Nettkurs: Innføring i mindre avløpsrenseanlegg

Forurensningsforskriften gir kommunene stor handlefrihet når det gjelder å godkjenne avløpsanlegg. Mange kommuner ønsker derfor å bygge opp sin kompetanse på dette området.

  • Har du behov for å lære mer om mindre avløpsrenseanlegg
  • Synes du vanlige kurs koster for mye tid og reise?
  • Ønsker du å lære når det passer deg ?
  • Ønsker du å kunne stille konkrete spørsmål og få konkrete svar?

Da kan dette kurset være noe for deg! 

Hvordan gjennomføres kurset?

  • Når du melder deg på kurset per epost, får du tilbakemelding med bekreftelse, samt brukernavn og passord til Fronter (digitalt klasserom), der kursleksjonenen ligger.
  • I kurset ledes du gjennom 14 leksjoner som gjennomgår regelverk, mindre avløpsløsninger og resipientplanlegging, samt grunnlag for prosjektering og valg av avløpsløsninger.
  • Hver leksjon tar 30-60 minutter og består av tekst, figurer og tabeller. Til hver leksjon er det noen spørsmål hvor du kan teste dine kunnskaper. Besvarelse på spørsmål etter hver leksjon er bekreftelsen på at leksjonen er gjennomført.
  • Du gjennomgår leksjonene i ditt eget tempo og når det passer for deg.

 

Hva inneholder kurset?

Stikkordene beskriver innholdet i de enkelte leksjoner (med forbehold om mindre endringer):

Leksjon Innhold
1 Generelt om mindre avløpsrenseanlegg. Forurensningsforskriften og annet lovverk. Hvilket regelverk finnes i fht. mindre avløpsanlegg? EUs vanndirektiv og avløpsdirektivet.
2 EUs vanndirektiv og vannforskriften - vassdragsvis forvaltningsmodell. Forventet naturtilstand. Inndeling i økosystemer. Regionale forskjeller i forventet naturtilstand - geologi, nedbør, temperatur. Virkninger av vassdragsmorfologi - dybdeforhold, oppholdstider, oksidering, sedimentering og erosjon. Kystresipienter, grunne områder, terskelfjorder etc.
3 Klassifisering av miljøkvaliteter. Innføring i stoffer og hvilke effekter de har på vassdragene; fosfor, nitrogen, organisk stoff/humus, bakterier, miljøgifter, partikler, forsurende stoffer. Klassifisering av tilstand. Klassifisering av egnethet og bruksområder. Prøvetaking kjemi, biologi, metoder.
4 Tilførselsberegninger - kartlegging av forurensningskilder. Naturlige kilder. Avløpsvann. Overvann. Sigevann. Landbrukets arealavrenning og punktkilder - silo, melkerom, gjødsel. Avfall og sigevann. Industri. GIS i avløp. GIS i avrenning. Andre vassdragsmodeller. Eksempel på en tilførselsberegning til et vassdrag.
5 Fastsetting av miljømål. Kartlegging av bruker- og verneinteresser. Fastsetting av hovedforurensningsproblem. Generelt om tiltaksplanlegging. Valg av tiltaksstrategier. Eksempel på en tiltakspakke for et vassdrag
6 Overordnede kriterier for valg av avløpsløsning. Avløpsplaner. Vassdragsplanlegging. Resipientforhold
7 Grunnlag for prosjektering av mindre avløpsanlegg. Bruk av eksisterende data og kart. Avløpsvolum og stoffmengder. Økonomisk kart, topografi og markslag. Løsmassegeologi. Vann og vegetasjon. Klimaforhold.
8 Feltundersøkelser. Løsmasseforhold. Grunnvannsstrømning. Hydrologi. Undersøkelsesmetoder. Overflatekartlegging. Sonderboring. Skovlboring. Sjakting. Kornfordelings-analyser. Infiltrometertest.
9 Anleggsprosjektering. Lokalisering. Utforming. Dimensjonering
10 Renseprosesser, generell gjennomgang. Resipenttilpasning. Utslippsøknad. Utslippstillatelse. Prosjektering, bygging og byggekontroll. Drift og vedlikehold.
11 Tekniske løsninger for avløpsvann. Slamavskilling. Åpen infiltrasjon. Lukket infiltrasjon. Biologisk filter. Filterbedanlegg/konstruerte våtmarksfilter. Biodammer. Kombinasjonsløsninger
12 Avløpsfrie toalettsystemer. Biologiske toaletter. Tett Tank.Urinseparerende toaletter. Biologiske, biologisk/kjemiske og kjemiske anlegg . Minirenseanlegg. Kompakte filteranlegg.
13 Punktkilder hvor naturbasert teknologi kan anvendes. Overløpsstasjoner kommunalt avløp. Sigevann fra fyllplasser. Næringsmiddelavløp. Punktkilder fra landbruket.
14 Diffus avrenning - kilder og tiltak. Avrenning landbruk. Avrenning veger og urbane områder

 

Påmelding

Send påmelding til NIBIO miljø og naturressurser ved Guro Randem Hensel: guro.hensel@nibio.no

Du bestemmer selv når du vil starte, og du kan bruke inntil tre måneder på å gjennomgå alle leksjonene.

Deltakeravgiften er kr 3500,- per person. Faktura sendes ved påmelding.

Spørsmål kan rettes til kontaktpersonene med ansvar for kurset:

KONTAKTPERSON