Hopp til hovedinnholdet

Ordliste

IMG_3524

Forklaringer til begreper som benyttes på avlop.no

Avløpsnett
Et transportsystem som samler opp og transporterer avløpsvann fra bolighus eller annen bebyggelse med innlagt vann.

Avløpsrenseanlegg 
Anlegg for behandling av avløpsvann ved mekaniske, biologiske og/ eller kjemiske metoder for fjerning av uønsket stoff, samt tilsetting av desinfeksjonsmidler for å drepe mikroorganismer. Består primært av følgende hovedkomponenter; avløpsledning/-nett, rensekomponenter og utslippsanordning.

Avløpsvann
Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. 

Badevannskvalitet  
Benyttet begrep for å beskrive kvalitet på vannet ut fra et hygiene-aspekt; Godt egnet = E.coli < 100 per 100 ml, mindre egnet = E.coli er 100 - 1000 per 100 ml, ikke egnet = E.coli > 1000 per 100 ml. Krav til < 1000 E.coli per 100 ml blir ofte benyttet som et krav i forbindelse med utslipp fra mindre avløpsanlegg. 

BOF5
Biokjemisk oksygenforbruk, mål på mengde oksygen som forbrukes i løpet av fem dager når organisk stoff brytes ned i vann. Parameteren beskriver i stor grad det oksygenforbruk som avløpsvannet vil representere ved utslipp i resipienten. og er en nyttig faktor ved undersøkelser av vannforurensning.

Biologisk filter
Enhet for biologisk rensing av avløpsvann, bestående av et filter-medium av stein eller kunststoff. På filtermediet dannes et film av mikroorganismer (biofilm) som bryter ned organisk materiale i avløpsvannet. 

Biologisk rensing
Rensing av vann eller avløpsvann for å fjerne suspendert og oppløst organisk stoff ved hjelp av mikroorganismer. 

Biologisk toalett
Toalett hvor avfall omdannes til kompost og væsken fordampes.

Brukerinteresser
I denne sammenheng om utslipp fra små avløpsanlegg som kan medføre negative konsekvenser for drikkevanns-, nærings- og rekreasjonsinteresser. 

Den ansvarlige 
Den som er ansvarlig for virksomheten. Som ansvarlig regnes den som kan holdes ansvarlig, jf. forurensningsloven § 7. 

E.coli
Bakterier som man med sikkerhet kan si stammer fra tarminnhold fra mennesker eller dyr, og som indikerer at vannet også kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier. Benyttes som indikator-bakterier for å måle utslipp av tarmbakterier fra mennesker og dyr.

Eutrofiering
Økt næringstilførsel og den biologiske responsen på dette; i første omgang i form av økt primærproduksjon (algevekst).

Filter
Enhet med et filtermedium av porøst, fibrig eller kornet materiale for binding av løst fosfor eller utskilling av finfordelte, faste partikler. 

Filtermateriale
Materiale (sand, kiselgur, aktivkull, stein, plastmedium, leca, skjellsand eller lignende) i ulike typer filter for rensing av vann eller avløpsvann.

Filtersand
Sand som nyttes ved filtrering av vann og avløpsvann.

Forbrenningstoalett
Toalett hvor det benyttes strøm for å forbrenne avfallet til aske.

Gråvann
Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. Toalettavløp (WC) er ikke en del av gråvannet.

Infiltrasjon
Inntrengning av vann i løsmasser eller oppsprukket fjell. 

Innlagt vann
Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg (også innvendige cisterner) eller lignende, som gjennom rør eller ledninger, er ført innendørs.

Kjemisk oksygenforbruk (KOF)
Mål for innholdet av kjemisk nedbrytbart organisk stoff i vann. 

Kjemisk rensing
Rensing  av vann eller avløpsvann ved tilsetting av kjemikalier for koagulering, flokkulering og fjerning av dannede partikler. 

