Oslo

NIBIO Oslo er lokalisert i sentrum av byen, på Grønland. Det er kort vei til Oslo S, Regjeringskvartalet og Stortinget. 

9 personer har fast kontorplass hos NIBIO Oslo. Omtrent like mange sitter der deler av året. Medarbeiderne er tilknyttet Avdeling for økonomi og samfunn i Divisjon for matproduksjon og samfunn,  Avdeling for landbruksøkonomisk analyse og Avdeling for driftsøkonomisk analyse i Divisjon for kart og statistikk eller Forskningsstaben. 

NIBIO er sekretariat for Budsjettnemnda for jordbruket som utarbeider grunnlagsmaterialet for de årlige jordbruksforhandlingene. 

Medarbeiderne i Oslo har kompetanse på flere områder som bedrifts-/foretaksøkonomi, landbruksøkonomi, samfunnsøkonomi, ressursøkonomi og sosiologi. De har metodisk kompetanse i form av kvantitative og kvalitative metoder, herunder spørreundersøkelser, dybdeintervjuer og fokusgrupper. Videre innen driftssystemer og entreprenørskap i landbruket og analyse av institusjoner og forvaltningsmodeller/-systemer. Når det gjelder forsknings- og utredningsoppgaver samt dokumentasjon, deltar medarbeiderne blant annet i:
 

 • Produksjonsøkonomi og effektivitets- og produktivitetsanalyser
 • Foretaksøkonomiske analyser av ulike driftsmetoder
 •  Driftsgranskinger i jord- og skogbruk
 • Analyser av biobaserte næringers distrikts- og regionalpolitiske betydning
 • Analyser av landbrukets produksjon av kollektive goder inkludert økosystemtjenester
 • Beslutningsatferd, økonomiske insitamenter og bruk av virkemidler
 • Mål- og virkemiddelanalyser i landbruks- og matvaresektoren, herunder av internasjonale rammevilkår
 • Konsumentøkonomi og matforbruk, mattradisjoner, trygg mat, matforbruk og helse
 • Analyser knyttet til verdikjeden for matvarer og for andre biobaserte produkter og tjenester
 • Samfunnsfaglig, forskningsbasert kunnskap for å løse samfunnsutfordringer nasjonalt og globalt
 • Økonomiske konsekvenser av klimaendringer og hvordan landbruket ev. kan tilpasse seg

Kunder og samarbeidspartnere

Landbruks- og matdepartementet, Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, fylkesmenn, fylkeskommuner, kommuner, Innovasjon Norge, SSB, Nordisk Ministerråd, EU-kommisjonen, Animalia, Helsedirektoratet,  Tine SA, Nortura SA, Norsk Landbrukssamvirke, Norsk landbruksrådgiving, NHO Mat og Drikke, Oikos, NMBU, UiS (IRIS), UiO, NTNU, SNF, Ruralis, Nofima, Veterinærinstituttet, NINA 

Adresse

NIBIO Oslo
Schweigaards gate 34E, 0191 Oslo

Fagavdelinger i Oslo

Driftsøkonomisk analyse Landbruksøkonomisk analyse Økonomi og samfunn