Plantevernmidler

Prøveflasker med avrenningsvann
Brun glassflaske med plantevernmiddelprøve fra JOVA-felt.
Fotograf: Marit Hauken/NIBIO

Gjennom JOVA analyseres det for rester av plantevernmidler (pesticider) i 9 nedbørfelt lokalisert i ulike deler av landet. Prøvene tas ut som enten vannføringsproporsjonale blandprøver eller som stikkprøver og sendes til analyse ca hver 14. dag gjennom hele vekstsesongen.

Formålet med overvåking av plantevernmidler er å dokumentere:
 
  • Forekomst i vannmiljø, potensiell risiko for skadeeffekter og trender i utviklingen
  • Effekter av myndighetenes godkjenning av plantervernmidler for å vurdere om vedtatte bruksbegrensninger har forventet effekt
  • Endringer i landbrukspraksis og effekter på bondens bruk av plantevernmidler
  • Fremskaffe kunnskap om de viktigste transportveier og forklaringsvariabler i nedbørfeltet som er av betydning for plantevernmidler
  • Fremskaffe data som kan brukes ved modellering av tap av plantevernmidler fra landbruket og risikovurderinger av landbruksdrift
 

Risikovurdering ved funn av plantevernmiddelrester 

Ved påvisning av plantevernmiddelrester i overvåkingsprøvene blir det foretatt en risikovurdering ut fra beregnede miljøfarlighetsverdier (MF-verdier) for de ulike plantevernmidlene. 
Les mer her.
 

Overvåking siden 1995

Overvåkingen av plantevernmidler startet i 1995, men noen felt har målinger tilbake til 1991. Hovedaktiviteten er overvåking av bekker og elver, men det tas også prøver av drikkevannsbrønner og overflatenært grunnvann.                             
 

Brukere av resultatene

Primærbrukeren av overvåkingsresultatene er Mattilsynet som bruker resultatene fra JOVA i sitt arbeid med godkjenning av plantevernmidler i Norge. Miljøvernmyndighetene, ved Klima- og forurensningsdirektoratet, har behov for kunnskap om forurensningsbelastningen i ulike vannforekomster. Statens landbruksforvaltning og Landbruks- og Matdepartementet har behov for å se virkemiddelbruket i landbruket som en helhet i forhold til miljøpåvirkninger.
KONTAKTPERSON
jova_logo_stor_rgb.png

Miljøfarlighetsverdier for plantevernmidler

Det er et mål at kjemiske plantevernmidler i størst mulig grad skal forsvinne fra det biologiske systemet når de har hatt sin tilsiktede virkning på skadegjørere. De skal dermed ikke finnes igjen i mengder av betydning i jord, grunnvann eller overflatevann. Overvåking av spesielt utsatte vannressurser i Norge gjennom Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) viser imidlertid mange funn av plantevernmiddelrester.
 
Miljørisikoen knyttet til disse funnene vurderes ut fra beregnede miljøfarlighetsverdier (MF-verdier) for de ulike plantevernmidlene. Under finner du en oversikt over slike MF-verdier for de plantevernmidlene som er påvist gjennom JOVA-programmet. AMF og MF brukes for vurdering av risiko for henholdsvis akutte og kroniske effekter i vannmiljø. 
 
Oversikten er utarbeidet av Olav Lode (NIBIO), Torsten Källquist (NIVA), Terje Haraldsen (Mattilsynet), Gro Hege Ludvigsen og Svein Birkenes (NIBIO). Innholdet vedlikeholdes av Marianne Stenrød (NIBIO).
 
Gjennom en revisjon og utvidelse i perioden 2012-2015 er beregningen av MF-verdiene harmonisert med retningslinjene for beregning av EQS-verdier iht. EUs rammedirektiv for vann. MF-verdiene beregnes på grunnlag av data fra toksisitetstester med vannlevende organismer; ingen-effektkonsentrasjoner fra kroniske tester og konsentrasjonsnivåer for 50% effekt/dødelighet fra akutte tester. Avhengig av kvaliteten på dataene legges det på en sikkerhetsfaktor på disse effektkonsentrasjonene for beregning ev MF og AMF-verdi; gjerne 10, 100 eller 1000. I tabellen under indikerer * at benyttet sikkerhetsfaktor er større enn 10.
 
Plantevernmidler - virksomt stoff
 
Akutt miljøfarlighet -  AMF
(μg/L)
Kronisk miljøfarlighet - MF
(μg/L)
Sist oppdatert
 
