Hopp til hovedinnholdet

Vann og myr

JYL_S063-Vann og myr

Foto: Yngvar Larsson

Arealbrukskategorien vann og myr omfatter vann og myrer. Både åpne og tresatte myrer inkluderes her, men om de når skogdefinisjonen tilhører de arealbrukskategorien skog. I tillegg inkluderes torvproduksjon i denne arealbrukskategorien.

Arealbrukskategorien vann og myr inkludere innsjøer, elver, myr og andre områder som i det store og det hele, og i store deler av året, er dekket eller mettet av vann. Myr kan være skogkledt, men uten å tilfredsstille definisjonen skog.

Mesteparten av vann og myr antas å være ikke forvaltet, og det beregnes ikke utslipp eller opptak fra disse arealene. Men myrområder som blir benyttet til uttak av torv, samt områder som står under vann som følge av neddemming (kraftutbygging/damanlegg), er også inkludert i denne kategorien, og de anses som forvaltet.

For arealene med torvproduksjon beregner og rapporterer vi utslipp både fra arealet, det som kommer fordi myra er drenert, og umiddelbart utslipp av CO2 fra den torva som høstes.

Publikasjoner

To document

Abstract

Klimagassutslipp knyttet til torvuttak er en del av Norges klimagassregnskap under FNs klimakonvensjon (UNFCCC), og rapporteres i sektoren arealbruk, arealbruksendringer og skogbruk (LULUCF-sektoren). Norge har valgt å bruke 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands (IPCC 2014) for beregning av klimagassutslipp fra drenert torvjord («on-site emissions»). For torvuttak rapporteres i tillegg til utslipp fra de drenerte arealene, utslipp fra det volumet torv som høstes årlig («off-site emissions». Det kom ikke nye retningslinjer for dette i 2013 Wetlands Supplement, så for å beregne utslipp fra dette volumet brukes metodikk beskrevet i 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (IPCC 2006). I denne rapporten beskrives det datagrunnlaget og den metoden som er brukt for å beregne klimagassutslipp fra torvproduksjon i Norges klimagassregnskap under FNs klimakonvensjon (UNFCCC) i National Inventory Report 2017..........