Hopp til hovedinnholdet

Stort potensial for økt karbonfangst i jord

5-44-Biokull_aTjomsl

Foto: Anette Tjomsland

I én av rapportene som dannet grunnlaget for jordbruksoppgjøret i 2019, blir i alt ti metoder for å øke karbonbinding i jord vurdert. Fangvekster er klimatiltaket som kommer best ut totalt sett, mens det er biokull som har størst karbonbindingspotensial.

Jord utgjør et enormt lager av karbon, rundt 2300 milliarder tonn, i form av mer eller mindre omdannede plante- og dyrerester. Karbonutslippene fra fossilt brennstoff ligger på rundt fire promille av dette i året, noe som tilsvarer ni milliarder tonn. Spørsmålet mange stiller seg nå er om det går an å kompensere for disse fossile karbonutslippene ved å øke jordas karboninnhold.

– Globalt sett har jord tapt mye karbon gjennom uvettige former for landbruk. Ved å ta i bruk nye og klimavennlige metoder for dyrking, konkretisert i det såkalte Fire promille-initiativet som ble lansert under klimatoppmøtet i Paris i 2015, kan vi muligens få til en reversering av dette – altså øke jordas karbonlagringsegenskaper og slik kompensere for øvrige utslipp, sier avdelingsleder Daniel Rasse ved NIBIO.

For å finne ut nøyaktig hvilke klimatiltak som egner seg best under norske forhold, har Rasse med kolleger utarbeidet en rapport som tar for seg ulike måter å binde karbon i jord på. I alt ti metoder blir beskrevet i rapporten. Dessuten blir de vurdert ut fra karbonbindingspotensial.

– Klimatiltakene i rapporten er de vi anser som mest aktuelle i norsk sammenheng. I tillegg til å beskrive tiltakene inngående, har vi vurdert dem ut fra en del gitte kriterier, deriblant effekt og gjennomførbarhet for bønder, forteller Rasse.

– Kort oppsummert er bruk av fangvekster det tiltaket som kommer best ut totalt sett, mens biokull er klimatiltaket med størst karbonbindingspotensial, legger han til.

 

Formål

Undersøke muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i jordbruksjord i Norge.

Samarbeid: NMBU og Høgskolen i Innlandet

Finansiering: Styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen