisk gjødsel eller Debiogodkjent handelsgjødsel. Dette betyr at alle forebyggende tiltak, alternative metoder og mest mulig presis gjødsling er avgjørende for å kunne produsere ei høy kvalitetsavling. Økologisk potetproduksjon egner seg ikke like godt alle plasser, derfor vil en dyrkingsveiledning være med på og optimalisere øko- produksjonen på egnede steder.

Sammendrag

Målet med gjødslinga i potet er å oppnå et høyt avlingsnivå og riktig kvalitet til potetene. Gjødselpraksisen må være til minst mulig belastning på miljøet. Dette må ikke gå på bekostning av kvalitetskravene de ulike produksjoner har. En nøye gjennomtenkt gjødselplan er det beste verktøyet for å oppnå dette.

Sammendrag

Sortene vi dyrker har ulike egenskaper på en rekke områder som er viktig i settepotetproduksjon. Faktisk kan en si at de aller fleste av kriteriene som er viktige i øvrig potetproduksjon, også er viktige ved dyrking av sertifiserte eller egne oppformerte settepoteter.

Sammendrag

Oversikt over verdiprøvingsresultater i potet 2005. Resultater fra respektive regioner er vist i tabeller. Tester fra lagringsforsøk og resistenstester samt brukskvalitetstester er tatt med. Sortene presenteres verbalt etter tidlighet med de tidlige sortene først. Til slutt er det et eget kapittel ang sortsprøvinga i N-Norge.