Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Foto: Seyda Özkan Gülzari

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Stress og velferd hos reinsdyr under håndtering. Bruk av teknologi for å øke dyrevelferden.


Reindriftsnæringen møter på lik linje med landbruksnæringen i nord, utfordringer med rekruttering og opprettholdelse av en bærekraftig næring. Forbrukerne etterspør økologisk og naturlig produsert mat, i tillegg til god dyrevelferd i alle produksjonsledd. Reindriftsnæringen og produksjon av reinkjøtt utnytter arktiske naturressurser i de tre nordligste fylkene. Dyrene er lite håndtert av mennesker og kan derfor oppleve samling, flytting, sortering og merking som svært stressende. Vi foreslår her et prosjekt som skal undersøke stressbelastningen hos tamrein håndtert manuelt og ved hjelp av innovative teknologiske system for flytting, driving, veiing, fiksering og sortering.

INAKTIV Sist oppdatert: 19.06.2024
Slutt: des 2018
Start: feb 2017
Okser til oppfôring

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Blå-grønn BIOGASS Helgeland. Biogassanlegg basert på regionale koblinger mellom blå-grønn sektor


Formålet med mulighetsstudien er å definere potensialer og evt. flaskehalser for å få oppnå en økonomisk lønnsom regional biogassproduksjon. Dette er gjort gjennom å vurdere tilgjengelighet av mulige biogass substrater, vurdere potensielle inntekter og utgifter knyttet til de tilgjengelige substratene, samt å beregne transport-, investerings og driftskostnader og inntekter fra salg av biogass for ulike lokaliseringer på Helgeland.

INAKTIV Sist oppdatert: 19.06.2024
Slutt: juli 2018
Start: mars 2017
veiing av rein

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Helse, miljø og sikkerhet i reindriften


I Norge er reindrift hovedsakelig nomadisk. Dyrene flyttes over store områder minst to ganger i året og de samles i gjerdeanlegg der individer fanges, holdes fast og merkes, medisineres eller sorteres ut til slakt. Arbeidet gjøres manuelt, ofte under lave temperaturer og med relativt stor risiko for belastningsskader for reindriftsutøveren. Formålet med dette prosjektet var å kartlegge kritiske faktorer i reindriftsutøvernes arbeidsmiljø og behovet for helse, miljø og sikkerhetstiltak for denne arbeidsgruppen i Norge i dag.

INAKTIV Sist oppdatert: 08.10.2020
Slutt: mars 2018
Start: sep 2016