Biografi

Fagtema

  • økosystemtjenester og multifunksjonalitet i urban grøntstruktur
  • økologisk restaurering etter inngrep i landskapet
  • spredning og økologiske effekter av invasive arter
  • urban grønn infrastruktur som grønne tak, vegeterte infiltrasjonssoner og regnbed
  • restaurering av biologisk mangfold og funksjoner
  • stressresponser, rotvekst og samspill med jordforhold i konstruerte systemer

Les mer

Sammendrag

Erfaring har vist det er krevende å etablere blomsterengarter fra frø både i eksisterende grasmark og ved såing på bar jord. Dette er utfordringer som må løses for en mer målrettet restaurering eller rehabilitering av natur. Tidligere prosjekter har pekt på egenskaper hos planteartene, kvaliteten på frøet, og metoder for etablering som viktige faktorer. I dette prosjektet undersøkte vi 1) om frøplanteegenskaper kan forklare ulike blomsterengarter sine evner til å etablere seg i felt og 2) om bruk av eBeetle frøhøstemaskin til sams høsting av lokalt frø i donorenger kan være et alternativ til frøblandinger basert på håndhøsta og oppformerte frø av enkeltarter. Vi dokumenterte stor variasjon i frøplanteegenskaper for i alt 41 blomsterengarter. Selv om disse egenskapene gav en god prediksjon av plantevekst, men klarte ikke å predikere responser på konkurranse i like stor grad. Vi fant likevel at egenskaper for effektiv ressursinnhenting forklarer etablering for noen av artene. Det er altså noen mekanismer eller faktorer i selve konkurransesituasjonen som ikke er tilstrekkelig undersøkt. Feltetablering av frø samlet med eBeetle ble sammenlignet med håndhøstet frø fra de samme donorengene ved såing i bar jord i tre mottakerenger i Grimstad, Kongsberg og Asker. For utvalgte semi-naturlige arter som ofte er av høy prioritet i restaurering, ga frøblandinger basert på håndhøsta frø vesentlig bedre tilslag enn frø høsta med eBeetle. Frøhøstemaskinen klarte ikke høste en tilstrekkelig mengde av disse utvalgte artene og frøene ble tynnet ut med store mengder frø av vanlige arter og uønska arter som rotugras og grove, kraftigvoksende grasarter. Det var betydelige forskjeller i resultater mellom mottakerengene og arter. eBeetle egner seg for høsting av vanlige arter i enger uten rotugras eller andre problemarter, men må suppleres eller erstattes av tradisjonelt oppformerte naturfrøblandinger for etablering av et større mangfold arter fra semi-naturlige enger.

Sammendrag

Tilrettelegging for blomsterrike arealer i hverdagslandskapet er viktig for å sikre mat og habitat til de pollinerende insektene. Et viktig spørsmål ved etablering av blomstereng er om blomsterfrø bør sås alene eller sammen med naturgras. Såing sammen med gras gir raskere dekning, men det er fare for at graset skal utkonkurrere markblomstene. Derfor er det viktig å velge konkurransesvake grasarter, -sorter og frøblandinger. De vanligste grasartene brukt til dette formålet er rødsvingel med lange utløpere (Festuca rubra ssp. rubra), sauesvingel (Festuca ovina) og engkvein (Agrostis capillaris). Målet med forsøket var å finne ut hvordan norsk sorter/populasjoner av naturgras påvirker etablering av blomstrende urter spontant og etter såing sammen med norsk blomsterfrøblanding. Konkurranseforholdet ble studert gjennom tre år i langgraseng (stor såmengde av gras og uten innsådd blomsterfrøblanding) og blomstereng (såmengde av gras redusert med 75% og med innsådd blomsterfrøblanding) i et forsøk Landvik fra 2018 til 2022. Til tross for større såmengde konkurrerte rødsvingel og sauesvingel mindre enn engkvein i etableringsfasen og ga rom for større etablering av markblomster. Med få unntak gav uforedlede populasjoner av engkvein og rødsvingel større dekning av markblomster enn norske rødsvingel- og engkveinsorter utvalgt for stor tørrstoffavling eller gode plenegenskaper. I løpet forsøksperioden ble det observert en stadig rikere blomstring. Til tross for liten såmengde av mange av artene ble fjorten av atten innsådde markblomster påvist de tre første årene etter såing av blomsterfrøblandingen. Best tilslag etter såing hadde tiriltunge etterfulgt av ryllik, prestekrage og rundbelg. Sammen med engsmelle og føllblom er dette arter som egner seg for hurtig etablering i norske blomsterenger og pollinatorsoner. Etableringen av selve demofeltet og innsamlingen av resultater ble finansiert via ‘Fra grasmark til blomstereng’ (10656). Selve rapportskrivingen ble finansiert av NIBIO Landvik gjennom NIBIO eiendom (19001 -G7).

Til dokument

Sammendrag

Takflater i byene skal helst være flerfunksjonelle der det skal produsere energi, håndtere overvann, bidra til biologisk mangfold, bidra til å kjøle ned byen i varme perioder osv. Slik flerbruk av takflater kan gi en del målkonflikter, men også noen synergier. I et prosjekt for Oslobygg ble målkonflikter ved bruk av solcellepaneler på grønne tak undersøkt. Prosjektet ble gjennomført med befaringer av kombinasjonstak med målinger og prøvetaking på tak, målrettede intervjuer og en workshop med næringsaktører og byggeiere. Til sammen 10 kombinasjonstak ble inkludert i befaringene. Prosjektet avdekket svakheter på flere nivå - fra selve konseptutviklingen, til anbud og kontrakter, og videre gjennom anleggsfasen, vedlikehold og drift. Rapporten tar for seg disse svakhetene og drar sammen en syntese og presenterer noen anbefalinger som kan brukes aktivt i implementeringen av klima- og overvannstrategier. Undersøkelsene viste tydelig konflikter mellom optimalisering og vedlikehold av vegetasjonen og energiproduksjonen for de fleste takene, men det er også eksempler på tak der det fungerer godt. Synergiene i form av mer effektiv energiproduksjon var mindre tydelige, men også mindre undersøkt. Flere av disse konfliktene kan unngås ved bedre prosjektering og involvering av leverandører i en tidlig fase. I tillegg til dette er det et stort behov for opplæring og instrukser for driftspersonell, både for den grønne delen av taket og for panelene.

