Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

dan aamlid foto eik

Divisjon for matproduksjon og samfunn

TransForest


TransForest - Transformation of recent forest on abandoned agricultural land for the benefit of biodiversity, ecosystem services and green solutions. Prosjektet handler om varmekjær edelløvskog i gjengroingsfase og tester ut en metode for skogskjøtsel med tanke på å fremme edelløvskog. Prosjektet undersøker potensiale i kombinert skogsdrift og naturvern på gjengrodde landbruksarealer. Biologiske, økonomiske og sosiale aspekter undersøkes.

INAKTIV Sist oppdatert: 13.01.2020
Slutt: mars 2020
Start: mars 2016
mg200805_DSC_7422_cropped.jpg

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Realisering av mål for dyrevelferd i den norske matsektoren (ANIWEL)

Hovedformålet med ANIWEL er å framskaffe kunnskap om hvordan en gjennom forvaltning bedre kan oppfylle Dyrevelferdslovens formål. Prosjektet er avgrenset å omfatte produksjonsdyr og det er valgt ut tre produksjoner som vil være case i prosjektet: sau, kylling og oppdrettslaks. Prosjektet skal ikke se på hvordan man skal kan oppnå en optimal dyrevelferd i norsk husdyrproduksjon, men forholder seg til de standarder som er definert i Dyrevelferdsloven.

INAKTIV Sist oppdatert: 01.01.2019
Slutt: mars 2019
Start: feb 2015