Hopp til hovedinnholdet

Mer treffsikker klimapolitikk

Jordbruk - Foto Lars Sandved Dalen

Foto: Lars Sandved Dalen.

NIBIO deltar i kjempeprosjekt som skal gi en mer treffsikker klimapolitikk.

Et bredt konsortium av forskere og partnere fra myndigheter, næringsliv, miljøbevegelse og interesseorganisasjoner skal jobbe sammen for å samle og forbedre kunnskapen om hvordan klimapolitikken bør innrettes.

Det rekordstore klimaforskningsprosjektet har fått navnet PLATON («PLATform for Open and Nationally accessible climate policy knowledge»), og skal skaffe kunnskap for en mer effektiv og lettere gjennomførbar norsk klimapolitikk.

Sammen med CICERO, Statistisk sentralbyrå, Fridtjof Nansens Institutt, Transportøkonomisk institutt og Frischsenteret skal NIBIO hjelpe Norge med å nå klimamålene for 2030 og 2050.

PLATON-konsortiet er tildelt 48,5 millioner kroner fra Forskningsrådet. Inkludert egenandel i form av egen tid og kontanter er det totale budsjettet på 72,5 millioner kroner.

Det er forskningsinstituttet CICERO som de neste fire årene skal lede det som er Norges største samfunnsvitenskapelige klimaforskningsprosjekt noen sinne, målt i årlig budsjett.

 

Tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å nå klimamålene

Målet med PLATON-prosjektet er å skaffe kunnskap for at Norge skal nå sine mål for klimagassutslipp og oppfylle regelverket i Klimaloven. Spørsmålene som skal besvares er hvilke virkemidler som best fungerer for å redusere utslippene av klimagasser, og samtidig øke opptakene – både enkeltvis og i samspill.

Klaus Mittenzwei er jordbruksøkonom, forsker ved NIBIO og deltaker i PLATON-prosjektet. Han er svært fornøyd med tildelingen.

- Ja, det er klart. Vi er stolte, glade og takknemlige over at Forskningsrådet valgte å finansiere nettopp vårt prosjekt.

Flere forskergrupper i NIBIO har deltatt i søknadsskrivingen. Og Mittenzwei er opptatt av å styrke det tverrfaglige samarbeid på tvers av fagdisiplinene på forskningsinstituttet.

- Uten en felles innsats på tvers av forskningsmiljøene i NIBIO hadde vi aldri gått helt til topps i konkurransen om forskningsmidlene, forteller Mittenzwei.

- Jeg håper virkelig at PLATON kan styrke det tverrfaglige klimaarbeidet NIBIO har igangsatt, for eksempel gjennom opprettelsen av Klimaforum.

Klaus Mittenzwei - Foto Lars Sandved Dalen - NIBIO - 2
NIBIO-forsker og samfunnsøkonom Klaus Mittenzwei leder arbeidet i det som kalles Arbeidspakke 1 og som omhandler jordbruk, skogbruk og arealendringer. Foto Lars Sandved Dalen.

Viktig med riktige klimatiltak

Mittenzwei skal lede arbeidet med de såkalte klimapolitiske virkemidlene rettet mot jordbruks- og skogbrukssektoren, samt arealbruk og arealbruksendringer – altså når arealer blir gjort om, for eksempel fra skog til parkeringsplass eller kjøpesenter.

Mittenzwei forklarer at det er mange ulike virkemidler som kan benyttes i klimaarbeidet. Det kan være økonomiske og finansielle virkemidler, eller virkemidler knyttet til lover og regler eller rent informasjonsarbeid.

- Kvantitativ og kvalitativ analyse sikrer et bredt spekter av metodiske tilnærminger, forklarer NIBIO-forskeren.

I tillegg til samarbeid på tvers av fagdisipliner har PLATON-prosjektet knyttet til seg en bredt sammensatt brukergruppe som både skal gi innspill og være med og definere noen av delprosjektene.

 

Klimaarbeidet forutsetter samarbeid på tvers

- Klimautfordringen er forårsaket av menneskeskapt påvirkning av naturlige prosesser, og det sier seg selv at en kombinasjon av samfunnsfaglig og naturvitenskaplig tilnærming er nødvendig for å framskaffe et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag, forklarer Mittenzwei.

- Her har vi gode forutsetninger i NIBIO. Og selv om prosjektet har mottatt mye støtte, lykkes vi ikke om vi ikke utnytter våre muligheter for tverrfaglig samarbeid, avslutter Mittenzwei.

 

Skal skaffe fakta til bedre beslutninger

Forskningsrådet har store forventninger til kunnskapen som skal komme ut av PLATON.

 – Vi har store forventninger til at PLATON kan bidra til en mer opplyst samfunnsdebatt i årene framover, der politikerne og interesseorganisasjonene får konsentrere seg om å være uenige om politikk, ikke om forutsetninger og fakta, sier Hege Hisdal, programstyreleder for KLIMAFORSK.

PLATON er resultatet av en fellesutlysning i regi av Forskningsrådets program for klimaforskning (KLIMAFORSK), mat- og biobaserte næringer (BIONÆR) og transport (Transport 2025).

13.jpg
PLATON

PLATON er resultatet av en fellesutlysning i regi av Forskningsrådets program for klimaforskning (KLIMAFORSK), mat- og biobaserte næringer (BIONÆR) og transport (Transport 2025). PLATON ledes av Taran Fæhn (SSB/CICERO) og er delt opp i seks arbeidspakker. De tre første tar for seg hver sin sektor: Arbeidspakke 1 handler om jordbruk, skogbruk og arealendringer og ledes av Klaus Mittenzwei ved NIBIO. Arbeidspakke 2 handler om transport og andre ikke-kvotepliktige sektorer og ledes av Tanu Priya Uteng ved TØI. Arbeidspakke 3 handler om kvotepliktig sektor og ledes av Elisabeth Isaksen ved FRISCH. Funnene fra disse tre integreres i arbeidspakke 4, som også studerer samspillet mellom virkemidler og atferd. Den ledes av prosjektleder Taran Fæhn. Arbeidspakke 5 studerer samspillet mellom norske og internasjonale, særlig europeiske, virkemidler og ledes av Jørgen Wettestad ved FNI, mens arbeidspakke 6 skal ivareta kommunikasjon og brukerinvolvering og ledes av Christian Bjørnæs ved CICERO.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.