Sammendrag

To facilitate nutrient management and the use of manure as a feedstock for biogas production, manure is often separated into a solid and a liquid fraction. The former fraction is usually high in P and low in N, so when incorporated in the soil as fertilizer, it needs to be supplemented by N from, e.g., mineral fertilizers or nitrogen-fixing species. To explore strategies to manage N with solid-separated manure, we examined how the amount of digestate and the N:P ratio of pig digestate, i.e., manure that had partially undergone anaerobic digestion, affected the productivity of Westerwolds ryegrass and red clover in a pot experiment with one soil which was rich and another which was poor in plant nutrients. The soil and plant species treatments were combined with four doses of digestate, which gave plant available phosphorus (P) concentrations of 2, 4, 8, or 16 mg P100 g−1 soil. Ammonium nitrate was dosed to obtain factorial combinations of digestate amount and N:P ratios of 1.8, 4, 8, and 16. Clover was harvested once at the beginning of flowering (15 weeks after seeding), while Westerwolds ryegrass was allowed to regrow three times after being cut at the shooting stage (in total, 4 cuts, 6, 9, 12, and 15 weeks after seeding). Ryegrass yield increased by up to 2.9 times with digestate dosage. Interactions with the N:P ratio and soil type were weak. Hence, the effect of increasing the N:P ratio was additive across digestate dosages. Red clover biomass also increased by up to 39% with digestate dosage. Residual nutrients in the soil after red clover cultivation were affected by the initial differences in soil characteristics but not by digestate treatment or biomass of harvested red clover. A targeted N management is required to benefit from the P-rich digestate in grass cultivation, while the long-term effects of red clover culture on N input need further investigation.

Til dokument

Sammendrag

Understanding the chemical composition of our planet's crust was one of the biggest questions of the 20th century. More than 100 years later, we are still far from understanding the global patterns in the bioavailability and spatial coupling of elements in topsoils worldwide, despite their importance for the productivity and functioning of terrestrial ecosystems. Here, we measured the bioavailability and coupling of thirteen macro- and micronutrients and phytotoxic elements in topsoils (3–8 cm) from a range of terrestrial ecosystems across all continents (∼10,000 observations) and in response to global change manipulations (∼5,000 observations). For this, we incubated between 1 and 4 pairs of anionic and cationic exchange membranes per site for a mean period of 53 days. The most bioavailable elements (Ca, Mg, and K) were also amongst the most abundant in the crust. Patterns of bioavailability were biome-dependent and controlled by soil properties such as pH, organic matter content and texture, plant cover, and climate. However, global change simulations resulted in important alterations in the bioavailability of elements. Elements were highly coupled, and coupling was predictable by the atomic properties of elements, particularly mass, mass to charge ratio, and second ionization energy. Deviations from the predictable coupling-atomic mass relationship were attributed to global change and agriculture. Our work illustrates the tight links between the bioavailability and coupling of topsoil elements and environmental context, human activities, and atomic properties of elements, thus deeply enhancing our integrated understanding of the biogeochemical connections that underlie the productivity and functioning of terrestrial ecosystems in a changing world.

Til dokument

Sammendrag

Det er en global nedgang av ville pollinatorer, og hovedårsaken til dette er at leveområdene deres er under press og går tapt på grunn av urbanisering og andre arealendringer. I BE(E) DIVERSE prosjektet har vi derfor studert hvordan artsmangfoldet og samspillet mellom planter og ville pollinatorer påvirkes av urbanisering og hvordan dette ivaretas i beslutningsprosesser på lokalt nivå og gjennom konkrete forvaltningstiltak. Vi har hatt ett spesielt fokus på artsrike semi-naturlige enger og veikanter. Oppsummert så viser resultatene fra BE(E) DIVERSE at det viktigste tiltak for å ivareta pollinatorer og deres blomsterressurser er å sikre gjenværende leveområder med høy kvalitet, som semi-naturlige enger, i både urbane og rurale områder. Både semi-naturlig eng og alternative leveområder som veikanter, må skjøttes riktig og inngå i en helhetlig landsapsforvaltning i kommunens arealplanlegging.

Sammendrag

Det er behov for en bedre forståelse av hvordan veitrafikkstøy påvirker dyreliv langs vei til bruk i planlegging av veiprosjekter og vurdering av effekten av ulike tiltak for å redusere støybelastning. Vi gjennomførte en kunnskapssammenstilling for Statens Vegvesen der vi trakk ut hovedeffekter av veitrafikkstøy for et utvalg artsgrupper og pekte på noen sentrale kunnskapshull. Dokumentasjonen av negative effekter av veitrafikkstøy på dyreliv er omfattende, men med et sterkt fokus på korttidseffekter på enkeltindividers funksjon og lite på langtidseffektene på reproduksjon og overlevelse. Dette er avgjørende for dynamikken i populasjoner og samfunn. Studier antyder komplekse effekter av veitrafikkstøy alt etter hvordan de direkte og indirekte effektene påvirker artene i et system, men det er ikke godt dokumentert. Hovedvekten av studiene er på noen få artsgrupper som bruker lyd i kommunikasjon eller fødesøk (fugler, flaggermus og frosk), mens det er få studier på andre artsgrupper. Det gjelder også hvordan effekten av veitrafikkstøy samspiller med andre stressfaktorer, landskapsutforming og urbanisering.

Til dokument

Sammendrag

Nature-based solutions are promising for climate adaptation and environmental management in urban areas, but urban conditions are stressful for vegetation. In particular, the interaction of drought and high temperatures may be detrimental. Guiding plant selection for urban greening with native species requires a far better knowledge of plant adaptations and stress acclimation. We tested the physiological responses of four candidate calcareous grassland species for green roofs and walls to the combined effects of drought and high temperatures under controlled conditions. The tested species proved relatively resistant to stress despite different strategies to protect the photosynthetic apparatus, maintain water balance, and repair damages. Based on the physiological responses, we rank the species in descending order of resistance to the stress factors tested: Trifolium medium > Festuca ovina > Carex flacca > Potentilla reptans, but all four can serve as potential candidates for green walls and roofs. Physiological stress screening of plant species for use on green roofs and walls supplements the habitat template approach to provide a stronger and wider base for prioritizations.

Til dokument

Sammendrag

Plant rooting patterns in bioswales, raingardens and other vegetated infiltration systems are essential, as they contribute biopores which maintain the infiltration function over time. However, fluctuating hydrological conditions, ranging from flooded to drained, can have a heavy impact on plant rooting, as well as consequences for plant contributions to other ecosystem services and ecological functions. This study tested the biomass allocation to roots and the vertical root profile of four plant species, alone or in competition with a grass, and their responses to the experimental manipulation of soil hydrology in soil column microcosms. The hydrological regimes were combinations of flooded and drained conditions, respectively, including Wet cycles (72 and 96 h), Dry cycles (24 and 144 h), Wet-dry cycles (72 and 264 h), and Control group (watered twice per week). When the species were exposed to repeated wet-dry cycling hydrological regimes, we found a clear shift in vertical root distribution and shallower rooting in wetter regimes. It was also found that alongside this shallower rooting, there were no changes to total biomass and only moderate adjustments to biomass investment in roots. Overall, differences in rooting patterns between hydrological regimes and species were moderate when the dicot species were grown alone. The addition of the grass Festuca rubra contributed to a strong increase in total root mass density that evened out the differences in rooting patterns but also gave a deeper rooting. Accordingly, mixed species systems may be a robust approach to vegetated infiltration systems.

