Hopp til hovedinnholdet

Bonden sin kulturmarksflora – siste bind er klart

Forsidebilde_Ann_Norderhaug

Foto: Ann Norderhaug.

Felthåndboka «Bonden sin kulturmarksflora for Vestlandet» er nå ferdigstilt. Dette er den femte og siste felthåndboka i denne serien. Tidligere er det utgitt kulturmarksfloraer for Midt-Norge, Østlandet, Sørlandet og Nord-Norge.

- Vi har jobbet med denne serien i mer enn ti år, forteller forsker Bolette Bele i NIBIO. Med dette femte og siste bindet om Vestlandet har vi presentert kulturmarksplanter fra hele landet.

Floraen er laget som en første introduksjon til kulturmarker og de planteartene man finner der. Forskeren håper bøkene vil føre til at flere bønder kan finne ut om de har verdifulle gamle kulturmarker på gården. Målgruppa er imidlertid også ansatte i landbruks- og miljøforvaltningen, lærere og andre interesserte.

Slåttemark_Ormelid_PålThorvaldsen_DSC_3857
Artsrik slåttemark på Ormelid i Luster. Foto: Pål Thorvaldsen.

Oppslagsbok

- Vi ville rett og slett lage en oppslagsbok om ulike kulturmarker og en forholdsvis enkel beskrivelse av typiske arter. Dette er ingen komplett flora, men ei bok til å ta med ut i felt der vi har bilder og beskrivelse av drøyt 100 av de typiske planteartene vi finner i kulturlandskapet på Vestlandet. I tillegg er det en enkel og kortfattet beskrivelse av skjøtselstiltak.

- Kulturmarksfloraen skildrer kulturmarker i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, forteller Bele. De «gamle» fylkesnavnene er benyttet i boka, selv om det nå foregår en regionreform. Dette ble gjort for at vi ikke skulle miste mye informasjon knyttet til utbredelsen av plantene.

Forfatterne Bolette Bele og Ann Norderhaug har jobbet i mange år med kulturlandskap i NIBIO. Denne gang har de samarbeidet med Inger Auestad fra Høgskulen på Vestlandet og Mons Kvamme fra Ballast Miljøhistoriske fagtjenester. Boka er utgitt med økonomisk støtte fra Miljødirektoratet gjennom Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og midler til arbeidet med verdifull kulturmark.

Alle_femBøker
Serien "Bondens kulturmarksflora" er nå fullstendig med fem regionale utgaver. Foto: NIBIO.

Viktig redskap for forvaltningen

- Vi er svært fornøyd med at denne serien med kulturmarkfloraer nå dekker hele landet, forteller seniorrådgiver Dordi Kjersti Mogstad i Miljødirektoratet.

- Vi vet at floraen har blitt godt mottatt i de øvrige regionene. I tillegg til konkret  plantekjennskap gir floraene fine introduksjoner om hva som kjennetegner kulturmarker som er viktige for biologisk mangfold. I forvaltningen ser vi serien som et veldig nyttig redskap i arbeidet med å ta vare på naturmangfoldet i kulturlandskapet, både gjennom handlingsplanarbeidet for den trua og utvalgte naturtypen slåttemark, men også generelt i samarbeidet med gardbrukere og eiere av landbrukseiendommer. 

Sanddynemark_P_Thorvaldsen_Hoddevik, Stadt
Sanddynemark i Hoddevik, Stadt. Foto: Pål Thorvaldsen.

Kulturmarker

Begrepet gamle eller tradisjonelle kulturmarker brukes vanligvis om arealer som er prega av jordbruksdrift, men som likevel har en vegetasjon dominert av viltvoksende plantearter. De omtales ofte også som semi-naturlige naturtyper. Vegetasjonen har gjennom lang tids bruk blitt påvirket av mennesker og beitedyr, og utviklet en spesiell sammensetning av plantearter.

Slått og beiting holder landskapet åpent, og i Norge regner en med at det finnes 650 til 700 engarter som vokser i "åpen eng".  Mange av disse finnes også i naturlige åpne områder, men omtrent halvparten av engartene har få eller ingen andre leveområder utenom tradisjonelle kulturmarker. De vil derfor forsvinne dersom engene gror igjen eller legges om til intensiv drift.  Mange sopp- og insektarter er også avhengig av disse områdene, og vil bli truet hvis engene forsvinner.

- For å ta vare på artsmangfoldet må kulturmarkene skjøttes, forteller Bele. Gjengroing og endra driftsform truer idag mange arter. Felthåndbøkene skal øke interessen og kunnskapen om kulturmarkene og inspirere til å ta vare på verdifulle områder.

 

Karakteristiske planter

- Feltfloraen er utarbeidet med tanke på dem som vil gjøre seg bedre kjent med noen av de mest karakteristiske plantene, forteller Bele.  Det er også beskrevet noen arter som kan fortelle om ulike faser av gjengroingen dersom bruken av kulturmarkene opphører.

Bolette Bele forteller at de har konsentrert seg mest om blomsterplanter (urter), og kun tatt med noen få grasarter. Grunnen er at gras ofte er vanskelig å artsbestemme. I bøkene er artene omtalt etter blomsterfarge, og ved hjelp av fargenøkkelen i kanten av hver side er det lett å lete blant aktuelle planter.

15.jpg
IMG_0721.JPG
Bolette Bele med "Bonden sin kulturmarksflora for Vestlandet". Foto: NIBIO.
Fakta om bokserien

Til sammen er det utgitt fem bind i serien "Bondens kulturmarksflora". Disse dekker henholdsvis Midt-Norge, Sørlandet, Østlandet, Nord-Norge og Vestlandet. Serien er utgitt av NIBIO (tidligere Bioforsk) i perioden 2008-2018. Arbeidet er gjort ved avdeling for kulturlandskap og biomangfold ved NIBIO Kvithamar, med økonomisk støtte fra Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for naturforvaltning) og fylkesmennene i flere fylker.

Floraen er gitt ut i samarbeid med Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold. Dette er en fellessatsing av sektordepartementene ledet av Miljøverndepartementet og med faglig ansvar i Miljødirektoratet.

Floraen vil også bli brukt i handlingsplanen for slåttemark og handlingsplanen for kystlynghei.

De som er interessert i mer informasjon om bøkene, kan henvende seg til NIBIO ved Bolette Bele: bolette.bele@nibio.no

Utgivelser i serien «Bondens kulturmarksflora»

Bele, B. & Norderhaug, A. 2008. Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge. Bioforsk Fokus 3(9) 2008.

Bele, B., Svalheim, E. & Norderhaug, A. 2011. Bondens kulturmarksflora for Sørlandet. Bioforsk Fokus 6(4) 2011.

Bele, B., Svalheim, E. & Norderhaug, A. 2011. Bondens kulturmarksflora for Østlandet. Bioforsk Fokus 6(3) 2011.

Bele, B., Norderhaug, A., Alm, T. & Vange, V. 2014. Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge. Bioforsk Fokus 9(4) 2014.

Bele, B., Norderhaug, A., Auestad, I. & Kvamme, M. 2018. Bonden sin kulturmarksflora for Vestlandet. NIBIO BOK 4(7) 2018.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.