Hopp til hovedinnholdet

Genetisk variasjon i norske skogtrær

9-54-Genetisk variasjon i skogtrær_Foto Michael Angeloff

Foto: Michael Angeloff

Genetisk variasjon sikrer at trærne overlever og gir oss opplevelser, tømmer, papir, karbonbinding og biologisk mangfold.

Artenes evne til å overleve og tilpasse seg ulike miljøer, eller endrede livsbetingelser, er avhengig av genetisk variasjon. Uten variasjon i arvestoffet ville alle individene reagert likt og deres evne til overlevelse bli svekket.

Variasjonen sikrer at skogtrærne evner å tilpasse seg endrede klimatiske forhold, og er en forutsetning for evolusjon og foredling. Genetisk variasjon er også viktig for motstandskraft mot skader og sjukdommer.

Forståelse av skogtrærnes variasjon, vekstrytme, tilvekst og andre egenskaper er viktig for å drive god ressursforvaltning – bærekraftig skogproduksjon og overlevelse.

Studier gjennom 70 år

Kunnskap om treslagenes genetiske variasjon gjennom langsiktig forskning og genetiske studier er nødvendig for å sikre bærekraftig bruk og utvikling av skogtreressursene.

I rapporten Genetisk variasjon i norske skogtrær har NIBIO-forskere sammenstilt informasjon om genetiske studier i skogtrær for 13 av våre totalt 35 treslag. Gran, furu og bjørk er treslagene vi har mest informasjon om. NIBIO-rapporten gir en oversikt over treslag vi har genetisk kunnskap om, og hvilke studier som er utført fra 1950-tallet og fram til i dag.

Norske treslag har unik variasjon

Skogene i Norge er dominert av et lite antall arter som finnes over store deler av landet; gran, furu og bjørk. Disse tre artene utgjør samlet mer enn 90 prosent av stående skogvolum i Norge.

Spesielt for Norge er at de fleste treslagene her vokser på sin absolutte nordgrense. Slike marginale populasjoner kan ha en unik genetisk variasjon som gjør det spesielt viktig å ha kunnskap om og bevare de genetiske ressursene.

 

KONTAKTPERSON

Formål

Å formidle betydningen av genetiske ressurser og genetisk variasjon.

Finansiering: Landbruks- og matdepartementet

KONTAKTPERSON