Til dokument

Sammendrag

Urban green infrastructure is critical for providing a wide range of ecosystem goods and services that benefit the urban population. Past studies have suggested that multifunctionality concerning urban infrastructure services and functions is a prerequisite for targeting effective and impactful urban green infrastructure. Moreover, urban green infrastructure with multiple functions can offer socio-economic and environmental benefits. However, there has been a knowledge gap in the planning literature to elaborate multiple ecosystem functions in urban green infrastructure. In particular, existing methods and approaches are lacking for quantifying and monitoring such ecological services and biodiversity in urban green infrastructures at different spatial scales. Therefore, this research aims to review studies focusing on the multifunctionality concept in urban green infrastructure planning. The study highlights the current status and knowledge gaps through a systematic review. Our analysis revealed that current studies on green infrastructure multifunctionality have focused on five main themes: 1) planning methods for urban green infrastructure, 2) assessment approaches of urban green infrastructure, 3) ecosystem services and their benefits, 4) sustainability and climate adaptation, and 5) urban agriculture. The study found that the five themes are somewhat connected to each other. The study has revealed a knowledge gap regarding incorporating multifunctional green infrastructure in the planning principle. The results suggest at least five critical elements to ensure multiple functions in urban infrastructure. The elements are spatial distribution, optimal distance, integrated network, accessibility, and public participation and engagement. The study further recommends research directions for future analysis on green infrastructure multifunctionality that are critical for urban planning.

Sammendrag

Grønne tak tas i bruk i økende grad for å møte utfordringene med ekstrem nedbør og håndtering av overvann i byer og tettsteder. Biokull er et kortreist og karbonnegativt materiale som kan brukes som en komponent i jord til grønne tak. Her er noen erfaringer NIBIO har gjort på dette området gjennom forskning og utprøving av ulike konsepter.

Sammendrag

Store mengder god jord med frø eller rotstengler av fremmede invaderende karplanter deponeres hvert år. For en mer bærekraftig forvaltning av jordressurser ønsket Statens vegvesen å undersøke om slik jord fra veianlegg isteden kan kanaliseres til jordbruket der vanlig ugraskontroll og drift forhåpentligvis kan kontrollere de uønskede artene. I prosjektet FoU-forsøk «Håndtering av jordmasser infisert av fremme karplanter gjennom landbruket» gjennomførte vi tre forsøk der vi 1. undersøkte etablering av kanadagullris fra lagret A-sjikt tilbakeført til eng, 2. etablering av kanadagullris fra infisert jord lagt ut på arealer til korndyrking, og 3. bruk av geiter til å kontrollere slireknearter i infisert jord lagt ut til beite. Resultatene fra disse forsøkene presenteres i denne rapporten. Resultatene viser at disse tilnærmingene kan fungere, men effektene må dokumenteres bedre.

Til dokument

Sammendrag

Roadsides, in particular those being species-rich and of conservation value, are considered to improve landscape permeability by providing corridors among habitat patches and by facilitating species' dispersal. However, little is known about the potential connectivity offered by such high-value roadsides. Using circuit theory, we modelled connectivity provided by high-value roadsides in landscapes with low or high permeability in south-central Sweden, with ‘permeability’ being measured by the area of semi-natural grasslands. We modelled structural connectivity and, for habitat generalists and specialists, potential functional connectivity focusing on butterflies. We further assessed in which landscapes grassland connectivity is best enhanced through measures for expanding the area of high-value roadsides. Structural connectivity provided by high-value roadsides resulted in similar patterns to those of a functional approach, in which we modelled habitat generalists. In landscapes with low permeability, all target species showed higher movements within compared to between grasslands using high-value roadsides. In landscapes with high permeability, grassland generalists and specialists showed the same patterns, whereas for habitat generalists, connectivity provided by high-value roadsides and grasslands was similar. Increasing the ratio of high-value roadsides can thus enhance structural and functional connectivity in landscapes with low permeability. In contrast, in landscapes with high permeability, roadsides only supported movement of specialised species. Continuous segments of high-value roadsides are most efficient to increase connectivity for specialists, whereas generalists can utilize also short segments of high-value roadsides acting as stepping-stones. Thus, land management should focus on the preservation and restoration of existing semi-natural grasslands. Management for enhancing grassland connectivity through high-value roadsides should aim at maintaining and creating high-value roadside vegetation, preferably in long continuous segments, especially in landscapes with low permeability.

Sammendrag

Green roofs are increasingly being used to meet the challenges of extreme rainfall and surface water management in cities and towns. Biochar is a locally sourced and carbon-negative material that can be used as a substrate component for green roofs. Here are some experiences NIBIO has gained in this area through research and testing of various concept.

Til dokument

Sammendrag

Roadsides can harbour remarkable biodiversity; thus, they are increasingly considered as habitats with potential for conservation value. To improve construction and management of roadside habitats with positive effects on biodiversity, we require a quantitative understanding of important influential factors that drive both positive and negative effects of roads. We conducted meta-analyses to assess road effects on bird communities. We specifically tested how the relationship between roads and bird richness varies when considering road type, habitat characteristics and feeding guild association. Overall, bird richness was similar in road habitats compared to non-road habitats, however, the two apparently differ in species composition. Bird richness was lowered by road presence in areas with denser tree cover but did not differ according to road type. Richness differences between habitats with and without roads further depended on primary diet of species, and richness of omnivores was positively affected by road presence. We conclude that impacts of roads on bird richness are highly context-dependent, and planners should carefully evaluate road habitats on a case by case basis. This emphasizes the need for further studies that explicitly test for differences in species composition and abundance, to disentangle contexts where a road will negatively affect bird communities, and where it will not.

