Hopp til hovedinnholdet

Plantevernmidler

Prøveflasker med avrenningsvann
Brun glassflaske med plantevernmiddelprøve fra JOVA-felt.
Fotograf: Marit Hauken/NIBIO

Gjennom JOVA analyseres det for rester av plantevernmidler (pesticider) i 9 nedbørfelt lokalisert i ulike deler av landet. Prøvene tas ut som enten vannføringsproporsjonale blandprøver eller som stikkprøver og sendes til analyse ca hver 14. dag gjennom hele vekstsesongen.

Formålet med overvåking av plantevernmidler er å dokumentere:
 
  • Forekomst i vannmiljø, potensiell risiko for skadeeffekter og trender i utviklingen
  • Effekter av myndighetenes godkjenning av plantervernmidler for å vurdere om vedtatte bruksbegrensninger har forventet effekt
  • Endringer i landbrukspraksis og effekter på bondens bruk av plantevernmidler
  • Fremskaffe kunnskap om de viktigste transportveier og forklaringsvariabler i nedbørfeltet som er av betydning for plantevernmidler
  • Fremskaffe data som kan brukes ved modellering av tap av plantevernmidler fra landbruket og risikovurderinger av landbruksdrift
 

Risikovurdering ved funn av plantevernmiddelrester 

Ved påvisning av plantevernmiddelrester i overvåkingsprøvene blir det foretatt en risikovurdering ut fra beregnede miljøfarlighetsverdier (MF-verdier) for de ulike plantevernmidlene. 
Les mer her.
 

Overvåking siden 1995

Overvåkingen av plantevernmidler startet i 1995, men noen felt har målinger tilbake til 1991. Hovedaktiviteten er overvåking av bekker og elver, men det tas også prøver av drikkevannsbrønner og overflatenært grunnvann.                             
 

Brukere av resultatene

Primærbrukeren av overvåkingsresultatene er Mattilsynet som bruker resultatene fra JOVA i sitt arbeid med godkjenning av plantevernmidler i Norge. Miljøvernmyndighetene, ved Miljødirektoratet, har behov for kunnskap om forurensningsbelastningen i ulike vannforekomster. Landbruksdirektoratet og Landbruks- og Matdepartementet har behov for å se virkemiddelbruket i landbruket som en helhet i forhold til miljøpåvirkninger.

Miljøfarlighetsverdier for plantevernmidler

Det er et mål at kjemiske plantevernmidler i størst mulig grad skal forsvinne fra det biologiske systemet når de har hatt sin tilsiktede virkning på skadegjørere. De skal dermed ikke finnes igjen i mengder av betydning i jord, grunnvann eller overflatevann. Overvåking av spesielt utsatte vannressurser i Norge gjennom Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) viser imidlertid mange funn av plantevernmiddelrester.
 
Miljørisikoen knyttet til disse funnene vurderes ut fra beregnede miljøfarlighetsverdier (MF-verdier) for de ulike plantevernmidlene. Under finner du en oversikt over slike MF-verdier for de plantevernmidlene som er påvist gjennom JOVA-programmet. AMF og MF brukes for vurdering av risiko for henholdsvis akutte og kroniske effekter i vannmiljø. 
 
Grunnlaget for denne oversikten ble utarbeidet av Olav Lode (tidl. NIBIO), Torsten Källquist (tidl. NIVA), Terje Haraldsen (tidl. Mattilsynet), Gro Hege Ludvigsen og Svein Birkenes (tidl. NIBIO) i perioden 1995-2010. Innholdet utvides og oppdateres av Marianne Stenrød (NIBIO).
 
Gjennom en revisjon og utvidelse i perioden 2012-2015 ble beregningen av MF-verdiene harmonisert med retningslinjene for beregning av EQS-verdier iht. EUs rammedirektiv for vann. MF-verdiene beregnes på grunnlag av data fra toksisitetstester med vannlevende organismer; ingen-effektkonsentrasjoner fra kroniske tester og konsentrasjonsnivåer for 50% effekt/dødelighet fra akutte tester. Avhengig av kvaliteten på dataene legges det på en sikkerhetsfaktor på disse effektkonsentrasjonene for beregning ev MF og AMF-verdi; gjerne 10, 100 eller 1000. I tabellen under indikerer * at benyttet sikkerhetsfaktor er større enn 10.
 
