Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Besetningsgjennomgang hos Frank Berg, Bleikvassli

Aktiv SIST OPPDATERT: 11.06.2024
Slutt: des 2024
Start: apr 2024

Åtti prosent av sauene som går tapt på utmarksbeite er lam og kartlegging av årsaker til lammetap på beite er viktig, både for sauenæring og forvaltning. Kunnskap om årsaker til tap, tidspunkt for tap og hvor i beiteområdet tapene er størst vil kunne gjøre det lettere å sette inn forebyggende tiltak.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.04.2024 - 31.12.2024
Prosjektleder Inger Hansen
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Vilt og utmarksressurser

Tapsundersøkelser vil også gi kunnskap om de reelle tapsårsakene i et beiteområde eller besetning det enkelte år. Dette er av betydning, ikke minst mht. erstatningsoppgjøret for tap grunnet fredet rovvilt og for beregning av normaltap (tap som ikke skyldes fredet rovvilt). Bruk av mortalitetssendere («dødsvarslere») er per i dag eneste mulighet for å kartlegge lammetap på beite på en tilstrekkelig måte.

I sauebesetninger med årlige høye tapstall kan det være fordelaktig å utføre en besetningsgjennomgang før man eventuelt setter inn en kostbar kartlegging av tapsårsaker på beite med dødsvarslere. Nortura har lang erfaring og stor kompetanse mht. å utføre slike rådgivingsbesøk i sauebesetninger. En besetningsgjennomgang før søyer og lam blir sluppet på beite vil bl.a. kunne dokumentere produksjon, helse og drift i besetningen, samt beitedyktighet hos søyer og lam. Eventuelle helseforebyggende- og driftsmessige tiltak kan settes inn for å redusere omfanget av driftsrelatert tap så mye som mulig før neste beitesesong.

På oppfordring fra Statsforvalteren i Nordland ønsker NIBIO i samarbeid med Nortura å gjennomføre en besetningsgjennomgang i en tapsutsatt sauebesetning på Helgeland. Formålet er å dokumentere produksjon og drift og redusere normaltapet så mye som mulig, før en eventuell tapsundersøkelse på beite igangsettes. Som en forberedelse til tapsundersøkelsen, ønsker vi også å kartlegge søyenes områdebruk.