Hopp til hovedinnholdet

De setter grenser for norsk jordbruksareal

21-57-AR5_gjengen_ortofotobg-Cr

Foto: Erling Fløistad / Ortofoto: © Geovekst

Grensene for norske jordbruksarealer holdes oppdatert av tolv karteksperter i NIBIO. Jobben de gjør har stor betydning for både enkeltpersoner og det nasjonale jordvernet.

NIBIO har ansvar for kartet som viser Norges arealressurser for jord- og skogbruk. Arealressurskartet AR5 vises blant annet i kartløsningen «Gårdskart».

Kartgjengen i NIBIO samarbeider tett med landbrukskontorene i kommunene. Kommunene foretar den kontinuerlige oppdateringen av kartet. NIBIO har ansvar for periodisk ajourhold som gjøres hvert femte til åttende år. Da sjekkes kartet mot ferske flybilder.

Det er vanskelig for kommunene å fange opp alle endringene som skjer. I tillegg har det stor betydning at en nøytral instans har et overordnet ansvar. NIBIO benytter like kriterier over hele landet, og dermed kan ikke lokale preferanser og hensyn påvirke kartet.

Det er mange årsaker til at det er viktig at kartet er så riktig som mulig. AR5-kartet er kontrollgrunnlaget for arealtilskudd som bøndene får fra staten. Derfor er det viktig at kartet stemmer med terrenget.

Kartet er også grunnlag for nasjonal statistikk. AR5 gjør det mulig for oss å vite at 3,5 prosent, eller ca. 11 350 000 dekar, av Norge består av jordbruksareal. Det totale jordbruksarealet har vært ganske stabilt i flere tiår, men AR5 viser at andelen innmarksbeite øker mens andelen fulldyrka jord minker.  

Sist, men ikke minst, har AR5-kartet stor betydning for jordvernet. Arealene som er klassifisert som jordbruksareal i AR5, har beskyttelse gjennom jordlova. Jordlova sier at det er forbudt å bruke jordbruksareal til andre formål enn jordbruksproduksjon.

Det jobbes hele tiden med å utvikle effektive og sikre metoder som gjør kartet enda bedre. Ajourhold av AR5 er et av verktøyene samfunnet har for å ta godt vare på landets jordbruksarealer.

Formål

NIBIO har fagansvaret for oppdateringen av AR5-kartet. Det har stor betydning for forvaltningen av jordbruksjordbruksarealene at AR5 holdes oppdatert på en standardisert måte og i henhold til klassifikasjonssystemet.

Samarbeid: Geovekst-samarbeid

Finansiering: Geovekst