Abamektin 0,0012* 0,0002 2017
Aklonifen 0,12 0,12 2013
Aldrin   0,1 2012
Alfacypermetrin 0,007 0,0001 2014
Amidosulfuron 0,092* 0,092* 2018
Amidosulfuron metabolitt (AEF101630) 75 0,75* 2012
AMPA (nedbrytn. prod. av glyfosat) 45200 452* 2017
Atrazin, -desetyl, -desisopropyl 2,0 0,6 2013
Azinfosmetyl 0,021 0,0034* 2012
Azoksystrobin 5,6 0,95 2012
BAM (2,6-diklorobenzamid, metabolitt) 1000 10* 2014
Bentazon 710 80 2017
Biksafen 5,98 0,046* 2019
Bifenazat 30 1,7 2012
Bitertanol 138 0,76 2013
Boskalid 270 12,5 2012
Cyazofamid 2,3 1,17 2017
Cyflutrin beta 0,0068 0,002 2013
Cyprodinil 3,3 0,18 2014
Cyprokonazol 5,9 2,1 2012
2,4-D 34,6 4,9 2017
DDT m. metabolitter   0,025 2012
Deltametrin 0,00064 0,00064 2012
Diazinon 0,096 0,017 2013
Dieldrin   0,01 2012
Difenokonazol 3,2 0,056* 2019
Diflubenzuron 0,26 0,004 2014
Diflufenikan 0,025 0,01 2015
Dikamba 45 4,5 2013
Diklobenil (2,6-diklorobenzonitril) 2,79 0,28* 2014
Diklorprop-P 250 15 2013
Dimetoat 200 4 2018
Dimetomorf 340 0,5 2014
Endosulfan-alfa, -beta, -sulfat   0,005 2012
Esfenvalerat 0,0048 0,0001 2017
ETU 216* 20* 2013
Fenamidon 5,3 5 2017
Fenhexamid 100 10,1 2017
Fenitrotion 0,3 0,0087 2015
Fenmedifam 8,6 1 2013
Fenpropidin 0,25 0,1 2015
Fenpropimorf 17 0,016 2013
Fenpyroksimat 0,11 0,01 2013
Fenvalerat 0,008 0,008 2013
Flamprop-M-isopropyl 240 19 2013
Florasulam 0,12 0,063 2017
Fluazinam 3,6 2 2013
Fludioksonil 2,4 0,05* 2013
Fludioksonil metabolitt (CGA 19215) 10000 100* 2017
Fluroksypyr 1230 123* 2014
Glufosinate-ammonium 150 75 2014
Glyfosat 850 100 2017
Heksaflumuron 0,001* 0,00005* 2013
Heksytiazoks 36 0,61 2017
Heptaklor 0,0003 0,0000002 2013
Heptaklor epoksid (metabolitt) 0,0003 0,0000002 2013
Imazalil 87 4,3 2015
Imidakloprid 5,52 0,2 2012
Indoksakarb 8,4 0,42 2013
Ioksynil 2,7 0,26* 2014
Iprodion 66 0,75 2017
Isoproturon 1 0,3 2015
Jodsulfuron-metyl-natrium 0,083 0,0083 2012
Karbendazim 1,9 0,15 2017
Klofentezin 0,084 0,0084* 2014
Klomazon 13,6 5 2015
Klopyralid 540 71 2014
Klorantraniliprol 1,16 0,447 2017
Klorfenvinfos 0,3 0,1 2015
Klormekvatklorid 25 10 2014
Klorprofam 100 32 2014
Klorsulfuron 0,035 0,024 2015
Kresoksim (metabolitt) 10000 100* 2014
Kresoksim-metyl 5,5 0,7 2015
Lamda-cyhalotrin 0,00018 0,000022 2017
Lindan (gamma-HCH) 0,29 0,08 2014
Linuron 1,98 0,56 2017
Mandipropamid 79 7,6 2015
MCPA 15,2 1,4 2014
Mekoprop 64,1 44 2014
Mekoprop-P 160 16* 2014
Metalaksyl 42 0,02 2014
Metalaksyl-M 3600 120 2014
Metamitron 40 10 2014
Metiokarb 0,77 0,01 2013
Metiokarb-sulfoksid (metabolitt) 5,6 0,056* 2013
Metiokarb-sulfon (metabolitt) 2680 26,8* 2013
Metribuzin 0,8 0,058 2012
Metsulfuron-metyl 0,03 0,016 2012
Paklobutrazol 0,82 0,082* 2014
Pencycuron 30 4,96 2012
Penkonazol 19 6 2014
Permetrin 0,015 0,012 2014
Picoxystrobin 0,62 0,36 2014
Pinoksaden 91 0,91* 2013
Pirimikarb 1,7 0,09 2014
Prokloraz 0,55 0,05 2014
Prokvinazid 28,7 0,18 2015
Prokvinazid metabolitt (INMM671) 72,5 0,52* 2015
Propaklor 0,5 0,29 2014
Propakvizafop 19 1,9 2013
Propamokarb 1,8 0,63 2016
Propikonazol 0,8 0,13 2015
Propoxycarbazon 0,64 0,064* 2017
Prosulfokarb 4,9 0,45* 2015
Protiokonazol 7,4 0,74* 2012
Protiokonazol-destio (metabolitt) 3,9 0,033* 2014
Pyraklostrobin 0,6 0,4 2014
Pyridat metabolitt (CL9673) 484 1* 2017
Pyrimetanil 120 16 2014
Pyriproksyfen 15 0,0015 2013
Rimsulfuron 0,46 0,012 2012
Rimsulfuron metabolitt (IN70941) 31* 4,4* 2012
Rimsulfuron metabolitt (IN70942) 0,2* 0,02* 2012
Simazin 4 1 2014
Spinosad 22,7 0,012* 2013
Spirodiklofen 3,51 0,195 2017
Sykloksydim 7080 1000 2017
Tebukonazol 14,4 0,2* 2014
Terbutylazin 1,28 0,2 2014
Tiabendazol 24 1,2 2017
Tiakloprid 2,4 0,064 2015
Tiakloprid amid (M02, metabolitt) 4760 10 2013
Tifensulfuron (INL9225, metabolitt) 80 0,8* 2012
Tifensulfuron-metyl 0,13 0,05 2012
Tiodikarb 2,7 0,16 2013
Tiofanatmetyl 10,7 10,7 2017
Tolklofosmetyl 69 1,2 2014
Triasulfuron 0,0068 0,00068* 2014
Tribenuron-metyl 0,43 0,1 2012
Tribenuron-metyl metabolitt (INL5296) 1000 10* 2012
Tribenuron-metyl metabolitt (INA4098) 93 0,93* 2012
Trifloksystrobin 0,53 0,19 2015
Trifloksystrobin metabolitt (CGA321113) 7710 320 2017
Tritikonazol 100 1 2013
Vinklozolin 90 5 2015
Zoksamid 1,1 0,035* 2013
  
*indikerer at sikkerhetsfaktor for beregningen er større enn 10.