Plantevernmidler - virksomt stoff
 
Akutt miljøfarlighet -  AMF
(μg/L)
Kronisk miljøfarlighet - MF
(μg/L)
Sist oppdatert
 
Abamektin 0,003 0,00067 2021
Acetamiprid 0,1 0,01* 2022
Aklonifen 0,12 0,12 2021
Aldrin   0,01 2021
Alfacypermetrin 0,0013 0,0001 2021
Amidosulfuron 0,92 0,092* 2022
Amidosulfuron metabolitt (AEF101630) 75 0,75* 2021
Aminopyralid 8800 26* 2022
AMPA (metabolitt av glyfosat) 1200 12* 2021
Atrazin, -desetyl, -desisopropyl 2,0 0,6 2021
Azinfosmetyl 0,021 0,0034* 2021
Azoksystrobin 5,6 0,95 2021
BAM (2,6-diklorobenzamid, metabolitt) 1000 10* 2021
Bentazon 540 80 2021
Bentiavalikarb-isopropyl 1000 20* 2022
Benzovindiflupyr 0,35 0,019* 2022
Bifenazat 5,5 1,7 2021
Biksafen 5,98 0,046* 2021
Bitertanol 138 0,76 2021
Boskalid 270 12,5 2021
Cyantraniliprol 2 0,02* 2022
Cyazofamid 2,5 1,17 2021
Cyflutrin beta 0,00022 0,000022* 2021
Cymoksanil 25,4 0,67* 2022
Cyprodinil 3,3 0,18 2021
Cyprokonazol 5,9 2,1 2021
2,4-D 34,6 4,9 2021
Daminozid 6400 34* 2022
DDT m. metabolitter   0,025 2021
Deltametrin 0,00017 0,00017 2021
Diazinon 0,096 0,017 2021
Dieldrin   0,01 2021
Difenokonazol 3,2 0,56 2021
Difenokonazol metabolitt (CGA205375) 74 0,74* 2021
Diflubenzuron 0,26 0,004 2021
Diflufenikan 0,025 0,01 2021
Dikamba 45 4,5* 2021
Diklobenil (2,6-diklorobenzonitril) 2,79 0,279* 2021
Diklorprop-P 250 15 2021
Dimetoat 200 4 2021
Dimetomorf 100 0,1* 2021
Ditianon 7 2 2022
Dodin 0,28 0,044* 2022
Endosulfan-alfa, -beta, -sulfat 0,01 0,005 2021
Esfenvalerat 0,0048 0,0001 2021
Etefon 150 15* 2022
ETU 1100 40* 2021
Fenamidon 5,3 0,95 2021
Fenhexamid 100 10,1 2021
Fenitrotion 0,3 0,0087 2021
Fenmedifam 8,6 1 2021
Fenoksaprop-P-etyl 19 3,6 2022
Fenpropidin 0,25 0,1 2021
Fenpropimorf 17 0,016 2021
Fenpyroksimat 0,105 0,01 2021
Fenvalerat 0,0005 0,0005 2021
Flamprop-M-isopropyl 240 19 2021
Flonikamid 11900 62* 2021
Florasulam 0,1 0,063 2021
Fluazinam 3,6 0,069 2021
Fludioksonil 2,4 0,05* 2021
Fludioksonil metabolitt (CGA 19215) 10000 100* 2021
Fluopyram 98 2,7* 2021
Flupyradifuron 7050 64* 2022
Fluroksypyr 1230 123* 2021
Foramsulfuron 0,1 0,01* 2022
Fosetyl aluminium 590 100 2022
Glufosinate-ammonium 147 75 2021
Glyfosat 850 100 2021
Halauksifen 1500 15* 2022
Halauksifen-metyl 85,5 1,15 2021
Heksaflumuron 0,001* 0,00005* 2021
Heksytiazoks 36 0,61 2021
Heptaklor 0,0003 0,0000002 2021
Heptaklor epoksid (metabolitt) 0,0003 0,0000002 2021
Imazalil 87 4,3 2021
Imidakloprid 5,52 0,2 2021
Indoksakarb 7,9 0,42* 2021
Ioksynil 2,7 0,26* 2021
Iprodion 66 0,75 2021
Isofenfos 0,04 0,0004* 2021
Isoksaben 1,1 0,11* 2021
Isoproturon 1 0,3 2021
Jodsulfuron-metyl-natrium 0,083 0,0083* 2021
Karbendazim 1,9 0,15 2021
Karfentrazon-etyl 0,12 0,012* 2022
Kletodim 190 19* 2022
