Metoder

JOVA-programmet overvåker nedbørfelt som representerer de viktigste jordbruksområdene i landet med hensyn til klima, jordsmonn og driftspraksis. Detaljerte opplysninger om jordbruksdriften på alle gårdsbruk (gårdsdata) i ni av nedbørfeltene gjør det mulig å vurdere tap av næringsstoffer, suspendert stoff og plantevernmidler opp mot endringer i driftspraksis over tid.

Nybygd V-overløp i Kolstadbekken 2012
Nytt V-overløp ble satt inn i Kolstadbekken i 2012 Foto:

Innhenting av gårdsdata

I åtte av nedbørfeltene (40-6800 dekar) innhentes gårdsdata, dvs at gårdbrukerne rapporterer inn all aktivitet på de ulike skiftene gjennom året. Informasjon om driftspraksis er viktig for å kunne relatere tap av næringsstoffer og erosjon til ulike driftsformer. Opplysninger om jordbruksdrift i de fire største feltene (20-330km2) - Hotran, Skas-Heigre, Lier og Hobøl - hentes fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

 

Vannføringsmålinger og prøvetaking

Vannføringsmålinger
Overvåkingen er på de fleste stasjoner basert på kontinuerlig måling av vannføring og vannføringsproporsjonal prøvetaking. Stasjonene har enten installert Crump-overløp eller V-overløp (se bilder nedenfor). Vannhøyden i overløpet måles kontinuerlig med en trykksensor. Vannføring beregnes automatisk ved hjelp av en datalogger, på bakgrunn av den målte vannhøyden og vannføringsformelen til det enkelte måleprofil. Prøveuttaket er dermed vannføringsproporsjonalt.

Data for vannføring, lufttemperatur, vanntemperatur og konduktivitet blir overført daglig via telefon og modem til NIBIO.
 
Blandprøver
Når en viss vannmengde har passert gjennom stasjonen tar prøvetakeren automatisk en "slurp" med vann, mengden varierer fra stasjon til stasjon, men varierer mellom 5 og 100 ml. Disse "slurpene" samles så i en dunk i et kjøleskap og prosedyren gjentas, slik at man får blandprøver som er representative for vannføringen i de ulike uttaksperiodene. Blandprøvene blir normalt hentet ut hver 14. dag og sendt til analyse for næringsstoffer, partikler og i de fleste tilfeller plantevernmidler (kun i vekstsesongen).
 
Stikkprøver
Der det ikke er montert automatiske vannprøvetakere tas det ut stikkprøver. Det vil si at prøvene tas manuelt ved fylling av flasker direkte fra elva. I motsetning til ved blandprøvene får man da øyeblikkskonsentrasjoner i prøvene. Dette gjøres normalt kun i Lierelva og Hobølelva, men kan skje på øvrige stasjoner hvis blandprøvetakeren er ute av drift.
 
Analyser
 
  Metode - Prøvetaking og analyse Nedbørsfelt
  Vannføring, næringsstoffer og plantevernmidler Skuterud, Mørdre, Heia, Vasshaglona, Time, Skas-Heigre, og Hotran
  Vannføring og næringsstoffer Volbu, Kolstad/Bye og Naurstad
  Plantevernmidler Hobøl, Lier


 
Standard analysespekter omfatter pH, suspendert tørrstoff (SS), total fosfor (TP), løst fosfat (PO4-P),  og total nitrogen (TN) og nitrat (NO3). For de fleste stasjonene brukes TosLab i Tromsø som analyselaboratorium. For å analysere for rester av plantevernmidler brukes metodene GC-Multi M60 og GC/MS-Multi M15. Les mer om analysemetodene for plantevernmidler her:

 
Analyser av plantevernmidler og andre organiske stoffer

 

Nedbør og temperatur - klimadata

Det måles nedbør og temperatur i enkelte av feltene. For andre felt blir klimadata hentet fra nærmeste stasjon fra Landbruksmeteorologiske Tjeneste (LMT) eller Meteorologisk Institutt. Nedbøren er ikke korrigert for vind og kan dermed være underestimert for de mest vindutsatte områdene.