Sammendrag

Ved utvidelse av arealet avsatt til flyplasstilknyttet virksomhet skal det utarbeides en jordbruksfaglig utredning for 71 daa dyrka mark og 34 daa skogsjord på gnr/bnr 31/7, 36/37, 36/23 og 36/120 i Nannestad kommune, og gnr/bnr 229/1 i Ullensaker kommune. Landbruksforvaltning i Nannestad og Ullensaker kommuner skal godkjenne den jordbruksfaglige utredningen. Jordloven §§ 1 og 9 slår fast at ved omdisponering av god matjord bør jordressursene bevares. Rapporten vurderer jordas egenskaper, hydrologiske forhold, fremmedarter, planteskadegjørere samt andre forhold av betydning for jordflytting, og gir anbefalinger for bruk og håndtering av massene. Det ble foretatt feltarbeid mellom 30. oktober og 7. desember. Jordsmonnet er sandig lettleire av typen Endogleyic Arenosol og siltig mellomsand av typen Umbric Podzol (Arenic). Eiendommene er ikke registrert i floghavreregisteret og er frie for PCN. Ellers ble det funnet rynkerose og hagelupin som må håndteres under jordflyttingen...

Sammendrag

Ved utvidelse av boligtilbud for personer med psykisk utviklingshemming Brekkeski II skal det utarbeides en Matjordplan for 5,7 daa på gnr 74 bnr 2. Landbruksforvaltning i Bærum kommune skal godkjenne matjordplanen. Jordloven §§ 1 og 9 slår fast at ved omdisponering av god matjord bør jordressursene bevares. Rapporten vurderer jordas egenskaper, hydrologiske forhold, rødlistede arter, fremmedarter, planteskadegjørere samt andre forhold av betydning for jordflytting, og gir anbefalinger for bruk og håndtering av massene. Det ble foretatt feltarbeid den 3 mai 2019. Det er kartlagt rødlistet art åkerrikse 100 m fra tiltaksarealet men tiltaket ansees ikke å påvirke artens populasjon. 2220 m3 matjord samt 105 m3 sand fra Bw-sjiktet i Arenosol-området vil bli utnyttet til forbedring av dyrka mark på arealer som ble vurdert i denne matjordplanen. Alle foreslåtte arealer har nedsatt eller ingen produksjon på grunn av tidligere gravearbeid. Tiltaket vil øke produksjonen på eiendommen.

Sammendrag

Ved utvidelse av næringslokaler i Espehaugen 60 skal det utarbeides en Matjordplan for 1,2 daa på gnr 107 bnr 133 (del av. Landbruksforvaltning i Bergen kommune skal godkjenne matjordplanen. Jordloven §§ 1 og 9 slår fast at ved omdisponering av god matjord bør jordressursene bevares. Rapporten vurderer jordas egenskaper, hydrologiske forhold, fremmedarter, planteskadegjørere samt andre forhold av betydning for jordflytting, og gir anbefalinger for bruk og håndtering av massene. Det ble foretatt feltarbeid den 15 august. Jordsmonnet er siltig mellomsand av typen Hyperskeletic Leptosol og Hortic Anthrosol. Eiendommen er ikke registrert i floghavreregisteret og er fri for PCN. Ellers ble det funnet parkslirekne som må håndteres under jordflyttingen. Det er vurdert to mulige tilflyttingsarealer for et samlet volum av matjord på ≈ 450 m3. Begge foreslåtte arealer har nedsatt eller ingen produksjon på grunn av skrinn matjord eller/og pågående/planlagte landskapsinngrep. Fordelen med tilflyttingsarealet på Grimseid gård er at det er ferdig planert. Rapporten gir veiledning for å håndtere belyste kritiske faktorer for å oppnå godt resultat. Oppfølging av entreprenører som utfører arbeidet er nødvendig.

Sammendrag

Ved utvidelse av Ullensaker næringspark nord skal det utarbeides en Matjordplan for 25,2 daa på gnr 31 bnr 3. Landbruksforvaltning i Ullensaker kommune skal godkjenne matjordplanen. Jordloven §§ 1 og 9 slår fast at ved omdisponering av god matjord bør jordressursene bevares. Rapporten vurderer jordas egenskaper, hydrologiske forhold, fremmedarter, planteskadegjørere samt andre forhold av betydning for jordflytting, og gir anbefalinger for bruk og håndtering av massene. Det ble foretatt feltarbeid den 2 mai. Jordsmonnet er siltjord av typen stagnosol med et økende leirinnhold nedover i profilet. I nord-vest er det et torvsjikt, men ikke tykt nok til at området klassifiseres som myr. Oppdyrket areal (0,5 daa) er i floghavreregisteret og skal ikke flyttes. Ellers ble det funnet hagelupin som må håndteres under jordflyttingen.