Klofentezin 0,84 0,3 2021
Klomazon 13,6 5 2021
Klopyralid 540 71 2021
Klorantraniliprol 1,16 0,25 2021
Klorfenvinfos 0,3 0,1 2021
Klormekvatklorid 25 10 2021
Klorprofam 100 32 2021
Klorsulfuron 0,035 0,024 2021
Kresoksim (metabolitt) 10000 100* 2021
Kresoksim-metyl 4,7 0,7 2021
Lamda-cyhalotrin 0,00018 0,000022 2021
Lindan (gamma-HCH) 0,29 0,08 2021
Linuron 1,7 0,56 2021
Mandipropamid 79 7,6 2021
MCPA 15,2 1,4 2021
Mekoprop 64,1 44 2021
Mekoprop-P 160 16* 2021
Mepanipyrim 23 2,9 2021
Mesosulfuron-metyl 0,062 0,0062* 2022
Metalaksyl 42 0,02 2021
Metalaksyl-M 3600 120 2021
Metamitron 40 10 2021
Metiokarb 0,77 0,01 2021
Metiokarb-sulfoksid (metabolitt) 5,6 0,056* 2021
Metiokarb-sulfon (metabolitt) 2680 26,8* 2021
Metribuzin 0,4 0,058 2021
Metsulfuron-metyl 0,03 0,016 2021
Milbmektin 0,44 0,065 2021
Oksatiapiprolin 35,1 1,1* 2022
Paklobutrazol 0,82 0,082* 2021
Pencycuron 30 4,96 2021
Penkonazol 19 6 2021
Permetrin 0,0151 0,0093 2021
Picoxystrobin 0,62 0,36 2021
Pinoksaden 91 0,91* 2021
Pirimikarb 1,7 0,09 2021
Proheksadion-kalsium 120 12* 2022
Prokloraz 0,55 0,05 2021
Prokvinazid 11 0,18 2021
Prokvinazid metabolitt (INMM671) 72,5 0,725* 2021
Propaklor 0,5 0,29 2021
Propakvizafop 19 1,9 2021
Propamokarb 1800 630 2021
Propikonazol 0,8 0,13 2021
Propoxycarbazon 0,64 0,064* 2021
Propoxycarbazon-natrium 0,64 0,064* 2021
Prosulfokarb 4,9 0,45* 2021
Protiokonazol 7,4 0,74* 2021
Protiokonazol-destio (metabolitt) 3,9 0,0334* 2021
Pyraklostrobin 0,6 0,4 2021
Pyridat 49 1 2022
Pyridat metabolitt (CL9673) 484 1* 2021
Pyrimetanil 120 4 2021
Pyriproksyfen 4,7 0,0015 2021
Pyrokssulam 0,26 0,026* 2021
Rimsulfuron 0,46 0,012 2021
Rimsulfuron metabolitt (IN70941) 310 4,4* 2021
Rimsulfuron metabolitt (IN70942) 2 0,02* 2021
Simazin 4 1 2021
Spinosad 22,7 0,024* 2021
Spirodiklofen 3,51 0,195 2021
Spirotetramat 96 2* 2022
Sykloksydim 7080 1000 2021
Tau-fluvalinat 0,0794 0,00042* 2021
Tebukonazol 14,4 0,2* 2021
Terbutylazin 1,28 0,2 2021
Tiabendazol 24 1,2 2021
Tiakloprid 2,4 0,064 2021
Tiakloprid amid (M02, metabolitt) 4760 10 2021
Tifensulfuron (INL9225, metabolitt) 3340 33,4* 2021
Tifensulfuron-metyl 0,13 0,05 2021
Tiodikarb 2,7 0,16 2021
Tiofanatmetyl 10,7* 10,7* 2021
Tolklofosmetyl 69 1,2 2021
Triasulfuron 0,0068 0,00068* 2021
Tribenuron-metyl 0,43 0,1 2021
Tribenuron-metyl metabolitt (INA4098) 1000 320* 2021
Tribenuron-metyl metabolitt (INL5296) 1000 200* 2021
Trifloksystrobin 0,53 0,192 2021
Trifloksystrobin metabolitt (CGA321113) 4920 320 2021
Trineksapak-etyl 580 4,1* 2022
Trisyklazol 760 1,62* 2021
Tritikonazol 100 1 2021
Vinklozolin 90 5 2021
Zoksamid 1,1 0,0696* 2021
  
*indikerer at sikkerhetsfaktor for beregningen er større enn 10.