Kontroll
Kontroll av mindre avløpsanlegg i forbindelse med tilsyn omfatter kartlegging og en tilstandsvurdering av anleggene.

Ledningsevne/Konduktivitet 
Vannets innhold av oppløste salter (ioner).

Minirenseanlegg
Prosesstekniske anlegg, oftest biologisk-kjemiske renseanlegg. I prinsippet nedskalert utgave av store, konvensjonelle renseanlegg.

Nitrogenforbindelser 
Nitrat, nitritt, ammonium; nitrat i vann kommer stort sett fra nedbør, men noe kommer også fra gjødsling i jordbruket. Ammonium kan sammen med analyse for tarmbakterier benyttes som en indikator for tilsig av kloakk.

Offentlig avløpsnett 
Avløpsnett  som er allment tilgjengelig for tilknytning, og avløpsvannet ledes til kommunalt renseanlegg. 

Organisk stoff 
Materiale bygget opp av kjemiske forbindelser av grunnstoffet karbon. Brukes oftest om stoffer som stammer fra plante- eller dyreriket, men omfatter også forbindelser som fremstilles syntetisk. 

Orto-fosfat, PO4-P   
løst fosfor i vann. 

Personekvivalent, pe
Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året. Generelt gjelder: 1 person = 1 pe = 60g BOF5/døgn = størst ukentlig belastning gjennom året.

pH  
Mål for vannets surhet (innhold av hydrogenioner, H+). 

Privat avløpsnett
Avløpsnett som ikke er allment tilgjengelig for tilknytning, og der avløpsnettet er eid av private.

Renseeffekt
Virkningsgraden i en renseprosess med hensyn til fjerning av uønskede stoffer, vanligvis angitt i prosent. 

Resipient
Mottaker. Kan være luft, vann eller jord som tilføres forurens-ning. Oftest benyttet om vann, for eksempel sjøresipient og fersk-vannsresipient, grunnvann- og overflatevannresipient. 

Sanitært avløpsvann
Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.

Separat og avløpsfri toalettløsning
Kildeseparerende avløpsløsning der det etableres separat toalett-løsning, eksempel WC til tett tank, biologisk toalett eller for-brenningstoalett. Tolalettløsningen vil være "avløpsfri", dvs. ikke ha lokalt utslipp av toalettavløp.

Slamavskiller 
Enhet for fjerning av sedimenterbart stoff og flytestoffer fra avløpsvann. Slamavskiller har vanligvis flere kamre, samt volum for lagring av slam. 

Slamflukt 
Uønsket avgang av slam, forårsaket av for høy hydraulisk belastning eller slamsvelling, alternativt feil/mangler (eksempel manglende dykker på utløp).

Surrogatparameter
En lett målbar parameter som kan benyttes som erstatning for en annen parameter som er vanskelig eller dyr å måle.

Suspendert stoff (SS)
Vannets innhold av oppslemmet, partikulært materiale. Kan inndeles i sedimenterbart stoff og svevestoff. 

Svartvann
Avløpsvann fra toalett/WC.

Tot-N
Total mengde nitrogen i vannet. 

Tot-P
Total mengde fosfor i vannet. Et næringsstoff som kan føre til eutrofiering/næringsoppblomstring i vannforekomstene. Krav til fjerning fra avløpsvannet før utslipp.

Turbiditet
Et mål på uklarheten i vannet, hovedsakelig mengden av fin-partikulært materiale som kan bestå av for eksempel sand, leire og jern. Måleenheten som brukes i norske forskrifter for turbiditet er FNU.

Utløp 
En naturlig vannforekomst, eller stedet der renset vann renner ut fra et avløpsrenseanlegg.

Vannanalyse
Analyse av vann eller avløpsvann. Det skjelnes i hovedtrekk mellom fysikalsk-kjemisk, biologisk og mikrobiologisk vannanalyse.

Vannforurensning
Påvirkning av en vannmasse som endrer dens fysiske, kjemiske eller biologiske egenskaper i uønsket retning.