Hopp til hovedinnholdet

Klimarådgiving som virkemiddel i jordbruket

DAL-20120919-151123

I prosjektet Klimarådgivning som omstillingsrettet virkemiddel i jordbruket skal NIBIO, Ruralis og NLR vurdere og evaluere klimarådgivingstjenesten som nytt omstillingsrettet virkemiddel i landbruket. Illustrasjonsfoto: Lars Sandved Dalen

Klimarådgivning er innført for å gjøre klimarelevant kunnskap tilgjengelig for norske bønder. Pilotordningen skal samtidig motivere til å gjennomføre klimatiltak. Men hvordan oppfattes egentlig rådgivingen av gårdbrukerne?

På initiativ fra partene i jordbruksoppgjøret har Norsk landbruksrådgiving og Tine utviklet et eget tilbud om klimarådgivning rettet mot bønder. De har også utdannet klimarådgivere over hele landet. Tanken bak pilotordningen som varer frem til 2024, er at det skal være mulig for norske bønder å søke miljøtilskudd på bakgrunn av å ha mottatt klimarådgivning og tiltaksplan fra godkjent rådgiver, enten individuelt eller i grupper.

Men et vesentlig spørsmål er: Hvor bredt vil denne tjenesten nå ut i praksis, slik den foreligger nå? Dette er NIBIO i samarbeid med Ruralis nå i gang med å vurdere.

– Med tanke på klimaproblematikkens akutte karakter, er det fordelaktig og helt nødvendig med en snarlig undersøkelse av hvordan klimarådgivningen mottas, benyttes og oppfattes av norske bønder, sier prosjektleder Kamilla Skaalsveen fra NIBIO.

– Ved å koordinere innsatsen vår med andre relevante prosjekter og aktører, for eksempel Klimasmart landbruk, håper vi å kunne bidra til å optimalisere klimarådgivningen som et omstillingsrettet virkemiddel i jordbruket.

 

Med mål om å oppnå et treffsikkert tilbud

Prosjektet Klimarådgivning som omstillingsrettet virkemiddel i jordbruket har som mål å gi innspill til et mest mulig treffsikkert klimarådgivningstilbud som når ut til flest mulig.

Noe av det som prosjektet vil avdekke, er hvilke bønder som benytter seg av rådgivingen, og hva som er deres motivasjon for å søke klimaråd og iverksette klimatiltak på eget bruk.

– Vi vil også undersøke rådgivernes strategier for en vellykket klimarådgivning, og hvordan de opplever at tilbudet treffer i brukergruppen, forteller Skaalsveen.

Gjennom prosjektet ønsker hun å få økt forståelse for bondens forventninger til og behov for klimarådgivning og brukerspesifikk tiltaksplan basert på resultater fra klimakalkulatoren.

 

Treårig pilotordning

Et viktig poeng med prosjektet, er å kunne gi innspill til evalueringen og revideringen av tilskuddsordningen for klimarådgivning som treårig pilotordning, basert på brukernes erfaringer og ikke-brukeres begrunnelser for å avstå fra tilbudet.

– Resultatene fra prosjektet vil bidra til økt forståelse for hvilke grep som kan gjennomføres for å øke nedslagsfeltet til arbeidet med klimarådgivning og klimaplaner, sier Skaalsveen.

– Dette vil gi økt kunnskap om jordbrukets klimautfordringer, og kan i tillegg bidra med verdifulle innspill til revideringen av pilotordningen i 2024.

13.jpg
Fakta om prosjektet

Prosjektet Klimarådgivning som omstillingsrettet virkemiddel i jordbruket skal vurdere og evaluere klimarådgivingstjenesten som nytt omstillingsrettet virkemiddel i landbruket.

NIBIO og Ruralis ved Jostein Brobakk og Sunniva Midthaug Solnør er samarbeidspartnere i prosjektet, med NIBIO-forsker Hilde Halland som prosjektleder. Ruralis har hovedansvar for gjennomføring av surveyen Trender i norsk landbruk, og for øvrig er begge parter ansvarlig og delaktig i datainnsamling, analyser og rapportering av resultater. Norsk landbruksrådgivning (NLR) bidrar med egenfinansiert innsats i prosjektet for å sette prosjektet i kontakt med aktuelle bønder for intervju.

Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet (Klima- og miljøprogrammet).

Fakta om prosjektet er oppdatert mai 2023.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.