Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Tidleg gjødsling og hausting for meir og betre grovfôr

Bilde av forsøksfeltet tatt med drone Foto: Egil Furenes
Aktiv SIST OPPDATERT: 16.09.2023
Slutt: feb 2025
Start: feb 2022

Hovudmål er å evaluere effekten av tidlegare vårgjødsling og hausting av enga på gjødselutnytting, årsavling, fôrkvalitet og fôrkostnader i mjølkeproduksjon på storfe.

Åsmund og fersk NIR-prøve.jpg
Åsmund Mikalsen Kvifte tek ut planteprøver i tilvekstperioden før slått. Foto: Synnøve Rivedal
Merete med prøver i mjølkebeger.jpg
Merete Myromslien klipper planteprøver for NIR-analyse. Foto: Synnøve Rivedal
Status Pågående
Start- og sluttdato 15.02.2022 - 14.02.2025
Prosjektleder Håvard Steinshamn
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Fôr og husdyr
Samarbeidspartnere Tine SA og Felleskjøpet Agri
Totalt budsjett 3045000
Finansieringskilde Regionalt Forskingsfond Vestland og Landbruksråd Vestland

Grovfôrproduksjonen i Vestland må tilpassast ein lengre vekstsesong og optimalisere bruken avhusdyr- og mineralgjødsel. Størst potensiale for å dra nytte av klimaendringane er tidleg ivekstsesongen.

GrovfôrVekst er eit treårig forskingsprosjekt med hovudfaktorane vårgjødsling('tidleg' ved vekststart, og 'normal' om lag fire veker seinare) og førsteslått ('tidleg' og 'normal', medom lag ei veke forskjell ). 'Tidleg' og 'normal' andreslått vil bli hausta etter like mange døgngraderetter førsteslått, medan tredjeslåtten vil bli teke på same dato for dei to haustesystema. Vi vil testeeffekten av tildelingstidspunkt av husdyr- og mineralgjødsel og slåttetidspunkt på tørrstoffavling,utnytting av næringsstoff, fôrkvalitet og lønnsemd.

Tidlegare gjødsling er venta å gi like stor 1. slåttved tidlegare utviklingssteg enn gjødsling og hausting på tradisjonelt tidspunkt. Tidlegare 1. slått kanauke fôrkvaliteten i både 1. slåtts- og årsavling i høve til normal 1. slått. Tredjeslåtten vert større vedtidlegare 1. slått, og ein ventar ei større årsavling med jamn kvalitet.

Nitrogen (N) i husdyrgjødsla er ihovudsak organisk bunde, og lenger tid frå første gjødsling til 3. slått kan gje betre N-utnytting. Tidlegvårgjødsling med fosfor (P) vil kunne auke opptaket av P i avlinga. Gjennom fôroptimering skal viteste korleis ulike fôrkvalitetar påverkar grovfôropptak, kraftfôrbehov og fôrkostnader imjølkeproduksjon på storfe.

Feltforsøket blir etablert ved NIBIO Fureneset. Resultata skal formidlasttil landbruksnæringa på markdagar, som videosnuttar, podkastar og på webinar. Det er planlagtartiklar i fagtidsskrift og ein vitskapleg artikkel. Prosjektet skal leiast frå NIBIO og er eit samarbeidmed Tine SA og Felleskjøpet AgriProsjektet har elles medfinansiering frå Landbruksråd Vestland.

Delmål

1. Talfeste effekten av tidleg vårgjødsling og førsteslått på næringsstoffutnytting av gjødsla

2. Talfeste effekten av tidleg vårgjødsling og førsteslått på avling og fôrkvalitet i kvar slått og i samla årsavling

3. Talfeste effekten av tidleg vårgjødsling og førsteslått på totale fôrkostnader i mjølkeproduksjon på storfé

4. Kalibrere TINE sitt NIRS-instrument for ferske grasprøver

5. Formidle resultat frå prosjektet til næring, rådgjevingsteneste og forvalting

Hypotesar

1. Ved å gjødsle tidlegare vil vi få ein like stor fyrsteslått ved eit tidlegare vekststadium enn gjødsling og hausting til tradisjonell tid

2. Når fyrsteslåtten vert teken tidlegare blir fôrkvaliteten av både førsteslåttsavling og årsavlinga høgare enn ved normal førsteslått

3. Tredjeslåtten vert større når førsteslåtten er tidlegare. I sum over alle tre slåttar gjev dette ei større årsavling ved tidlegare gjødsling og slått

4. Sidan mykje av nitrogenet i husdyrgjødsla er organisk bunde og vert plantetilgjengeleg over tid, vil lenger tid frå fyrste husdyrgjødsling til siste slått føra til ei betre utnytting av nitrogenet

5. Tidleg vårgjødsling med fosfor vil kunne auke opptaket av fosfor i avlinga

6. Tidleg vårgjødsling og førsteslått gir større avling og betre avlingskvalitet og såleis høgare grovfôropptak, lågare kraftfôrbehov og lågare totale fôrkostnader i mjølkeproduksjon på storfe

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

Nok grovfôr av rett kvalitet er avgjerande for å lukkast i mjølkeproduksjon. På Fureneset testar dei no ut om tidlegare gjødsling og tidlegare slått kan vera med å bidra til meir grovfôr med høg fôrkvalitet. I denne episoda snakkar vi med Håvard Steinshavn og Åsmund Mikalsen Kvifte, som begge er forskarar i Nibio

Sammendrag

Våren er godt i gang, og før me veit ordet av det, så er det plutselig slått att! Det har dei siste åra vore auka fokus på fôrkvalitet, og skilnad på god og dårleg fôrkvalitet. Kva er det som påverkar korleis kvaliteten av grovfôret vert , og kva verktøy har bonden for å ta dei rette avgjerdslene for å få den kvaliteten han eller ho treng til akkurat si gardsdrift? I denne podkasten snakkar me med Petter Klette som er rådgivar i Tine, og Håvard Steinshamn som er forskar i Nibio.

Til dokument

Sammendrag

Kan tidleg gjødsling og hausting gi meir og betre grovfôr, betre bondeøkonomi og reduserte metanutslepp? På Fureneset forsøker me å finna svara!