Sammendrag

I forbindelse med prosjektet ‘Fra grasmark til blomstereng’ mottok NIBIO i 2017-2020 støtte fra Aust- og Vest Agder (nå Agder) kompetansefond til å utvikle NIBIO Landvik til ‘Norsk kompetanse-senter for blomstereng og naturfrø’. Prosjektet bestod av to deler, nemlig (1) Innsamling av lokale frøpopulasjoner og utvikling av frøavlsteknikk for urter til blomstereng, og (2) Utvikling av metoder for omdanning av monoton grasmark til artsrik blomstereng gjennom innsåing av norsk frøblanding. I del 1 av prosjektet ble det fra 2017 til 2019 samla inn frø og etablert oppformeringsfelt med rundt 60 populasjoner av 30 naturengarter typiske for slåtteenger på Sørøstlandet. Flesteparten av oppformeringsfelta lå på Landvik, men et økende antall kontraktfrøavlere ble også engasjert i produksjonen. Det ble utført et stort antall frøavlsforsøk, spesielt med ulike frøhøstingsmetoder. Salget av blomsterengfrø (eksl. grasfrø) økte fra 7 kg i 2018 til 50 kg i 2019 og 110 kg i 2020. I del 2 av prosjektet ble det i 2017 etablert seks forsøksfelt fra Grimstad i sør til Nannestad i nord for å finne fram til optimal skjøtsel før og etter innsåing av norsk blomsterengblanding i eksisterende monoton grasmark. Forsøka viste at det sikreste tiltaket for å redusere konkurransen fra graset og øke tilslaget ved såing er å slå grasmarka to ganger pr sesong med raking/fjerning av avklippet. Dette bør gjennomføres i minst to år før og minst to år etter innsåing av blomsterengfrøet. Gjennom prosjektet har det blitt holdt mange foredrag og det har vært et stort antall medie-oppslag. Vi vurderer at målet for prosjektet er oppnådd og at NIBIO Landvik pr 1.1. 2021 er godt etablert som ‘Norsk kompetansesenter of blomstereng og naturfrø’.

Til dokument

Sammendrag

Lørenskog har en uheldig deling av sentrale sentrumsområdene av Rv 159 som lager en barriere mellom nordre og søndre del. Kommunen har lenge ønsket å forbedre utfordrende situasjonen veien skaper. Dette prosjektet peker på enkle tiltak, og trinnvis utvikling av en løsning. Rapporten ser på grønne forbindelser, utvikling av byrom og parkløsninger som med konseptuelt innhold som understøtter lokalt biologisk mangfold, gir gode møterom og menneskelig trivsel. Prosjektet har pekt på løsninger som bygger på tidligere planer...

Sammendrag

Fleire og fleire, både offentlege etatar og private hageeigarar, ønsker no å bytte ut kortklipt plen med artsrike blomsterenger. Nokon grunngjev dette med at blomstereng er mindre arbeidskrevjande enn plen fordi den skal slåast berre ein gong i sesongen. Andre vil legge forholda til rette for pollinerande insekt. Uansett motiv vil ei blomstereng vere eit nyttig bidrag for å auke mangfaldet av insekt og planteartar. Pollinerande insekt er avhengige av eit stort mangfald av blomsterartar for å sikre seg mat (nektar og pollen) gjennom heile sesongen. På den andre sida er humler og andre villbier, sommarfuglar, biller og blomsterfluger nødvendige for at blomstrande planter skal kunne formeira seg.

Sammendrag

Identification of stocktype attributes that speed up field establishment has potential to reduce rotation time of Christmas tree productions. Such morphological and physiological attributes can be targeted in the nursery production. This study tested the effects of container type and nursery seedling density on stocktype attributes at planting and the effects of these on field performance over two years in Abies lasiocarpa and A. nordmanniana Christmas tree stock. Nursery conditions had a considerable impact on seedling attributes at planting. Although sets of these correlated stocktype attributes contributed to forecast field performance, the predictive power was low. No simple relationships were found between plant biomass, stem diameter or height at planting and biomass at final harvest in either of the two species under the range of stocktype variation and field conditions tested. Contrary, stem diameter and stem height at planting explained some of the responses in stem diameter and height after two years in the field. Thus, any target seedling approach would have to be based on a combined set of stocktype attributes exploring more productive stocktypes. The differences observed between stocktypes were largely due to size differences and ontogenetic drift, and stocktypes converged towards a similar field phenotype over time.

Sammendrag

Organic amendments can improve grassland productivity. Timothy and tall fescue were sown on a sandy loam and a coarse sand at Særheim, Norway, in September 2016 and on a loamy sand at Skierniewice, Poland, in April 2017, and cut and fertilised according to normal practices for the two regions from 2017 to 2019. At both sites, 0.75 kg DM m-2 of either digested or undigested manure (the latter with or without 2.9 kg biochar m-2) were incorporated prior to sowing. On the coarse sand at Særheim, total seasonal tall fescue yield in 2018 was 46–60% higher in the organic amendment treatments, and total seasonal timothy yield in the digestate treatment was 97% higher, than in the control treatment for the same species with only mineral fertiliser. On the sandy loam at Særheim and the loamy sand at Skierniewice, none of the amendments resulted in significant yield increments. These results indicate a clear effect on soil type on grassland biomass response to organic amendments.

Til dokument

Sammendrag

Semelparous annual plants flower a single time during their 1‐yr life cycle, investing much of their energy into rapid reproduction. By contrast, iteroparous perennial plants flower multiple times over several years, and partition their resources between reproduction and persistence. To which extent evolutionary transitions between life‐cycle strategies are internally constrained at the developmental, genetic and phylogenetic level is unknown. Here we study the evolution of life‐cycle strategies in the grass subfamily Pooideae and test if transitions between them are facilitated by evolutionary precursors. We integrate ecological, life‐cycle strategy and growth data in a phylogenetic framework. We investigate if growth traits are candidates for a precursor. Species in certain Pooideae clades are predisposed to evolve annuality from perenniality, potentially due to the shared inheritance of specific evolutionary precursors. Seasonal dry climates, which have been linked to annuality, were only able to select for transitions to annuality when the precursor was present. Allocation of more resources to above‐ground rather than below‐ground growth is a candidate for the precursor. Our findings support the hypothesis that only certain lineages can respond quickly to changing external conditions by switching their life‐cycle strategy, likely due to the presence of evolutionary precursors.

Til dokument

Sammendrag

Standard succulent vegetation mixes developed mostly in temperate climates are being increasingly used on green roofs in different climate zones with uncertain outcome regarding vegetation survival and cover. We investigated vegetation on green roofs at nine temperate, cold, and/or wet locations in Norway and Sweden covering wide ranges of latitude, mean annual temperature, annual precipitation, frequencies of freeze-thaw cycles, and longest annual dry period. The vegetation on the roofs were surveyed in two consecutive years, and weather data were compiled from meteorological databases. At all sites we detected a significant decline in species compared to originally intended (planted/sown) species. Both the survival rate and cover of the intended vegetation were positively related to the mean annual temperature. Contrary to a hypothesis, we found that intended vegetation cover was negatively rather than positively related to mean annual precipitation. Conversely, the unintended (spontaneous) vegetation was favoured by high mean annual precipitation and low mean annual temperature, possibly by enabling it to colonize bare patches and outcompete the intended vegetation. When there is high mortality and variation in cover of the intended vegetation, predicting the strength of ecosystem services the vegetation provides on green roofs is difficult. The results highlight the needs for further investigation on species traits and the local factors driving extinction and colonizations in order to improve survivability and ensure a dense vegetation throughout the successional stages of a green roof.

