Hopp til hovedinnholdet

Innhold av plantevernmidler i mat er lavt

20010824ef030

Foto: Erling Fløistad.

Det er få overskridelser av plantevernmiddelrester i mat. Det viser et årlig tilsynsprosjekt. I 2016 var 96 % av analyserte prøver innenfor grenseverdiene.

Over­våkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» viser at innholdet av plantevernmiddelrester i mat på det norske markedet er lavt. I mer enn 96 % av prøvene som ble tatt ut i 2016, er innholdet godt under de fastsatte grenseverdiene.

 

Over tusen prøver

Plantevernmidler brukes i planteproduksjon for å redusere skade forårsaket av sopp, skadedyr og ugras. Det er streng kontroll med salg og bruk av plantevernmidler. Godkjenningsordningen for import og bruk av slike midler forvaltes av Mattilsynet. 

Mattilsynet, i samarbeid med NIBIO, utfører en årlig overvåking av rester av plantevernmidler i mat. I 2016 analyserte NIBIO 1326 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer som en del av over­våkingsprogrammet. Prøveuttaket omfattet 111 ulike vareslag fra 57 forskjellige land. Prøveutvalget skal så langt som mulig gjenspeile forbruket av vegetabilske matvarer i Norge. I tillegg til frukt, bær og grønnsaker blir det tatt ut prøver av korn, ris, barnemat, bearbeidede produkter og produkter av animalsk opprinnelse. 

Både norskproduserte og importerte produkter er med i prøveprogrammet. Fordelingen de siste årene har vært omtrent 1/3 norske prøver, 1/3 importert fra Europa og 1/3 importert fra land utenfor EU. Det tas også ut prøver av økologiske produkter. 

Som en del av overvåkingsprogrammet bidrar Norge i EUs årlige koordinerte overvåkingsprogram. I denne delen av programmet ble det analysert 155 prøver og i 2016 var det fokus på vareslagene eple, fersken/nektarin, hodekål, jordbær, purreløk, salat, tomat, rug/rugmel, vin, melk, svine­fett og barnemat. 

Prøvene blir analysert ved NIBIO Divisjon for bioteknologi og plantehelse, Avdeling pesticider og naturstoffkjemi. I 2016 ble det analysert for 380 forskjellige plantevernmidler ved hjelp av to multimetoder og noen spesialmetoder.

 

Mest funn i utenlandske varer

Det ble i 2016 påvist rester av plantevernmidler i 52 % av prøvene. Det var funn i 32 % av prøvene for norskproduserte varer og i 62 % for importerte varer. Det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 45 prøver (3,4 %) og 33 av disse var fra land utenfor EU/EØS. Av de 45 prøvene ble 28 prøver (2,1 %) regnet som overskridelser (funn over grenseverdi etter fratrekk av analyseusikkerheten).

Generelt er overskridelsene lave, men for ni av prøvene ble det vurdert å kunne med­føre akutt helsefare. Disse prøvene var eple fra Polen, bønner med belg, chilipepper og basilikum fra Laos, rosiner fra Iran, bønner med belg fra Kambodsja, lime fra Brasil og appelsiner fra Sør-Afrika. Mattilsynet fulgte opp overskridelsene overfor importørene, og tilsvarende produkter er fulgt opp med flere prøver i ettertid. Mattilsynet sendte melding om funnene til EUs rapporteringssystem for helsefarlige funn i nærings­midler. 

Ifølge Randi Bolli, avdelingsingeniør i avdeling pesticider og naturstoffkjemi ved NIBIO, er det vanlig å påvise rester av flere ulike plantevern­midler i samme prøve. Resultatene for 2016 viser at 35 % av prøvene i overvåkingen hadde to eller flere reststoffer i én og samme prøve.

- I én prøve av rosiner fra Iran ble det funnet rester av 13 ulike plantevern­midler, der fire av funnene var over grenseverdien. Av norske produkter var det tre prøver av jordbær med rester av 7 ulike plantevernmidler i samme prøve, der to av prøvene hadde funn over grenseverdien, forteller hun.

Totalt var det 43 importerte prøver med funn over grenseverdi. Av disse var det overskridelser i 26 prøver, hvorav 6 prøver (1,9 %) var fra EU og 20 prøver (8,1 %) var fra land utenfor EU. 

- Denne trenden med flere funn over grenseverdi i prøver fra land utenfor EU enn i prøver fra EU-land, vises også i årsrapporten fra EU. Noe av årsaken til at det påvises høyere antall funn over grenseverdi i varer fra land utenfor EU/EØS, kan delvis forklares ved at det tas ut flere prøver av vareslag fra land der det tidligere er påvist høye rester og funn over grenseverdi, forklarer avdelingsingeniøren.

 

Økologiske produkter

Overvåking av økologiske produkter for rester av plantevernmidler gjennomføres for å sikre at disse er produsert i overensstemmelse med krav til økologisk produksjon.

Det ble i 2016 tatt ut 111 prøver av økologiske produkter, hvorav 75 var importerte varer og 36 var norsk­produserte varer. Det ble påvist funn av spinosad i salat fra Spania og i spinat fra Italia. Spinosad er et godkjent virkestoff i økologisk produksjon. Det ble også påvist funn av benzalkonium klorid (BAC) over gjeldende grenseverdi i én prøve av salat fra Italia. Oppfølgingen viste at virksomheten hadde desinfisert utstyret de brukte med et klorpreparat. Rester av dette var årsak til at BAC ble funnet i vasket og videre­foredlet økologisk salat.

Generelt lavt nivå

Overvåkingen viser at nivået av plantevernmiddelrester i mat er generelt lavt og det er få funn over grenseverdiene. I mer enn 96 % av prøvene som ble tatt ut i 2016, ligger innholdet godt innenfor de fastsatte grenseverdiene. Gjennomsnittsverdien av alle funn under eller lik grenseverdiene (MRL) er på 8 % av MRL, henholdsvis 9 % for importerte varer og 3 % for norske produkter

Det var imidlertid flere funn over grenseverdi i 2016 sammen­lignet med tidligere år. Variasjoner fra år til år anses å være normalt, men Mattilsynet vil følge utviklingen for å bekrefte at økningen er av tilfeldig karakter. 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

Abstract

I 2016 ble det analysert 1326 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører på oppdrag av og i samarbeid med Mattilsynet. Prøveuttaket omfattet 111 ulike vareslag fra 57 forskjellige land. Av de 1326 prøvene var 68 % importerte og 32 % norskproduserte næringsmidler. Resultatene viser at innholdet av rester av plantevernmidler i næringsmidler på det norske markedet er lavt. I mer enn 96 % av prøvene som ble tatt ut i 2016, er innholdet godt under de fastsatte grenseverdiene.