Hydrologi og vannmiljø

Avdelingen utfører forskning og oppdrag innen bl.a. vannkvalitet, hydrologi, grunnvann, avløpsløsninger, helhetlige nedbørfeltanalyser, miljøstatistikk, tiltak i vannstrengen, og tar i bruk ulike modeller for å forutsi effekter av klima- og arealbruksendringer på vannmiljøet.

Vi utfører forskning, utviklingsarbeid, oppdrag, utredninger og faglig formidling innen følgende temaområder: 

Hydrologi og hydrogeologi

Utfordringene med flom og tørke øker med klimaendringene. Vi har kompetanse på vannets veier i landskapet, og forsker på nedbørfelthydrologi, hydrogeologi og grunnvann, myrhydrologi, markvann, grøfteavrenning og agrohydrologi.

Overvåking av vannkvalitet

EUs Vanndirektiv har medført økt behov for overvåking av vassdrag og grunnvann. Vi har kompetanse på kjemisk og biologisk vannovervåking, og utfører en rekke oppdrag om vannovervåking både av overflatevann (bekk, elv, innsjø) og grunnvann. Vi benytter ulike typer sensorer for å kunne gi tidlig varsling av for høye konsentrasjoner av forurensing ved bl.a. anleggsvirksomhet.

Kildesporing av forurensing

Det kan være svært kostnadseffektivt å undersøke hvor forurensningen kommer fra før tiltak for å bedre vannkvaliteten iverksettes. Vi har utviklet unik metodikk for mikrobiell kildesporing, hvor vi kan bestemme om tarmbakterier stammer fra mennesker eller dyr. Vi kan foreløpig skille mellom følgende dyregrupper: Drøvtyggere, hest og gris, samt ‘sekkeposten’ andre dyrearter. Vi utfører også analyser av andre forurensningskilder i nedbørfelt, slik at tiltaksgjennomføringen blir mest mulig målrettet.

Løsninger for spredt avløp

Vi utfører grunnundersøkelser for infiltrasjon av avløp og overvann, og drifter nettstedet avlop.no, som er en informasjonsside om mindre avløpsanlegg. Vi har også utviklet verktøyet WebGIS-avløp, et fagsystem for kommunenes registrering, drift og overvåkning av avløpsløsninger i spredt bebygde strøk. Flere kommuner i Norge abonnerer på dette. I samarbeid med Senter for etter- og videreutdanning ved NMBU arrangerer vi kurs om renseanlegg for spredt avløp.

Tiltak mot vannforurensing

Vi utfører forskning og oppdrag på multifunksjonelle og naturbaserte tiltak i vannstrengen, som kan redusere påvirkning fra både diffuse forurensningskilder og punktutslipp. Vi forsker også på sårbarhet av grunnvann og tiltak mot grunnvannsforurensning. Vi har ekspertise på restaurering av vassdrag, og har en helhetlig tilnærming hvor vi bl.a. ser renseeffekt, biomangfold og erosjonsvern i sammenheng. Forurensningskilder kan omfatte landbruk, skogbruk, avrenning fra veg, urbane områder, industritomter, deponier og snø-deponier, for å nevne noen.

Miljøstatistikk og trendanalyser

Med økende grad av overvåking av miljøet, øker også datamengdene. Vi har ekspertise på databehandling av store datasett, maskinlæring og geostatistikk, og utfører analyser av hvordan ulike faktorer i naturen påvirker hverandre. Vi utfører statistiske trendanalyser av lange dataserier som gir informasjon om utviklingen over tid, og om miljøtiltak har hatt ønsket effekt. 

Modellering

Arealbruks- og klimaendringer påvirker vannkvaliteten på ulike måter. Vi har kompetanse på en rekke ulike modeller, både for nedbørfelt, jordprofil og grunnvann. Disse modellene benytter vi bl.a. til å undersøke hvordan vannkvantitet og -kvalitet påvirkes av klima- og arealbruksendringer.