Sammendrag

I denne rapporten undersøker vi grunnlaget for å restaurere artsmangfoldet i to kalkenger i Bjerkås naturreservat, Asker kommune, der intensiv engdrift med bl.a. gjødsling og innsåing av gras- og kløverblandinger har endret artssammensetningen. Både jordanalysene og egetasjonsanalysene viste god næringstilgang og dominans av storvokst rotugras og engvekster som kan utnytte god næringstilgang på begge engene. Begge engene var baserike og den øvre enga hadde vesentlig høyere nivåer med plantetilgjengelig fosfor, noe som tydet på mer omfattende gjødsling. En restaurering av artssammensetning bør starte med utarming av vegetasjonen med hyppig slått med fjerning av plantematerialet i minst to år før. Denne utarminga kan så følges av innsåing av konkurransesterke arter typiske for semi-naturlig eng, samt overgang til et regelmessig skjøtselsregime med slått og fjerning av høy i første halvdel av august og evnetuelt en sein håslått.

Til dokument

Sammendrag

Aim Root growth strategies may be critical for seeding survival and establishment under dry conditions, but these strategies and their plasticity are little known. We aim to document the ability of young grass seedlings to adjust their root system architecture, root morphology and biomass allocation to roots to promote water uptake and survival under progressive drought. Methods Seedlings growing in columns filled with sand and exposed to drought or well-watered controls were repeatedly harvested for determination of biomass fractions, root length, −architecture and -morphology in a greenhouse experiment. Allometric scaling exponents and standardised major axis regression were used to investigate allocation patterns. Results Young seedlings were able to sustain leaf turgor and functions during eight weeks of progressive drought through phenotypic plasticity of the primary root system producing deeper and simpler roots. Biomass allocation to roots decreased or did not respond, and other components of root morphology showed only moderate plasticity. Conclusion Our results suggest that morphological and architectural plasticity of the primary root system may well be key features for dehydration avoidance and survival in grass seedlings under moderate drought when allocation of biomass to roots and development of secondary roots are constrained.

Sammendrag

Prosjektet innhentet informasjon om dagens erfaringer med tiltak for skråningsstabilisering, felles praksis og trender i Norge. Spørreskjema ble utarbeidet av en tverrfaglig forskningsgruppe og inneholdt følgende tema; hydrologiske forhold, tekniske løsninger, vegetasjonsvalg og jord/geologiske forhold. Det ble sendt til relevante kontaktpersoner i Statens vegvesen (SVV), Bane NOR og Norges Vann- og energidirektorat (NVE). Besvarelsene fra etatene er systematisert og sammenstilt i denne rapporten.

Sammendrag

Både dagens og forventet klimautvikling gir utfordringer i forvaltning av bytrær og byskoger, og spesielt nye planteskadegjører og nye nedbørsmønster forventes gi økende skadeomfang og redusert kvalitet og funksjon på trær og skog. I denne rapporten skisserer vi prinsipper for forvaltning av bytrær og byskoger, dvs. skoger der den primære funksjon ikke er skogsdrift, og gir mer konkrete forslag for videre utvikling av Vålandskogen som en av Stavangers viktigste bynære rekreasjonsområder.

Til dokument

Sammendrag

PREMISE OF THE STUDY: Genetic differentiation in plant species may result from adaptation to environmental conditions, but also from stochastic processes. The drivers selecting for local adaptation and the contribution of adaptation to genetic differentiation are often unknown. Restoration and succession studies have revealed different colonization patterns for Brachypodium retusum, a common Mediterranean grass. In order to understand these patterns, we tested population differentiation and adaptation to different environmental factors. METHODS: Structured sampling of 12 populations from six sites and two soil types within site was used to analyze the spatial and environmental structure of population differentiation. Sampling sites differ in grazing intensity and climate. We tested germination and growth in a common garden. In subsets, we analyzed the differential response to stone cover, grazing and soil moisture. KEY RESULTS: We found significant differences among populations. The site explained population differentiation better than soil, suggesting a dominant influence of climate and/or genetic drift. Stone cover had a positive influence on seedling establishment, and populations showed a differential response. However, this response was not related to environmental differences between collection sites. Regrowth after clipping was higher in populations from the more intensively grazed Red Mediterranean soils suggesting an adaptation to grazing. Final germination was generally high even under drought, but germination response to differences in soil moisture was similar across populations. CONCLUSIONS: Adaptive population differentiation in germination and early growth may have contributed to different colonization patterns. Thus, the provenance of B. retusum needs to be carefully considered in ecological restoration.

Sammendrag

I rapporten er tilstanden med hensyn til forekomst av fremmede skadelige karplanter (FSK) i naturtypene sanddynemark, åpen grunnlendt kalkmark, kulturmarkseng, kystlynghei og høstingsskog gått gjennom. Resultatene viser omfattende problemer i alle naturtypene, men først og fremst i tettbygd strøk og i Sør Norge. Mot nord avtar problemene, men det er trolig store mørketall i datasettet på grunn av mangelfull kartlegging og innrapportering av funn. Rapporten foreslår på grunnlag av gjennomgangen en rekke tiltak både i naturtypene og for jordbrukslandskapet på et generelt grunnlag. Rapporten går i mindre grad inn på tiltak innenfor bebyggelse og i tettbygd strøk.

Til dokument

Sammendrag

Grønne tak kan bidra med mange økosystemtjenester og funksjoner som å holde tilbake og fordrøye nedbør på tak, fremme biologisk mangfold, estetikk osv., inkludert nye trender som takhager og urbane uterom, dyrking av mat og kombinasjoner med solcellepaneler. I denne rapporten gir vi en oversikt over disse ulike funksjonene, presenterer nye norske data på nedbørshåndteringen og peker på noen sentrale kunnskapshull for å utvikle teknologien videre.

