Internasjonal forankring og samarbeid

Norges nasjonale arbeid innen plantegenetiske ressurser er forankret dels i det nasjonale lovverket og i norske prioriteringer, og også i internasjonalt samarbeid og avtaler.

Genbank for vill peanøtt. ICRISAT, India.
Genbank for vill peanøtt. ICRISAT, India. Foto: Åsmund Asdal

Norge deltar i samarbeidet i FNs landbruksorganisasjon FAO, og har sluttet seg til Den globale handlingsplanen for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk (2nd Global Plan of Action for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture / GPA2) fra FAOs kommisjon for genressurser (CGRFA) i 2011. Handlingsplanen lister opp temaer og viser til tiltak som fremmer global matforsyning og matsikkerhet.

Gjennom tilslutning til Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) fra 1992 har Norge forpliktet seg til å ta vare på sitt biologiske og genetiske mangfold og til å ha en bærekraftig forvaltning av nasjonale genressurser. 

Norge har ratifisert Den internasjonale plantetraktaten (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture / ITPGRFA). Plantetraktaten løfter frem de spesielle vilkårene, som gjelder for jordens matplanter, slikt at man fortsatt sikrer utveksling av genetisk mangfold for mat og landbruk til gagn for opprettholdelsen av jordbrukets produktivitet i alle land.

Endelig har Norge tilsluttet seg Nagoyaprotokollen, som bidrar til biodiversitetskonvensjonens regulering av tilgang og fordelsdeling ved bruk av mangfold generelt.

Den nasjonale handlingsplanen for plantegenetiske ressurser avspeiler FAOs temaer og anbefalinger fra den globale handlingsplanen, og bidrar til å oppfylle bestemmelser og retningslinjer fra plantetraktaten og fra Nagoyaprotokollen.

Norsk genressurssenter har overordnet ansvar for koordinering av det nasjonale arbeidet med plantegenetiske ressurser. Prioriterte tiltak er kartlegging og overvåkning av mangfold av relevans for mat og landbruk, rapportering om status og utvikling av mangfoldet, samt informasjonsarbeid om genressursarbeidet.