Sammendrag

Plenarealer kan inngå som en integre1t del av byenes lokale overvannsdisponering (LOD). I denne rappmten ser vi på kunnskapsgrunnlaget rundt infiltrasjon og diskuterer konsekvenser for skjøtsel og flerbruk av plenarealene. Vi fant at målte mettede infiltrasjonsrater for norske plenarealer på sandig ejosrtdim oagt elert fote rl esiarnatdtbear sJeig1tgee rm i agjsseenrn. oSmamsnmitet np åm reudn dtetr 1r0en cgmu/tfotimrme iin vgeekns tvsiel sdoen hgeynd rmaueldis vkees eengetlnigs khaøpyeenree til undergrunnsmassene og oppbygningen av vekstmassene bestemme kapasiteten for overvannshåndtering til plenarealene og evt. problemer med uønsket oppstuving. Målrettet oppbygning av massene gir et sto1t potensiale for infiltrasjon av overvann ved etablering av grøntområder, men fordeling av overvann på eksisterende plen kan også gi store bidrag til LOD. pBorureks tarvu kptluerneanr eoagle urn tnilg oå vteh1avtacnhn, sshoåmn dluteftriinngg ovgi lt okprepvder eesns imnge.r…………...

Til dokument

Sammendrag

Background and aims Layered profiles of designed soils may provide long-term benefits for green roofs, provided the vegetation can exploit resources in the different layers. We aimed to quantify Sedum root foraging for water and nutrients in designed soils of different texture and layering. Methods In a controlled pot experiment we quantified the root foraging ability of the species Sedum album (L.) and S. rupestre (L.) in response to substrate structure (fine, coarse, layered or mixed), vertical fertiliser placement (top or bottom half of pot) and watering (5, 10 or 20 mm week−1 ). Results Water availability was the main driver of plant growth, followed by substrate structure, while fertiliser placement only had marginal effects on plant growth. Root foraging ability was low to moderate, as also reflected in the low proportion of biomass allocated to roots (5–13%). Increased watering reduced the proportion of root length and root biomass in deeper layers. Conclusions Both S. album and S. rupestre had a low ability to exploit water and nutrients by precise root foraging in substrates of different texture and layering. Allocation of biomass to roots was low and showed limited flexibility even under water-deficient conditions.

Til dokument

Sammendrag

Extensive green roofs have become a frequently used option for stormwater retention across manydifferent climates including cold and wet regions. Despite the extensive documentation of green rooftechnology for stormwater management, the knowledge about their function and potential use in wetand cold regions is deficient. Using historic data on daily temperature and precipitation in a green roofwater balance model coupled with the Oudin model of evapotranspiration (ET), we evaluated the effects ofmaximum green roof storage capacities (Smax) and ET on stormwater retention along climatic gradientsin Northern Europe. Large differences in potential annual stormwater retention were found betweenlocations, driven by differences in temperature and precipitation amounts. Highest retention in abso-lute values was found for the wettest locations, while the warmest and driest locations showed highestretention in percentage of annual precipitation (up to 58% compared to 17% for the lower range). Alllocations showed a considerable retention of stormwater during summer, ranging from 52% to 91%. Stor-age capacities accepting drought conditions once every 3.3–3.9 year were found to be about 25 mm inthe cold and wet locations increasing to 40–50 mm in the warmer and drier locations. Correspondingstorage capacities to prevent wilting of non-succulent vegetation was on average a factor of 1.5 larger(not including Sheffield and Malmö). Annual retention increased both with an increase in plant wateruse (specific crop factors, Kc) and with an increase in Smax, but was found to be more sensitive to changesin Kcthan to changes in Smax. Hence, ET was the limiting factor for green roof retention capacity in thecold and wet locations, but relatively large changes in evapotranspiration would be needed to have animpact on retention. The potential to use vegetation with higher water use to better restore the storagecapacity between storm-events in these regions was however limited by the risk of permanent wilting ofnon-succulent vegetation, even on the wettest locations. A considerable increase in roof storage capacityand substrate thickness would be required to reduce this risk; still the increase in stormwater retentionwould be marginal.

Til dokument

Sammendrag

To predict how the function of urban vegetation and the provision of ecosystem services respond to combinations of natural and anthropogenic drivers, a better understanding of multiple stress interactions is required. This study tested combined effects of moderate levels of drought, soil salinity and exposure to diesel exhaust on parameters of physiology, metabolism, morphology and growth of Pinus sylvestris L. saplings. We found that plant responses were primarily dominated by single stressors and a few two-way interactions. Stressor combinations did not have considerable additional negative effects on plant performance compared to single stressors. Hence, synergistic and antagonistic interactions were rare and additive effects frequent. Drought cycles caused most negative effects, from chlorophyll a fluorescence and epicuticular wax content to growth responses, while soil salinity caused fewer negative effects but contributed to reduction in fine root growth and fluorescence parameters at low air contamination. Interestingly, the air contamination alone had only marginal effects on plant morphology and growth, but contributed an antagonistic effect, dampening the negative effect of drought and salinity on the maximum quantum efficiency of PSII photochemistry (Fv/Fm) and fine root biomass. Although, these effects were moderate, it appears that exhaust exposure had a cross-acclimation effect on plant responses to drought and salinity. We also found that salinity had a negative effect on the accumulation of particulate matter on shoots, illustrating that the plant stress situation can affect the provisioning of certain ecosystem services like pollution attenuation. These findings have implications for the understanding of the complex natural and anthropogenic stress situation of urban, and how to maintain the ecological functions and delivery of ecosystem services.

Til dokument

Sammendrag

Nitrogen-limited ecosystems are threatened by extensive spread of broom (Cytisus scoparius (L.) Link), a European leguminous shrub that is invasive in several countries. The establishment of invading species may, however, be suppressed by competition from native vegetation. The neighbor impact of the grass Festuca rubra subsp. commutata Gaudin on the performance of C. scoparius was studied in a greenhouse experiment with different arrival order, under low and high nitrogen supply, and with or without inoculation of nitrogen-fixing bacteria. Aboveground biomass of both species was measured after a six-months establishment period, and after a five-months regrowth period. In both periods, presence of F. rubra reduced the performance of C. scoparius as indicated by negative neighbor-effect intensity indices (NIntA). During the establishment period the competitive impact of F. rubra was highest, when planted before C. scoparius, followed by synchronous and late planting. Inoculation with rhizobia and low fertilization decreased the competitive impact of F. rubra. After cutting and regrowth priority effects of F. rubra were still visible. Interaction between the two study species was not affected anymore by inoculation, but strongly by fertilization, with highest competitive impact of F. rubra on C. scoparius under high nitrogen fertilization. In both study periods biomass of C. scoparius was negatively correlated with biomass of F. rubra. Our study provides knowledge about competition processes, which help to improve conservation and restoration measures regarding the spread of C. scoparius. Early sowing of a native grass can help to suppress the invasive species at an early stage. Competitive impact of the grass might be strengthened by high nitrogen availability.

Sammendrag

Area-efficient constructed systems for stormwater management and bioretention may involve large fluc-tuations in subsurface water levels. Such fluctuations challenge vegetation by forcing roots to exploredeeper layers to access water during dry periods. In a controlled experiment, we studied growth pat-terns and the ability of Phragmites australis roots to track subsurface water level fluctuations of differingamplitude and frequency in substrates with contrasting water-holding capacity. We found that P. aus-tralis was able to adjust its rooting pattern to considerable subsurface water level fluctuations (to wellbelow 120 cm), but that substrate characteristics can restrict its ability to adjust to larger fluctuations.Fluctuation amplitude was the driving factor for plant growth and biomass allocation responses, whilesubstrate characteristics and fluctuation frequency were less important. When not exposed to large waterlevel fluctuations, P. australis grew larger shoots and only explored intermediate rooting depths. Therewas a negative relationship between root and rhizome biomass, showing a resource-based trade-off andshort-term costs of adjusting rooting patterns to large water level fluctuations. These results indicatethat P. australis is suited for systems with considerable subsurface water fluctuations, but constraints onits flexibility need to be investigated.

Til dokument

Sammendrag

Grønne tak demper og fordrøyer avrenning etter nedbør og er etablert som et tiltak for lokal overvannsdisponering. I prosjektet Fremtidens Byer, ble det i 2014 etablert forsøkstak med utprøving av ulike tekniske løsninger og vegetasjon i flere norske byer. I denne rapporten følger vi opp utviklingen på disse takene med analyser og vurderinger av vegetasjonen 4 vekstsesonger etter oppstart......

Til dokument

Sammendrag

Grønne tak demper og fordrøyer avrenning etter nedbør og er etablert som et tiltak for lokal overvannsdisponering. I prosjektet Fremtidens Byer, ble det i 2014 etablert forsøkstak med utprøving av ulike tekniske løsninger og vegetasjon i flere norske byer. I denne rapporten følger vi opp utviklingen på disse takene med analyser og vurderinger av vegetasjonen 3 vekstsesonger etter oppstart. Undersøkelsene viser at det er stor forskjell i kvalitet på vegetasjonen på de ulike takene. Noen få har høy og akseptabel kvalitet, men mange har middels til lav og ikke akseptabel kvalitet. Det er et stort problem at en ikke klarer å opprettholde kvaliteten på takene over tid. Noen av problemene skriver seg fra oppstartsfasen, mens andre er resultat av episoder med krevende værforhold som har gitt stor utgang av vegetasjon. Noen er også et resultat av lokale miljøforhold. Takene på Kalvøya, Bærum er et godt eksempel på det, der en nå har godt dokumentert negative effekter av skygge og le på bergknappvegetasjonen. I tillegg til de store utfordringene med kvalitet, er det en dynamikk i utvikling av vegetasjonen som kan få konsekvenser på sikt. Matter med de høyvokste Phedimus og Hylotelephium artene gir stort sett godt og tett vegetasjonsdekke, men utkonkurrerer de lave artene og dominerer fullstendig på flere av takene. Det ser også ut til å være en utfordring å få til gode løsninger basert på lave stedegne arter. Arbeidet med å finne bedre løsninger basert på stedegne arter bør intensiveres. For å kunne dra nytte av disse takene i flere år framover, er det behov for tekniske justeringer og oppfølging på flere av takene som reparasjon av skader, gjødsling og luking av ugras. Disse justeringene bør skje i 2017.

Til dokument

Sammendrag

Invasive nitrogen-fixing plants drive vegetation dynamics and may cause irreversible changes in nutrient-limited ecosystems through increased soil resources. We studied how soil conditioning by the invasive alien Lupinus nootkatensis affected the seedling growth of co-occurring native plant species in coastal dunes, and whether responses to lupin-conditioned soil could be explained by fertilisation effects interacting with specific ecological strategies of the native dune species. Seedling performance of dune species was compared in a greenhouse experiment using field-collected soil from within or outside coastal lupin stands. In associated experiments, we quantified the response to nutrient supply of each species and tested how addition of specific nutrients affected growth of the native grass Festuca arundinacea in control and lupin-conditioned soil. We found that lupin-conditioned soil increased seedling biomass in 30 out of 32 native species; the conditioned soil also had a positive effect on seedling biomass of the invasive lupin itself. Increased phosphorus mobilisation by lupins was the major factor driving these positive seedling responses, based both on growth responses to addition of specific elements and analyses of plant available soil nutrients. There were large differences in growth responses to lupin-conditioned soil among species, but they were unrelated to selected autecological indicators or plant strategies. We conclude that Lupinus nootkatensis removes the phosphorus limitation for growth of native plants in coastal dunes, and that it increases cycling of other nutrients, promoting the growth of its own seedlings and a wide range of dune species. Finally, our study indicates that there are no negative soil legacies that prevent re-establishment of native plant species after removal of lupins.

Sammendrag

Rapporten presentere resultater fra et forprosjekt som svarer på problemstillinger knyttet til det biologiske grunnlaget for videre utvikling av birøkternæringen på Jæren og etablering av lokale merkevarer og honningtyper. Vi identifiserte de viktigste trekkplantene i landskapet gjennom sommeren og dokumenterte honningkvalitet for noen perioder. 2015 var et utypisk år med lave temperaturer og sein blomstring. Resultatene ga derfor ikke svar på alle aktuelle problemstillinger, men viste at tilnærmingen og metodikken er egnet til å løse disse. Biene samlet pollen fra minst 32 ulike arter, men platanlønn, bringebær, rogn og geitrams var som ventet de viktigste trekkplantene. Det var betydelige forskjeller i sukkerinnhold, syreinnhold og fenolprofiler mellom honning slynget til ulike tidspunkt og lokaliteter. Forprosjektet gir et grunnlag for å undersøke metoder for å øke tilgangen på pollen- og nektarressurser i landskapet, redusere variasjonen i ressurstilgang over tid og vurdere om forskjellene i honningkvalitet mellom ulike trekkplanter kan brukes til å utvikle sortshonning og lokale produkter.

Sammendrag

Grøntmiljø gir et mangfold av positive effekter, men det må framskaffes mer konkret kunnskap om betydningen av grøntmiljø i forskjellige områder og sammenhenger. Hovedutfordringen blir å knytte sammen effektene av mange små tiltak slik at de samlet gir et viktig bidrag til bærekraftig utvikling av urbane områder.

Sammendrag

Plant responses to elevated CO2 are governed by temperature, and at low temperatures the beneficial effects of CO2 may be lost. To document the responses of winter cereals grown under cold conditions at northern latitudes, autumn growth of winter wheat exposed to ambient and elevated levels of temperature (+2.5°C), CO2 (+150 µmol mol-1), and shade (-30%) was studied in open-top chambers under low light and at low temperatures. Throughout the experiment, temperature dominated plant responses, while the effects of CO2 were marginal, except for a positive effect on root biomass. Increased temperature resulted in increased leaf area, total biomass, total root biomass, total stem biomass, and number of tillers, but also a lower content of total sugars and a weaker tolerance to frost. The loss of frost tolerance was related to the larger size of plants grown at elevated temperature. The 30% light reduction under shading did not affect the growth, sugar content, or frost tolerance of winter wheat. At the low temperatures found at high latitudes during autumn, the atmospheric CO2 increase is unlikely to enhance autumn growth of winter wheat to any significant extent, while a temperature increase may have important and major effects on its development and growth.

Sammendrag

Med de ventede klimaendringene, vil vekstsesongen forskyves i forhold til innstråling. Høyere temperatur, sein høst og tidlig vår gjør at temperaturen vil være høy nok for vekst en større del av året enn i dag. Det er usikkert om innstråling er tilstrekkelig til at plantene kan utnytte den økte temperaturen og hvordan en forskyving av vekstavslutning påvirker herdeprosessene.

Sammendrag

I 2004 startet et relativt omfattende klimaforskningsprogram i Bioforsk med en total ramme på ca. 20 millioner kroner over 5 år. I løpet av de tre årene som har gått er det blitt gjennomført en lang rekke forsøk for å belyse hva som kan skje ved en framtidig klimaendring blant annet med høsthvete

Til dokument

Sammendrag

Twelve fertilizer/biostimulant products or product families were compared with mineral fertilizer in three two-year trials on USGA greens and sand-based football fields in southern Norway. Within each trial, all treatments were received the same amount of total nitrogen per year. Substitution of some of the mineral fertilizer with Gro-Power® improved turfgrass quality in one trial. Otherwise, the organic fertilizers and biostimulants producted results that were equal to or inferior to the control treatment. In conclusion, fertilization of sand-based golf greens and football fields ought to be based on light and frequent applications of mineral fertilizer throughout the growing season. Organic fertilizers and biostimulants can, at best, be supplements to such a fertilizer program.

Sammendrag

During 2005 and 2006, 12 different fertilizer/biostimulant products or product families were evaluated on a new USGA green, a new sand-based football field, and/or a two to three year old USGA green at Bioforsk"s research units Landvik, Særheim and Apelsvoll in Southern Norway. Within each trial, all treatments were adjusted to the same total nitrogen rate per year (3.0/2.8, 2.5/1.7, and 1.75/1.75 kg N/100 m2 on the football field, new and established golf green in 2005/2006, respectively). Inputs of other nutrients varied among treatments. Application intervals varied among treatments in 2005, but most products were applied at biweekly intervals in 2006. Mineral fertilizers Arena® (small granules) and Fullgjødsel® were included as control treatments on golf greens and the football field, respectively. The mostly animal-based organic product families Suståne resulted in faster grow-in of the creeping bentgrass green at Landvik, while the products familiy ProGreen and ProGreen plus Activo had a similar effect on the football field established on straight sand at Særheim. When used as the only fertilizer source, neither these product families nor the animal-based product family Bio Kombi showed any advantage for maintenance of established turf The only product family resulting in a general improvement in turfgrass quality over the whole experimental period was Gro-Power®. This product family is based on humus, with all of its nitrogen in an easily available form. Unlike most other organic product families, it was tested in combination with mineral fertilizer Arena® as used in the control treatment. When used as the only fertilizer source, the seaweed product Golf Algin resulted in slower grow-in and more diseases in autumn than the control treatment. Used as maintenance fertilizer during summer, the visual ratings of Golf Algin plots were equal to or higher than the visual ratings of control plots. The liquid organic fertilizer Flex" resulted in slow establishment at Landvik and Særheim. In summer, the visual ratings of Flex" plots at these locations were mostly on level with or higher than control plots, but in autumn, the turf at Landvik became very light green, perhaps due to leaching losses. Like Golf Algin, Flex" seems to be a good maintenance fertilizer for the summer period. The seaweed product Maxicrop" had no effect on turf quality at Landvik. The biostimulant GoGreen improved turfgrass colour in autumn, but had no effect on winter diseases after almost five months of snow cover at Apelsvoll. By contrast, replacement of some of the Arena® fertilizer with ammoniumsulfate resulted in significantly better winter survival, root development and overall turfgrass quality in the same experiment. In conclusion, we recommend that fertilization of sand-based golf greens and football fields are primarily based on light and frequent applications of mineral fertilizer throughout the growing season. Organic fertilizers and biostimulants can never replace mineral fertilizer, but they are important supplements that warrant further research for optimal use.

Sammendrag

Ulike metoder for å stimulere deklorering av DDT i sedimenter er undersøkt; ex-situ behandling av oppgravde masser i biopiles (hauger), in-situ behandling for strandkantmaterialer (in-situ land) og under vann (in-situ vann). Behandlingene ble optimalisert for å oppnå reduserende forhold og for å stimulere reduktiv omdanning av DDT til DDD. Under behandlingsforhold i dette prosjektet, var 30 ukers behandlingstid for kort tid til å bekrefte omdanning av DDT, kun trender ble observert. Kombinasjonen innstråling og plastdekke viste at en kan opprettholde en temperatur på 25-30°C i store deler av ranken ved lufttemperaturer rundt 10°C. Disse temperaturene er funnet gunstige for nedbryting av DDT. Også ved synkende lufttemperatur opprettholdes en temperatur høy nok til å stimulere nedbrytning. Underlag med 5 cm isopor hadde god evne til å hindre reduksjon i jordtemperaturen i nedre lag av jordmassene i ranken. Ulike tilsetningsmaterialer for å skape anaerobe forhold ble sammenlignet. Kumøkk og potetrev (biprodukt fra potetindustrien) gav størst reduksjon i oksygennivå

Sammendrag

Forekomsten av ugras i IVAR sin hagekompsot fra Sele ble undersøkt ved spireforsøk. Det ble tatt ut prøver fra overflaten av siktet ranke og ranker til sikting i 2007 i juni og oktober. Prøver fra inne i ferdig siktet ranke ble tatt ut i juni. Det spirte noe ugras fra prøvene tatt ut i juni, men mengden ugras ble vurdert å være liten. Det tok lang tid før spiring startet, noe som tyder på spirehemming i komposten. Ugrassituasjonen i anlegget ble også vurdert og det anbefales å etablere et permanent vegetasjonsdekke på områdene rundt rankene.